Kurczliwość

Kurczliwość

Prawidłowość zawodzi w odniesieniu do niektórych stężonych, wodnych roztworów elektrolitów, które w zetknięciu z drewnem wykazują potencjał elektrokinetyczny równy 0, a mimo to odbywa się pęcznienie drewna; jego przebieg musi się opierać na innych przyczynach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkość potencjału elektrokinetycznego w układzie koloidalnym zmienia się w zależności od:
1) stopnia rozproszenia, który warunkuje wielkość wewnętrznej powierzchni,
2) stopnia uporządkowania cząsteczek, gdyż od tego zależy liczba niewysyconych wiązań,
3) przejścia z układu bezpostaciowego w uporządkowany układ krystaliczny i na odwrót,
4) przejścia z jednej formy krystalicznej w drugą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W syntetycznym ujęciu, według obecnego stanu wiedzy, przyczynę pęcznienia drewna stanowi współdziałanie adsorpcji chemicznej i fizycznej oraz kondensacji kapilarnej, przy czym główną rolę odgrywa występujące na ich tle zjawisko potencjału elektrokinetycznego.
Kurczliwość jako techniczna cecha drewna.

Poszczególne gatunki drewna wykazują różnorodne co do wielkości pęcznienie i kurczenie (uprawnienia budowlane). Nórdlinger wyróżnił pod tym kątem widzenia 9 grup drzew. Wanin dzieli drzewa strefy umiarkowanej w zależności od współczynnika kurczenia objętościowego na 4 grupy:
- Drewno o małym współczynniku kurczliwości (poniżej 0,45%): świerk, lipa, olcha, buk, korkowiec, kasztanowiec.
- Drewno o średnim współczynniku kurczliwości (0,46-0,55%): jodła, sosna, limba, osika, dąb, jesion, klon, wiąz.
- Drewno o dużym współczynniku kurczliwości (0,56-0,65%): brzoza, grab, grusza.
- Drewno o bardzo dużym współczynniku kurczliwości (0,66% i wyżej): modrzew (program egzamin ustny).

Na tle tego podziału nasuwają się zastrzeżenia co do buka; współczynnik kurczenia objętościowego drewna Fagus orientalis Lipsky przekracza 0,50%, a drewna Fagus silvatica L. 0,60%. W tych warunkach drewno bukowe należy zaliczyć do gatunków o dużym współczynniku kurczenia i przesunąć je z grupy I do III. Podobne zastrzeżenia nasuwają się także co do wielu innych gatunków.

Wartości liczbowe

Wartości liczbowe jednostkowego skurczu liniowego i objętościowego drewna ważniejszych gatunków drzew podano na końcu książki, w tabelach fizycznych i mechanicznych własności drewna.
Im większa jest kurczliwość drewna, tym większa jest jego skłonność do pękania i paczenia się (opinie o programie).

Na podstawie kurczliwości objętościowej (całkowity skurcz objętościowy lub współczynnik kurczliwości objętościowej) Monnin klasyfikuje drewno w następujący sposób:
Kurczliwość zamyka się w granicach 5-10%, współczynnik kurczliwości objętościowej 0,15-0,35%. Drewno o małej skłonności do paczenia, kłody wysychają bez pęknięć. Drewno nadaje się do łuszczenia oraz na roboty stolarskie, meblarskie i inkrustacyjne. Należą tu mahoń, orzech oraz miękkie drewno iglaste i liściaste, zwłaszcza drewno topolowe.
Kurczliwość zamyka się w granicach 10-15%, współczynnik kurczliwości objętościowej 0,35-0,55%. Drewno wykazuje średnie rozmiary paczenia się; w drewnie okrągłym występują pęknięcia średniej wielkości. Drewno nadaje się na kopalniaki, słupy i krawędziaki oraz na inne cele budowlane (segregator aktów prawnych).

Należy tu drewno o średnim ciężarze właściwym. a więc gatunki iglaste, dąb, grochodrzew i inne.
Kurczliwość zamyka się w granicach 15-20%, współczynnik kurczliwości objętościowej 0,55-0,75%. Drewno paczy się silnie, przy wysychaniu występują w drewnie okrągłym duże pęknięcia; drewno należy przecierać natychmiast po ścięciu. Należą tu ciężkie gatunki liściaste, jak grab, buk i jesion.
Drewno o współczynniku kurczliwości 0,75-1,00% paczy się bardzo silnie; nadaje się ono do użytku tylko w warunkach wilgotnych (promocja 3 w 1).

Drewno późne ma większą kurczliwość niż drewno wczesne. Różnica ta jest w drewnie iglastym bardziej wyraźna niż w drewnie liściastym. Według Jalawy i Vintili współczynnik kurczliwości drewna drzew iglastych zależy w sposób proporcjonalny od udziału drewna późnego. Tym też należy tłumaczyć anormalnie dużą kurczliwość drewna z twardzicą.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !