Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych

Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wymaga powołania przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej zespołów egzaminacyjnych. Każdy zespół egzaminacyjny jest powoływany w składzie składającym się od 3 do 5 osób będących członkami okręgowej komisji kwalifikacyjnej (program na komputer). W zespołach egzaminacyjnych mogą być także osoby z listy egzaminatorów danej okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Muszą one spełniać wymagania, które określone są w regulaminie powoływania członków zespołów egzaminacyjnych. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie tylko powołuje zespół egzaminacyjnych, ale także z jego składu wyznacza sekretarza i przewodniczącego zespołu (program na telefon).
Zespół egzaminacyjny jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Wzór tego protokołu znajduje się w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).

Jeśli w złożonym wniosku stwierdzone zostaną braki, okręgowa komisja kwalifikacyjna bądź jej skład orzekający, w drodze postanowienia nakłada na kandydata na uprawnienia budowlane obowiązek usunięcia tych braków w ciągu 30 dni. Jeśli wynik postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny, oznacza to dopuszczenie kandydata do egzaminu na uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Decyzja odmowna


Jeśli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający uzna, że kandydat nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych, wydaje decyzję odmowną w sprawie nadania uprawnień budowlanych i to bez przeprowadzania egzaminu (segregator aktów prawnych). Do przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołuje składające się z 3-5 osób zespoły egzaminacyjne. Spośród ich członków wyłania on przewodniczącego oraz sekretarza. Może też wyłonić te osoby spośród egzaminatorów okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Egzaminy są przeprowadzane przynajmniej 2 razy w roku. Terminy ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !