Lekkie konstrukcje stalowe

Lekkie konstrukcje stalowe

Lakiery i kleje na chlorowanym polichlorku winylu (superchlorwiny- lowe): lakiery, w których substancję błonotwórczą stanowi superchlorek winylu. Lakiery te nazywane bywają również lakierami winofleksowymi. Lakiery termoutwardzalne: lakiery produkowane na spoiwie twardniejącym przy ogrzewaniu lakieru, np. lakiery na żywicy mocznikowej, fenolowej, melaminowej. Schną one i twardnieją pod działaniem ciepła przez polikonden- sację zawartych w nich żywic (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lakiery utwardzane na zimno: lakiery schnące przez polikondensację. Polikondensacja zawartych w lakierach żywic: fenolowej, mocznikowej lub melaminowej może być pobudzana przez dodatek utwardzacza (lakiery chemo- utwardzalne).

Lekkie konstrukcje stalowe: rodzaj konstrukcji stalowych bardziej korzystnych pod względem ekonomicznym od konstrukcji stalowych tradycyjnych. Konstrukcje takie uzyskuje się przez zastosowanie lżejszych kształtowników ze stali wyzszej jakości i przez bardziej staranne konstruowanie, co daje w efekcie polepszenie stosunku ciężaru własnego konstrukcji do obciążenia użytkowego, a zarazem oszczędność materiału (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lepkość: właściwość cieczy i gazów polegająca na tym, ze w czasie ich przepływu wzdłuż powierzchni ciała stałego prędkość ich w warstewce przylegającej do tej powierzchni jest najmniejsza. Lepkość zależy od struktury wewnętrznej cieczy i od temperatury; w miarę zwiększania temperatury lepkość maleje. Lepkość mierzona jest za pomocą wiskozymetrów (uprawnienia budowlane).

Limonit: mieszanina wodorotlenków zelaża o zawartości żelaza od 30 do 60% (program egzamin ustny).

Malowanie krzyżowe: sposób malowania pędzlami lub przez natryskiwanie polegający na tym, ze przy dwukrotnym nanoszeniu wyrobu lakierowego jeden raz nanosi się go ruchami poziomymi, a drugi ruchami pionowymi. Zapobiega się w ten sposób powstawaniu widocznych podłużnych śladów pędzli bądź strumienia rozpylonego wyrobu i osiąga bardziej równomierną grubość wykonanej w ten sposób powłoki (opinie o programie).

Metalizacja natryskowa: nanoszenie powłoki z płynnego metalu sposobem natryskiwania.

Metalizacja natryskowa

Metalizacja natryskowa z wykorzystaniem luku elektrycznego:

sposób metalizacji natryskowej, przy którym dwa druty natryskiwanego metalu zbliżone końcówkami do siebie są topione w łuku elektrycznym w temperaturze około 6000°C. Stopiony metaf jest rozpylany strumieniem sprężonego powietrza i kierowany na natryskiwaną powierzchnię.

Mgła z farby: bardzo drobne kropelki rozproszonego w powietrzu wyrobu lakierowego w miejscu malowania metodą natryskową przy użyciu sprężonego powietrza. Przy malowaniu w zamkniętych pomieszczeniach mgła taka musi być usuwana. Przyczyną powstawania nadmiernej ilości mgły jest zbyt duże ciśnienie powietrza doprowadzanego do pistoletu (segregator aktów prawnych).

Makroklimat: roczny układ pogody w pewnym większym obszarze rozpatrywany jako przeciętne ciśnienie barometryczne, temperatura, promieniowanie słoneczne, wilgotność powietrza, opady i wiatry. Od makroklimatu przeważnie dość znacznie różni się mikroklimat.

Metoda pracy równomiernej (rytmicznej): polega na podziale obiektu na części, tzw. działki, o jednakowych ilościach robót, powierzanych do wykonania stałym grupom roboczym, które przechodząc z jednej działki na drugą stale wykonują tę samą pracę w jednakowym czasie.

Mikroklimat: klimat w mniejszej przestrzeni, który przede wszystkim jest tworzony przez warstwę powietrza w pobliżu ziemi. Różni się od makroklimatu przeważnie większą wilgotnością powietrza i większymi wahaniami temperatury.

Mikroorganizmy: bardzo drobne istoty żyjące, zwierzęce lub roślinne (patrz hasło organizmy), powodujące lub potęgujące korozję.

Mikropory: najdrobniejsze pory w tworzywach i w warstwach zabezpieczających przed korozją widoczne tylko pod mikroskopem (promocja 3 w 1).

Mostki cieplne: miejsca w ścianach, stropach i innych przegrodach zabezpieczających pomieszczenia od nadmiernej utraty ciepła, w których wbudowane są materiały znacznie lepiej przewodzące ciepło, np. elementy stalowe lub betonowe w murach z cegły. Przez mostki cieplne uchodzi więcej ciepła niż przez taką samą powierzchnię pozostałej ściany, a temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany w miejscu mostka.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !