Lekkie konstrukcje stalowe

Lekkie konstrukcje stalowe

Lakiery i kleje na chlorowanym polichlorku winylu (superchlorwiny- lowe): lakiery, w których substancję błonotwórczą stanowi superchlorek winylu. Lakiery te nazywane bywają również lakierami winofleksowymi. Lakiery termoutwardzalne: lakiery produkowane na spoiwie twardniejącym przy ogrzewaniu lakieru, np. lakiery na żywicy mocznikowej, fenolowej, melaminowej. Schną one i twardnieją pod działaniem ciepła przez polikonden- sację zawartych w nich żywic (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lakiery utwardzane na zimno: lakiery schnące przez polikondensację. Polikondensacja zawartych w lakierach żywic: fenolowej, mocznikowej lub melaminowej może być pobudzana przez dodatek utwardzacza (lakiery chemo- utwardzalne).

Lekkie konstrukcje stalowe: rodzaj konstrukcji stalowych bardziej korzystnych pod względem ekonomicznym od konstrukcji stalowych tradycyjnych. Konstrukcje takie uzyskuje się przez zastosowanie lżejszych kształtowników ze stali wyzszej jakości i przez bardziej staranne konstruowanie, co daje w efekcie polepszenie stosunku ciężaru własnego konstrukcji do obciążenia użytkowego, a zarazem oszczędność materiału (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lepkość: właściwość cieczy i gazów polegająca na tym, ze w czasie ich przepływu wzdłuż powierzchni ciała stałego prędkość ich w warstewce przylegającej do tej powierzchni jest najmniejsza. Lepkość zależy od struktury wewnętrznej cieczy i od temperatury; w miarę zwiększania temperatury lepkość maleje. Lepkość mierzona jest za pomocą wiskozymetrów (uprawnienia budowlane).

Limonit: mieszanina wodorotlenków zelaża o zawartości żelaza od 30 do 60% (program egzamin ustny).

Malowanie krzyżowe: sposób malowania pędzlami lub przez natryskiwanie polegający na tym, ze przy dwukrotnym nanoszeniu wyrobu lakierowego jeden raz nanosi się go ruchami poziomymi, a drugi ruchami pionowymi. Zapobiega się w ten sposób powstawaniu widocznych podłużnych śladów pędzli bądź strumienia rozpylonego wyrobu i osiąga bardziej równomierną grubość wykonanej w ten sposób powłoki (opinie o programie).

Metalizacja natryskowa: nanoszenie powłoki z płynnego metalu sposobem natryskiwania.

Metalizacja natryskowa

Metalizacja natryskowa z wykorzystaniem luku elektrycznego:

sposób metalizacji natryskowej, przy którym dwa druty natryskiwanego metalu zbliżone końcówkami do siebie są topione w łuku elektrycznym w temperaturze około 6000°C. Stopiony metaf jest rozpylany strumieniem sprężonego powietrza i kierowany na natryskiwaną powierzchnię.

Mgła z farby: bardzo drobne kropelki rozproszonego w powietrzu wyrobu lakierowego w miejscu malowania metodą natryskową przy użyciu sprężonego powietrza. Przy malowaniu w zamkniętych pomieszczeniach mgła taka musi być usuwana. Przyczyną powstawania nadmiernej ilości mgły jest zbyt duże ciśnienie powietrza doprowadzanego do pistoletu (segregator aktów prawnych).

Makroklimat: roczny układ pogody w pewnym większym obszarze rozpatrywany jako przeciętne ciśnienie barometryczne, temperatura, promieniowanie słoneczne, wilgotność powietrza, opady i wiatry. Od makroklimatu przeważnie dość znacznie różni się mikroklimat.

Metoda pracy równomiernej (rytmicznej): polega na podziale obiektu na części, tzw. działki, o jednakowych ilościach robót, powierzanych do wykonania stałym grupom roboczym, które przechodząc z jednej działki na drugą stale wykonują tę samą pracę w jednakowym czasie.

Mikroklimat: klimat w mniejszej przestrzeni, który przede wszystkim jest tworzony przez warstwę powietrza w pobliżu ziemi. Różni się od makroklimatu przeważnie większą wilgotnością powietrza i większymi wahaniami temperatury.

Mikroorganizmy: bardzo drobne istoty żyjące, zwierzęce lub roślinne (patrz hasło organizmy), powodujące lub potęgujące korozję.

Mikropory: najdrobniejsze pory w tworzywach i w warstwach zabezpieczających przed korozją widoczne tylko pod mikroskopem (promocja 3 w 1).

Mostki cieplne: miejsca w ścianach, stropach i innych przegrodach zabezpieczających pomieszczenia od nadmiernej utraty ciepła, w których wbudowane są materiały znacznie lepiej przewodzące ciepło, np. elementy stalowe lub betonowe w murach z cegły. Przez mostki cieplne uchodzi więcej ciepła niż przez taką samą powierzchnię pozostałej ściany, a temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany w miejscu mostka.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami