Liczba działek roboczych

Liczba działek roboczych
Liczba działek roboczych

Również dokonanie podziału na działki robocze nie nastręcza większych trudności z uwagi na szerokie możliwości nawiązania tego podziału do naturalnego konstrukcyjnego podziału całego obiektu na sekcje, segmenty czy kondygnacje (program uprawnienia budowlane na komputer).

Natomiast otwartym zagadnieniem jest ustalenie, zgodnie z zasadami pracy równomiernej, najmniejszej możliwej do zastosowania w tych robotach liczby działek, na jakie należy podzielić obiekt, przy wykonaniu którego przewidziana jest metoda montażu, podobnie jak ma to miejsce przy innych robotach budowlanych, gdzie, jak wiadomo, najmniejsza liczba działek, np. przy robotach żelbetowych wynosi 4 działki, zaś w robotach murowych - 3 lub 2 działki.

Liczba działek roboczych, jak wiadomo, nie może być mniejsza od liczby zasadniczych procesów roboczych, dokonywanych bezpośrednio na terenie obiektu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Liczba tych zasadniczych procesów z kolei różna jest w poszczególnych rodzajach konstrukcji budowlanych, a ponadto zależy ona jeszcze od przyjętej ogólnej koncepcji wykonania montażu i wynikającego z niej składu całego procesu technologicznego robót montażowych.

Stosunkowo największa liczba zasadniczych procesów wykonywanych jednocześnie na terenie obiektu występuje przy montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych hal przemysłowych i innych obiektów (uprawnienia budowlane).

W takim przypadku narzuca się na ogół podział obiektu na minimum 5 działek roboczych, odpowiednio do występujących tu 5 zasadniczych czynności, a mianowicie przygotowanie terenu produkcji, produkcja elementów, wykonanie dróg, względnie ułożenie torów dla żurawi lub suwnic, montaż słupów i podciągów, montaż konstrukcji dachowej wraz z pokryciem.

Podział ten dokonany został przy tym w założeniu wykonywania na tej samej działce jednocześnie z montażem (z pewnym tylko opóźnieniem) robót zmierzających do trwałego zamocowania elementów w konstrukcji (tzn. wykonania stałych połączeń) oraz w założeniu podziału na odpowiedniej wielkości działki i stosowania cementu szybkosprawnego, eliminującego w ten sposób konieczność stosowania przerw technologicznych niezbędnych dla stwardnienia betonu. W przeciwnym bowiem razie tę minimalną liczbę działek należałoby odpowiednio zwiększyć (program egzamin ustny).

Organizacja zasadniczych robót

W konkretnym przypadku jednokondygnacjowej wielonawowej hali przemysłowej o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, składającej się z ciężkich elementów części nośnej, tj. słupów i podciągów (produkowanych na terenie obiektu), oraz lekkiej konstrukcji dachowej roboty montażowe zorganizowane wg zasad pracy równomiernej mogą przykładowo przebiegać wg harmonogramu przedstawionego (opinie o programie).

W nawiązaniu do naturalnego podziału budynku zastosowano tu podział na 6 działek (a więc ponad niezbędne minimum) zyskując w ten sposób dodatkowy okres czasu na twardnienie betonu w elementach produkowanych na terenie budowy.

Taka organizacja zasadniczych robót umożliwia osiągnięcie ciągłości pracy dla poszczególnych brygad roboczych, które po wykonaniu swoich robót mogą być użyte do wykonania następnych robót budowlanych wewnątrz budynku, przy czym brygady te wejdą na działkę, której konstrukcja jest już w tym czasie całkowicie zmontowana (segregator aktów prawnych).

Zasada najmniejszej liczby działek odpowiadającej liczbie zasadniczych procesów roboczych ma szczególne znaczenie przy montażu obiektów wielokondygnacjowych, gdyż w bezpośredni sposób zabezpiecza ciągłość pracy poszczególnych brygad roboczych, umożliwiając im przejście we właściwym czasie na następną kondygnację, po wykonaniu wszystkich robót na kondygnacji niższej (promocja 3 w 1).

Zagadnienie to najlepiej zilustruje przykład zaplanowania zgodnie z zasadami pracy równomiernej robót montażowych wielokondygnacjowego budynku szkieletowego z żelbetowych elementów prefabrykowanych z zewnętrznymi ścianami samonośnymi.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !