Liczba maszyn

Liczba maszyn
Liczba maszyn

Po opracowaniu schematu technologicznego oblicza się liczbę maszyn i urządzeń produkcyjnych wytwórni. Obliczenie to przeprowadza się, wychodząc z założenia dobowej wydajności wytwórni oraz wydajności poszczególnych maszyn i urządzeń produkcyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Maszyny i urządzenia produkcyjne wytwórni pomocniczych należy wybierać jedynie spośród znajdujących się do dyspozycji, w przeciwnym przypadku uruchomienie wytwórni pomocniczej na placu budowy nie będzie miało miejsca przed rozpoczęciem zasadniczych robót na budowie, lecz wtedy, gdy będą one już trwały.

W tym przypadku powstanie potrzeba urządzenia zastępczych, przyobiektowych punktów wytwarzania tej produkcji, aż do czasu uruchomienia właściwej centralnej wytwórni, co w ostatecznym wyniku może przekreślić ekonomiczną wartość centralizacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wytwórnie pomocnicze na budowach powinno się projektować według ogólnych zasad projektowania stałych zakładów przemysłu materiałów i elementów budowlanych, z uwzględnieniem specjalnego charakteru tych wytwórni, wynikającego przede wszystkim z krótszego okresu ich pracy w stosunku do zakładów przemysłu stałego oraz z mniejszych ich rozmiarów.

Wytwórnie te powinny, tak samo jak i zakłady przemysłu stałego, mieć wyraźny podział na oddziały, zgrupowane wg cech funkcjonalnych lub wg cech danego rodzaju wyrobów (uprawnienia budowlane).

Podział wytwórni pomocniczych na oddziały wg cech funkcjonalnych polega na grupowaniu w tych oddziałach poszczególnych maszyn (pojedynczych lub zespołów) wykonujących pewne czynności potrzebne do produkcji różnych wyrobów. W ten sposób przez oddziały o funkcjonalnym podziale przepływają różne wyroby, przy których wykonywane są te same czynności produkcyjne (program egzamin ustny). W tym przypadku maszyny jednego rodzaju gromadzone są w określonych oddziałach. Podział wytwórni na oddziały według rodzaju wyrobu polega na zorganizowaniu w wytwórni tylu oddziałów, ile wyrobów wytwarza wytwórnia i na zgromadzeniu w nich wszystkich maszyn i urządzeń potrzebnych dla kolejnego wykonania czynności związanych z wyprodukowaniem danego wyrobu. W tym przypadku jedne i te same maszyny mogą być instalowane w różnych oddziałach. Na przykład w ciesielni może być zainstalowany oddział dla wyrobu elementów do deskowania konstrukcji żelbetowych oraz oddział dla innych wyrobów.

Wytwórnie produkcji pomocniczej

Wytwórnie produkcji pomocniczej najwłaściwiej jest projektować w ten sposób, że w przypadku wykonania elementów budowlanych podziału na oddziały dokonuje się wg cech funkcjonalnych (wytwórnia wyrobów betonowych i żelbetowych), a w przypadku wytwórni półfabrykatów wg rodzajów wyrobów (wytwórnia półfabrykatów zbrojarskich) (opinie o programie).

Oddziały wytwórni pomocniczych są mniej rozbudowane od odpowiednich oddziałów stałych zakładów przemysłowych, nie mają też cech odrębności administracyjnej i gospodarczej, jak to może mieć miejsce w zakładach stałych.

Na podstawie schematu technologicznego należy sporządzić graficzny schemat przebiegu produkcji.

Graficzny przebieg produkcji jest umiejscowionym w danych warunkach schematem technologicznym. Ten wykreśliły przebieg produkcji w wytwórni pomocniczej obejmuje, podobnie jak i w schemacie technologicznym, całokształt produkcji, począwszy od składów materiałów wyjściowych, a skończywszy na składach gotowej produkcji (segregator aktów prawnych).

Wszystkie oddziały produkcji zarówno zasadniczej, jak i pomocniczej powiązane są ze sobą dzięki sporządzeniu generalnego planu wytwórni pomocniczej. Składy i oddziały powinny być rozmieszczone w ten sposób, aby odpowiadały kierunkowi ruchu materiałów i półfabrykatów z jednego oddziału do drugiego (promocja 3 w 1).

W określonych warunkach możliwych jest zazwyczaj kilka rozwiązań planu generalnego. Wszystkie te rozwiązania powinny być dokładnie przeanalizowane pod względem znanych wskaźników techniczno-ekonomicznych z uwzględnieniem również układu terenu. Odgrywa on w projekcie technicznym czasami niemałe znaczenie, szczególnie dla właściwego zaprojektowania transportu wewnętrznego międzyoddziałowego.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !