Liczba wodorotlenowa

Liczba wodorotlenowa

Liczba wodorotlenowa - liczba acetylowa liczba Wolfa - liczba plam słonecznych wyznaczona wg wzoru: W = k(n + 10#) w którym: k - współczynnik zależny od cech optycznych teleskopu (i cech osobistych obserwatora), n - liczba pojedynczych plam, g - liczba grup plam; l.W. stanowi umowny wskaźnik aktywności słonecznej liczba wymierna - mat. liczba dająca się przedstawić w postaci ułamka p/q, gdzie p i q są liczbami całkowitymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
liczba względna - mat. liczba dodatnia, ujemna lub zero.

znormalizowanych grubościach nici i wymiarów oczek) na odcinku o długości 1 cala, przez które frakcja podstawowa przeszła, a nie może już przejść przez następne sito o większej liczbie oczek mieszczących się na takim samym odcinku
liczba złota - liczba charakteryzująca najmniejsze stężenie koloidu ochronnego, określona w mg na 10 cm’ roztworu, który przeciwdziała zmianie barwy znormalizowanego zolu złota z pąsowej na fioletową, pod wpływem 1 cm’ 10% roztworu NaCl lub 3,7% roztworu KC1 liczba złożona - mat. liczba naturalna będąca iloczynem liczb naturalnych mniejszych od niej liczba zmydlenia - w analizie technicznej liczba miligramów KOH potrzebna do zmydlenia estrów i zobojętnienia kwasów w 1 gramie próbki.

liczba znamienna - liczba podobieństwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
liczby Gaussa - liczby pierwsze dające się przedstawić w postaci Tk = 22* + 1, gdzie k jest zerem lub liczbą naturalną; dla k = 0, 1,2, 3, 4 otrzymuje się l.G. 3, 5, 17, 257, 65537; nie wiadomo czy istnieje jeszcze jakaś l.G., udowodniono natomiast, że dla kilkudziesięciu wartości A:>4 liczby Tk są złożone liczby losowe - zbiory liczb stosowanych do wyboru prób losowych; są one określone za pomocą postępowania wykorzystującego mechanizm losowy i w najprostszej postaci składają się z ciągu cyfr od 0 do 9 występujących (na tyle, na ile można to sprawdzić) losowo z jednakowymi prawdopodobieństwami (uprawnienia budowlane).

Liczby magiczne

Liczby magiczne - liczby protonów lub neutronów w jądrach atomowych o dużej energii wiązania, równe 2,8,20,28, 50, 82, 126; jądra o magicznej liczbie protonów lub neutronów mają zapełnione powłoki protonowe lub neutronowe liczby normalne, liczby znormalizowane - liczby będące wyrazami uprzywilejowanych postępów geometrycznych, przyjętych za podstawę stopniowania rozmaitych wielkości technicznych, np. znamionowych wartości parametrów produkowanych typów wyrobów liczby pozaskończone - liczby kardynalne różne od liczb naturalnych (np. alef zero) (program egzamin ustny).

liczby pseudolosowe - mat. liczby obliczane przez określony algorytm, spełniające pewne testy losowości; wspólną cechą l.p., niezależnie od metody otrzymywania jest okres, który może być bardzo duży, ale istnieje zawsze niezależnie od użytego algorytmu; l.p. otrzymuje się zazwyczaj za pomocą maszyn cyfrowych liczby wymiarowe - liczby zapisane na rysunku technicznym określające wymiary liniowe przedmiotu (opinie o programie).
liczby względnie pierwsze - mat. liczby naturalne, których największy wspólny dzielnik równa się 1
liczby zespolone sprzężone - liczby zespolone a + 6/ różniące się tylko znakiem części urojonych (segregator aktów prawnych).

liczby znormalizowane - liczby normalne liczebność populacji - liczność populacji liczebność próbki - liczność próbki liczenie stałopozycyjne -»arytmetyka stałopozycyjna
liczenie z podwójną precyzją - wykonywanie działań na słowach o dwukrotnie większej długości (liczbie bitów) niż standardowa długość ustalona dla danego komputera liczenie zmiennopozycyjne - arytmetyka zmiennopozycyjna
liczmen - pracownik w porcie liczący załadowany i wyładowany towar (promocja 3 w 1)..

licznik1 - przyrząd pomiarowy wskazujący wartość mierzonej wielkości jako wynik całkowania (wielkości zmiennej w sposób ciągły) lub sumowania (wielkości zmiennej w sposób nieciągły) licznik2 (ułamka) - liczba a w ułamku alb licznik abonencki* - licznik telefoniczny, którego zadaniem jest zliczanie rozmów przeprowadzonych przez abonenta w ruchu wychodzącym licznik amperogodzinowy - licznik do pomiaru ilości elektryczności w amperogodzinach licznik całego ciała - miernik promieniowania ciała.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !