Linia ciśnień

Linia ciśnień

Linię ciśnień wyznacza się graficznie lub analitycznie zakładając przybliżony kształt sklepienia w celu ustalenia obciążeń. Jeśli sklepienie ma trzy przeguby, to muszą one leżeć na linii ciśnień; stąd wyznacza się niewiadomy rozpór łuku. W stosowanych zwykle sklepieniach bczprzegubowych przyjmuje się najniekorzystniejszy przebieg linii ciśnień. Zakłada się, że linia ciśnień przebiega tak, aby w kluczu leżała o d0/6 poniżej osi, u wezgłowia zaś o 6i/6 na zewnątrz osi przekroju (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ zwykle powstanie rozbieżność między rzędnymi linii ciśnień i osi sklepienia o Ay = y-y\ należy sprawdzić, czy wypadkowa sił leży wewnątrz rdzenia przekroju. W przeciwnym razie należy dostosować oś sklepienia do linii ciśnień. W wyniku tej zmiany obciążeń trzeba ponownie wyznaczyć momenty i rzędne linii ciśnień, przy czym obciążenia pionowe będą różnić się od przyjętych. Rozwiązanie tego zagadnienia jest pracochłonne ze względu na konieczność co najmniej dwu przybliżeń. W celu ułatwienia projektowania sklepienia można przyjąć gotowe rzędne linii ciśnień podane przez A. Schoklitscha (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W wielu przypadkach trzeba odstąpić od ukształtowania sklepienia wg linii ciśnień, np. ze względu na wykonawstwo lub uzyskanie korzystniejszego przekroju pod względem hydraulicznym. Wówczas należy uwzględnić wpływ momentów na współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji

Podany sposób kształtowania sklepienia kanału oraz wyznaczania momentów zginających może być również zastosowany w projektowaniu kanałów z elementów prefabrykowanych. Konstrukcje te mają wiele zalet w porównaniu z wykonanymi na miejscu (w wykopie) ze względu na szybszy postęp robót oraz możliwość skuteczniejszego zabezpieczenia przed środowiskiem agresywnym (uprawnienia budowlane).
Kanały żelbetowe można wykonać jako monolityczne betonując w jednym cyklu roboczym dno i sklepienie. Korzystniej jest jednak zabetonować konstrukcje każdego odcinka w dwu etapach: wpierw część denną, na której po stwardnieniu można ustawić deskowanie sklepienia. Konstrukcję można rozwiązać jako bezprzegubową lub z dwoma przegubami, które jednak powinny być umieszczone nad zwierciadłem cieczy.

Obiekty na trasie kanału

Często korzystniej jest wykonać dolną część kanału monolitycznie, a sklepienie złożyć z prefabrykatów lub cały obiekt złożyć z prefabrykatów (program egzamin ustny).
Ponieważ dno kanału ma zwykle większą grubość niż część górna, w pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że sklepienie jest całkowicie utwierdzone w dnie (łuk bezprzegu- bowy). Obliczenie takiego łuku jest kłopotliwe, gdyż przy niesymetrycznym obciążeniu należy wyznaczyć trzy wielkości statycznie niewyznaczalne. W związku z tym, szczególnie przy wymiarowaniu sklepienia w fazie I, stosuje się opisany, przybliżony sposób wyznaczania linii ciśnień i momentów zginających, niezależnie od rzeczywistej pracy konstrukcji.

Obiekty na trasie kolektora kanalizacyjnego wznosi się np. dla ominięcia przeszkody lub zmiany trasy, a także połączenia lub odprowadzenia kanałów. Kanały są ponadto wyposażone w studzienki kontrolne. Niektóre z tych obiektów, omówione dalej, mogą być realizowane wg podanych już rozwiązań konstrukcyjnych (opinie o programie).
Budowla służąca do wytracania nadmiernego spadku za pomocą dwustopniowej kaskady o łącznej wysokości 4,19 m jest kanałem załamanym w płaszczyźnie pionowej, poszerzonym o chodnik dla obsługi. Konstrukcja obiektu jest murowana. Podobny obiekt służący do pokonania różnicy wysokości 1,80 m rozwiązano jako betonowy, przykryty płytą żelbetową. Kineta kaskady jest wyłożona klinkierem dla ochrony konstrukcji przed ścieraniem piaskiem wleczonym przez ścieki (segregator aktów prawnych).

Syfon kolektora burzowego; wody burzowe wprowadzono do komory przelewowej, usytuowanej w miejscu przecięcia pierwotnej trasy burzowca. Syfon rozwiązano jako dwuotworową ramę żelbetową, o prześwitach zbliżonych do eliptycznych. Komora dolna składa się z masywnej części dolnej oraz stropu rozpiętości w świetle 7,30 m, rozwiązanego w postaci płyty żelbetowej rozpiętej w kierunku długości komory i opartej na szerokostopowych dźwigarach stalowych P 550 mm (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !