Silniki parowe

Silniki parowe
Silniki parowe

Paliwo w postaci rozpylonej wtryskuje się w końcu suwu sprężania pod ciśnieniem (200-4-300 at n), przekraczającym kilkakrotnie ciśnienie w cylindrze, przez otwory wtryskowa o małych średnicach, przy czym urządzenia wtryskowe wymagają znacznej precyzji wykonania (program uprawnienia budowlane na komputer). Silniki wysokoprężne dzięki wytwarzaniu wysokiej temperatury zużywają znacznie mniej paliwa (ok. 30%) niż silniki gaźnikowe, są natomiast od nich cięższe. Silniki spalinowe stosuje się w maszynach budowlanych często zmieniających miejsce pracy na dłuższym froncie robót. Do zalet tego napędu należy: ekonomiczność, mały ciężar (gaźnikowe silniki ważą 54-10 kG/KM, a wysokoprężne 64-15 kG/KM), szybka gotowość do pracy, wysoki współczynnik sprawności (w niskoprężnych 0,18-0.24, w wysokoprężnych 0,304-0,40). Natomiast wadami tych silników są: niemożność regulacji obrotów w szerszych granicach i przeciążenia silnika w okresie rozruchu, a także duży koszt płynnego paliwa, złożona konstrukcja oraz zależność od temperatury i warunków klimatycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wadą silników spalinowych jest niemożność pracy przy przeciążeniu, co wyraża się tym, iż po kilku lub kilkunastu sekundach pracy pod przeciążeniem silnik zatrzymuje się. Silniki parowe są stosowane bardzo rzadko i zazwyczaj w tych tylko przypadkach, kiedy zainstalowanie silnika elektrycznego jest niemożliwe lub wtedy, gdy istnieje możność wykorzystania takiego opału, w szczególności miejscowego (węgiel brunatny, drewno, torf, odpadki drewna przy zakładach obróbki drewna itp.) (uprawnienia budowlane).

Do zalet silników parowych zalicza się prostotę i długowieczność ich konstrukcji, możność samoregulacji, tj. przy powiększaniu obciążenia automatycznie powiększa się moment obrotowy na wale kosztem zmniejszenia prędkości jego obrotu, oraz małą zależność pracy od warunków klimatycznych (program egzamin ustny). Natomiast wadą tego napędu są: długi okres przygotowania do pracy silnika parowego, wielkość gabarytu i znaczny ciężar (240-260 kG/KM), mała sprawność (np. w silnikach parowych zainstalowanych na koparkach 0,03 do 0,06) oraz trudności związane z eksploatacją, w szczególności zimą, a także wielka ilość potrzebnego paliwa.

Silniki pneumatyczne

Silniki pneumatyczne stosuje się w tych przypadkach, gdy zastosowanie innych rodzajów napędu jest niemożliwe lub niecelowe, np. do napędu maszyn malarskich, młotków pneumatycznych, do nitowania oraz do sterowania organami roboczymi maszyny. Zastosowanie silników pneumatycznych związane jest z użyciem przenośnej sprężarki. Silnik pneumatyczny jest w eksploatacji kosztowniejszy od innych silników i ma stosunkowo małą sprawność (opinie o programie).

Natomiast zaletami tego rodzaju silników jest prostota konstrukcji, pewność działania oraz bezpieczeństwo pracy, w szczególności przy robotach strzelniczych i innych (segregator aktów prawnych).

Wydajność maszyn budowlanych została szczegółowo rozważona z podaniem wzorów ich obliczania przy opisie konstrukcji i działania wszystkich podstawowych maszyn budowlanych w poszczególnych rozdziałach niniejszej pracy. Dlatego na tym miejscu podane będą jedynie ogólne podstawy obliczania wydajności maszyn do robót budowlanych. Wydajność maszyny to liczba jednostek obmiarowych danej produkcji wykonanej za pomocą danej maszyny w określonej jednostce czasu. Jednostką produkcji maszyny jest odpowiednik jednostki miary charakterystycznej dla określonego rodzaju produkcji budowlanej, a więc jednostka objętości, długości, powierzchni lub sztuki (np. 1 m3 gruntu rodzimego, 1 m3 masy betonowej itd.) (promocja 3 w 1).

Wydajność maszyn, podobnie jak i prac ręcznych, związana jest z normami technicznymi czasu wykonania robót budowlanych. Normą czasu pracy maszyny budowlanej (NT) nazywać będziemy określony czas niezbędny dla wykonania jednostki produkcji, przy czym praca maszyny odbywać się będzie w racjonalnych warunkach tej pracy, przy kwalifikowanej obsłudze i prawidłowej organizacji robót. Jednostką czasu, w której określa się normę czasu pracy maszyny budowlanej roboczej, jest z reguły godzina.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami