Blog

30.05.2018

Lotniskowe nawierzchnie - uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Lotniskowe nawierzchnie - uprawnienia budowlane


Lotniskowe nawierzchnie - uprawnienia budowlane

 

Reklama: Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 na komputer oraz na telefon/tablet. Przeczytaj o nas w zakładce Opinie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.

 

Proszę wyjaśnić pojęcia: betonowa nawierzchnia lotniskowa, podbudowa i podłoże wg normy PN-V-83002. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.


Wg normy PN-V-83002. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań: Betonowa nawierzchnia lotniskowa jest to naziemna część pola wzlotów przeznaczona do ruchu, postoju i obsługi statków powietrznych. Podbudowa jest to warstwa konstrukcyjna nawierzchni leżąca pod warstwą jezdną, przeznaczona do przeniesienia na podłoże obciążeń obliczeniowych pochodzących od działania naziemnego ruchu lotniczego. Wyróżnia się podbudowy pod nowo konstruowane nawierzchnie oraz podbudowy, w których wykorzystywane są warstwy eksploatowane wcześniej jako warstwy jezdne. Podłoże to grunt rodzimy lub nasypowy o odpowiednich parametrach fizyko-mechanicznych leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.


Proszę wyjaśnić, co to jest: szczelina (z podaniem rodzajów szczelin), dybel i kotwa oraz określić zasadę ich działania wg normy PN-V-83002. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.


Wg normy PN-V-83002. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań: Szczelina rozszerzania jest to szczelina dzieląca nawierzchnię na całej grubości umożliwiająca zmiany wymiarów liniowych płyt pod wpływem oddziaływania temperatury otoczenia i innych źródeł ciepła działających na nawierzchnię lotniskową. Szczelina skurczowa jest to szczelina dzieląca nawierzchnię na całej lub części jej grubości umożliwiająca kontrolowane kurczenie się płyt. Dybel i kotwa są to pręty stalowe, łączące płyty nawierzchni lotniskowej w kierunku podłużnym i poprzecznym. Zapewniają one wzajemną współpracę pojedynczych płyt i pasm nawierzchni w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych i umożliwiają poziome ruchy płyt.


Zasady wykonywania szczelin w lotniskowej nawierzchni betonowej wg normy PN-V-83002. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.


Wg normy PN-V-83002. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań, w betonowych nawierzchniach lotniskowych stosuje się szczeliny skurczowe i szczeliny rozszerzania. Przed przystąpieniem do nacinania szczelin należy je wytyczyć na wykonanym paśmie nawierzchni wg dokumentacji i w sposób trwały zaznaczyć linie cięcia. Cięcie szczelin powinno być wykonane przed osiągnięciem przez beton wytrzymałości na ściskanie 10 MPa, tj. w zależności od temperatury powietrza w ciągu 8-24 godz. od ułożenia nawierzchni. Szczeliny należy ciąć wzdłuż odcinków prostych prostopadle do krawędzi i górnej powierzchni płyt. Wykonywana szczelina powinna być przedłużeniem szczeliny sąsiedniego pasma nawierzchni. Szczeliny należy wypełnić przewidzianą w projekcie masą zalewową, a operację tą należy ukończyć przed okresem jesienno-zimowym.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami