Blog

14.07.2020

Magazyny specjalne

W artykule znajdziesz:

Magazyny specjalne

Magazyny specjalne

Przykładami magazynów specjalnych są magazyny uniwersalne handlowe - mniejsze dla wiejskiej sieci detalicznej, większe dla sieci hurtowej. Konstrukcję szkieletową magazynów specjalnych stanowią przeważnie prefabrykowane elementy żelbetowe i z betonu sprężonego (program uprawnienia budowlane na komputer). Wymagania przeciwpożarowe są ostre, co pociąga za sobą konieczność użycia materiałów ogniotrwałych.

Dlatego elementy wypełniające konstrukcję szkieletową wykonywane są z betonu, podobnie jak posadzki. Stropy i stropodachy projektowane są z prefabrykowanych elementów żelbetowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Mało spotykane dotychczas na wsi są magazyny zwierząt rzeźnych gromadzonych przed ubojem. W związku z postępem technicznym coraz częściej spotykane są na wsi magazyny materiałów pędnych. Również i w tego rodzaju obiektach powszechne zastosowanie znajdują materiały ogniotrwałe w postaci prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Specjalnym typem magazynu jest również magazyn dla punktu skupu skór futerkowych. Ze względu na wartość składowanego towaru wymagania materiałowe przeciwpożarowe zalecają szerokie stosowanie betonu w konstrukcjach pod różnymi postaciami.

Małymi budynkami gospodarczymi, lecz bardzo potrzebnymi w gospodarstwach rolnych - zwłaszcza wielkotowarowych - są wszelkiego rodzaju portiernie, wagi wozowe, myjnie dla pojazdów i maszyn rolniczych, ustępy suche itp. Tego rodzaju obiekty są masowo realizowane w gospodarstwach rolnych z prefabrykatów i wszelkiego rodzaju elementów betonowych, żelbetowych, żużlobetonowych, silikatowych (uprawnienia budowlane). Są to obiekty przeważnie bardzo małe w swej kubaturze, jednak ze względu na powszechność występowania zużywają w sumie pokaźne ilości betonu.

Charakterystyka typologiczna obiektów przemysłowych na wsi jest utrudniona ze względu na ogólny rozwój przemysłu. Często nowe, duże obiekty przemysłowe są lokalizowane na wsi, co jest wynikiem nowych odkryć geologicznych lub innych przesłanek natury gospodarczo-społecznej. W takich warunkach w ślad za realizacją obiektów przemysłowych powstają nowe osiedla robotnicze typu miejskiego wraz z całą siecią usług komunalnych i kulturalnych, przez co wieś zatraca swój pierwotny wygląd i charakter. Zmienia się także program zajęć tej ludności, która przechodzi do pracy w przemyśle. Zanika więc wieś, a powstaje miasto (program egzamin ustny).

Sieć usług technicznych

Oprócz opisanych zjawisk tworzenia się dużych ośrodków przemysłowych na terenach wiejskich powstają ‘również obiekty przemysłowe ściśle powiązane z produkcją rolną lub też mające na celu wykorzystanie nadwyżki rąk do pracy czy miejscowych surowców.
Tego rodzaju wiejskie obiekty przemysłowe ogólnie można podzielić na:
a) obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego, np. młyny, owocarnie, kiszarnie kapusty i ogórków, winiarnie, gorzelnie, cukrownie, krochmalnie itp.,
b) obiekty przetwórstwa hodowlanego, jak mleczarnie, serowarnie, jajczarnie,
c) obiekty przemysłu ludowego i artystycznego - wikliniarnie. wytwórnie zabawek, strojów ludowych, sprzętu domowego, sportowego itp.

Obiekty przemysłowe związane surowcowo z produkcją rolno-hodowlaną, lecz wymagające wyższego standardu technicznego i sanitarnego, jak przetwórnie konserw drobiarskich, wytwórnie masy jajowej lub proszku mlecznego, garbarnie, rzeźnie - są przeważnie lokalizowane w miastach i miasteczkach (opinie o programie). Podyktowane jest to koniecznością przestrzegania określonych wymagań sanitarnych, które w warunkach wiejskich nie są możliwe do zachowania.
Coraz częściej również inne obiekty nowo realizowane, o charakterze przetwórstwa rolnego i spożywczego, lokalizowane są w miastach i miasteczkach z wyżej wymienionych powodów (segregator aktów prawnych).
Sieć usług technicznych przeznaczonych dla potrzeb rolnictwa w zakresie mechanizacji obejmuje zarówno najprostsze obiekty, takie jak kuźnie, stolarnie, stelmacharnie i warsztaty ślusarskie, jak również stacje obsługi maszyn i warsztaty mechaniczne umożliwiające prowadzenie prac o pełnym zakresie remontowym, naprawczym i konserwacyjnym (promocja 3 w 1).

Typowym przykładem nowoczesnego obiektu z dziedziny zaplecza technicznego rolnictwa, przeznaczonego do remontów ciągników i maszyn rolniczych, może być warsztat mechaniczny POM.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami