Maksymalne prześwity

Maksymalne prześwity

Maksymalne prześwity pomiędzy nawierzchnią a łatą nie mogą przekraczać 6 mm, a różnice wysokości krawędzi szczelin - 2 mm. Różnice w spadku poprzecznym w stosunku do projektowanego mogą wynosić ±0,5%. Jeśli przy sprawdzaniu równości nawierzchni zostały wykryte większe zagłębienia, to należy je pokryć świeżą masą betonową i ponownie zagęścić wykańczarką (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po sprawdzeniu i ewentualnym wyrównaniu profilu nawierzchni należy dodatkowo ręcznie wygładzić i zaokrąglić zewnętrzne krawędzie płyt. Czynności te wykonuje się stalową zacieraczką jak przy wykańczaniu szczelin. W razie ukazania się nadmiaru wody wydzielonej z nawierzchni należy ją usunąć szczotkami z włosia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Po tych wszystkich czynnościach kontrolnych i naprawczych przystępuje się do wykańczania szczelin w warstwie górnej. Do robót wykończeniowych zalicza się również roboty, które trzeba wykonać przy zakończeniu dziennego odcinka budowy. Polegają one na ułożeniu i dokładnym umocowaniu belki zamykającej, której przekrój podłużny powinien odpowiadać przekrojowi poprzecznemu nawierzchni. Przed rozpoczęciem betonowania w dniu następnym należy usunąć belkę zamykającą i ustawić deskę jako wypełnienie szczeliny (uprawnienia budowlane).

Zbrojenie płyt powinno być zawczasu przygotowane w formie siatki, którą układa się na wyrównanej warstwie masy betonowej. Pręty siatki zbrojeniowej łączy się spawaniem punktowym albo wiąże się wyżarzonym drutem. Do zbrojenia płyt celowe jest również stosowanie gotowych siatek o wielkości w rzucie poziomym równej szerokości płyty i długości około 4,0 m. Gotowe siatki należy łączyć przy układaniu na zakładkę około 200 mm (program egzamin ustny).

Siatka zbrojeniowa również może być dostarczona w zwojach odpowiedniej szerokości. Siatek takich nie trzeba łączyć, co jest ich zaletą, natomiast wadą jest trudność wyprostowania siatki po rozwinięciu. Sposób wykonania zbrojenia zależy od tego, czy nawierzchnię wykonuje się jako jedno- czy dwuwarstwową oraz od ilości warstw zbrojenia.

Siatka zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa powinna być osłonięta warstwą betonu o grubości 5-7 cm (opinie o programie). W związku z tym przy jednowarstwowym zbrojeniu w nawierzchni dwuwarstwowej siatkę zbrojeniową układa się na zagęszczonej dolnej warstwie przecinając ją tylko w miejscach szczelin dylatacyjnych. W nawierzchni jednowarstwowej w tym przypadku układa się masę betonową do grubości około 2/3 płyty, po czym układa się siatkę zbrojeniową, nanosi się pozostałą część masy betonowej i całość zagęszcza.

Przy dwuwarstwowym zbrojeniu najpierw układa się na podłoże nawierzchni warstwę masy betonowej około 5 cm, na niej układa się zbrojenie, po czym rozściela się resztę masy betonowej warstwy dolnej albo przy nawierzchni jednowarstwowej dodatkową część masy betonowej do 2/3 całkowitej grubości płyty, zagęszcza się masę betonową i układa się siatkę, po czym w obu przypadkach na zbrojenie rozściela się resztę masy betonowej i ostatecznie zagęszcza się całość. Z uwagi na to, iż niebezpieczeństwo powstawania rys i pęknięć jest większe v/ środkowych partiach płyt niż przy jej krańcach, niejednokrotnie stosuje się zbrojenie nawierzchni o zmiennej ilości stali zbrojeniowej przy równoczesnym zwiększeniu odstępów między szczelinami poprzecznymi (segregator aktów prawnych).

Przykład tego rodzaju rozwiązania stosowany w Związku Radzieckim przy zastosowaniu stali okrągłej o średnicy 12 do 14 mm. Zbrojenie krawędzi płyt. Jeśli nośność podłoża nawierzchni jest niedostateczna lub niejednostajna, w niektórych krajach stosuje się zbrojenie podłużnych krawędzi płyt, które wraz ze wzmocnionymi szczelinami poprzecznymi stanowią niejako ramy płyt.

Zbrojenie krawędzi podłużnych, a zwłaszcza skrajnych jest tym słuszniejsze, że na krawędziach zewnętrznych występują największe naprężenia. Najprostsze formy zbrojenia krawędzi płyt stanowią dwa lub trzy pręty stalowe nie powiązane strzemionami, mocniejsze zbrojenie to cztery do sześciu prętów podłużnych powiązanych strzemionami poprzecznymi w odstępach 30 do 50 cm (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !