Masa plastyczna

Masa plastyczna

Ponieważ dno jest zwykle dosyć cienkie, wskazane jest przedłużenie drogi przenikania cieczy. Uzyskujemy to przez pogrubienie płyty lub przez ułożenie pod szczeliną płytki prefabrykowanej (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy tym rozwiązaniu zastosowano wkładkę papowo- igelitową oraz z blachy stalowej ocynkowanej, które ułożono poprzecznie w szczelinie. Niewielkie wzajemne ruchy zdylatowanych odcinków dna amortyzuje łukowe wygięcie wkładki. Dawniej stosowano tylko wkładki z blachy miedzianej lub ołowianej, obecnie stosuje się wkładki stalowe ocynkowane jako tańsze oraz coraz częściej z gumy lub z elastycznej masy plastycznej. Bardzo korzystnie pracują taśmy z rurką w środku, które dzięki wyprofilowaniu dobrze trzymają się w betonie, a przy przesunięciach z łatwością się odkształcają. Masa użyta do wyrobu tych taśm musi odznaczać się dużą elastycznością i nie powinna kruszeć po dłuższym czasie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dwa rozwiązania szczeliny dylatacyjnej między ścianą zbiornika walcowego sprężonego a dnem, przy czym ściana dodatkowo jest oddzielona od dna warstwą bitumu| Szczegół uszczelniającej taśmy gumowej przedstawiono. Podobne rozwiązanie można zastosować przy zbiornikach żelbetowych, z tym że ściana nie jest oddzielona od fundamentu (uprawnienia budowlane).

W zbiornikach sprężonych przerwa dylatacyjna między ścianą a fundamentem umożliwia ruch ściany Im mniejsza jest wartość c, tj. im mniejsza jest średnica prętów przy danym przekroju zbrojenia, tym mniejsza jest szerokość rys i odległość między nimi (program egzamin ustny).

Widzimy więc, że zmniejszenie średnicy prętów powoduje zmniejszenie szerokości rys i odstępu między sąsiednimi rysami. Wyżej przytoczone wzory do obliczania rys można traktować jako orientacyjne, gdyż liczbowe wartości wytrzymałości betonu na rozciąganie i jego wydłużalności są niepewne. Ponadto niejednolitość betonu ma decydujące znaczenie przy powstawaniu rys (opinie o programie).

Cechy agresywnych cieczy

Wykorzystanie tego sposobu obliczenia rys przy projektowaniu zbiorników daje możność dobierania takiej średnicy prętów, aby szerokość rys nie przekraczała pewnej granicy ustalonej w sposób doświadczalny (segregator aktów prawnych). Dopuszczalna szerokość rys zależna jest na ogół od następujących czynników:

  1. wodoszczelności,
  2. zabezpieczenia zbrojenia od korozji,
  3. stateczności konstrukcji.

Dotychczas przeprowadzone doświadczenia w tej dziedzinie dały bardzo różnorodne wyniki. Maksymalna dopuszczalna szerokość rys w przypadku a) (wodoszczelność) nie została dotychczas jednoznacznie ustalona. W związku z zabezpieczeniem zbrojenia przeciw korozji przypadek b) zdania są również podzielone; biorąc jednak za podstawę wnioski niektórych specjalistów na II Międzynarodowym Kongresie Mostów to szerokość 0,125-b0,300 mm można uważać za bezpieczną, jeżeli konstrukcja pracuje w normalnych warunkach atmosferycznych (promocja 3 w 1).

Jeżeli chodzi o wodoszczelność, to jasne jest, że wielkości te powinny być mniejsze. Uważamy, że dolną granicę wymienionych wartości - tj. 0,125 mm można przyjąć w tym przypadku za dopuszczalną szerokość. Zbiorniki wykonane z rozmaitych materiałów są narażone na zniszczenie wskutek stykania się z różnymi cieczami. Na zewnątrz dno i ściany zbiornika są narażone przez stykanie się z agresywną wodą gruntową lub z wodą opadową, która może posiadać pewne cechy agresywnych cieczy. Jednocześnie wskutek nieszczelności zbiornika woda w gruncie otaczającym zbiornik może ulec zanieczyszczeniom różnymi związkami chemicznymi. Z tego wniosek, że zbiorniki, zwłaszcza w zakładach chemicznych, należy bardzo starannie chronić również od strony zewnętrznej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !