Materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe
Materiały wyjściowe

Natomiast opracowania szczegółowe przejmują przedsiębiorstwa budowlane lepiej zorientowane w tym zakresie oraz mogące właściwiej dostosowywać projektowane rozwiązania wykonawcze do własnych możliwości i potrzeb. Ponadto tylko one mogą określić, które rodzaje robót wymagają w określonych warunkach szczegółowego opracowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Systematyka opracowania projektów technologii i organizacji budowy zależy od licznych okoliczności, w szczególności od charakteru technicznego inwestycji, jej wielkości, przeznaczenia, warunków wykonania robót itp. Z tego względu zakres projektowania organizacji i wykonywania budowy powinien być każdorazowo dostosowany do jej potrzeb (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wobec tego niżej podane będą przede wszystkim zasady tej systematyki, a tam gdzie wymienione będą jej szczegóły, będzie to miało jedynie charakter przykładowy. Jeśli projekt technologii i organizacji budowy opracowywany jest w trzech etapach, systematyka i specyfika ich sporządzania może się kształtować następująco. Wstępny projekt technologii i organizacji budowy stanowi ogólną koncepcję sposobu realizacji budowy (uprawnienia budowlane).

Materiały wyjściowe do opracowania wstępnego projektu stanowią:

 • wstępny projekt techniczny budowy,
 • wstępny kosztorys budowy,
 • kompleksy rozruchowe (użytkowe),
 • minima rozruchowe (program egzamin ustny).

Główne elementy wstępnego projektu technologii i organizacji budowy są następujące:

 • lokalizacja budowy, plan sytuacyjny rejonu budowy oraz placu budowy,
 • opis konstrukcji obiektów składających się na całość zamierzonej inwestycji budowlanej,
 • warunki topograficzne, geologiczne i hydrograficzne placu budowy,
 • istniejące środki zaopatrzenia w rejonie budowy: siły robocze, materiały, półfabrykaty, prefabrykaty, trasy komunikacyjne, źródła zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze itp.
 • orientacyjne zestawienie ilości zasadniczych robót wykonywanych na budowie w oparciu o wskaźniki podawane na 100 m3 przestrzeni zabudowanej w zależności od charakteru i przeznaczenia budowy lub znane ilości robót na budowie identycznych lub podobnych obiektów,
 • orientacyjne metody wykonania zasadniczych robót,
 • dyrektywny przebieg budowy ustalający terminy rozpoczęcia oraz uruchomienia i przekazania do eksploatacji poszczególnych obiektów i robót wraz z wysokością nakładów finansowych na poszczególne lata,
 • orientacyjne zapotrzebowanie siły roboczej, maszyn budowlanych, środków transportowych, materiałów, półfabrykatów, prefabrykatów, energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza itp., z podziałem na roczne okresy realizacji budowy,
 • wytyczne organizacji zaplecza technicznego budowy,
 • koncepcyjny plan zagospodarowania placu budowy,
 • orientacyjny kosztorys robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych (wytwórnie pomocnicze, baza usługowa, doprowadzenie linii komunikacyjnych do placu budowy itp.) (opinie o programie).

Ogólny projekt technologii

Ogólny projekt technologii i organizacji budowy stanowi rozwinięcie wstępnego projektu organizacji wykonania budowy. Rozwiązuje on w zasadzie wszystkie podstawowe elementy technologii i organizacji budowy w odróżnieniu od projektu wstępnego, który obejmuje tylko główne elementy i to przede wszystkim te, które dotyczą robót przygotowawczych.

Ilości robót przyjmowane w ogólnym projekcie technologii organizacji budowy oparte są na przedmiarach projektu technicznego podstawowego (segregator aktów prawnych).

Metody wykonania robót w ogólnym projekcie technologii i organizacji budowy są znacznie dokładniej opracowane niż w projekcie wstępnym. Również i dane dotyczące warunków wykonania są bardziej szczegółowe, co znajduje wyraz w opracowaniu danych dotyczących rejonu i terenu budowy w postaci „karty rejonu budowy”.

Zawartość karty rejonu budowy, jednego z ważniejszych elementów ogólnego projektu organizacji i wykonania budowy, podaje się przykładowo:

 • warunki topograficzne terenu budowy, rysunek sytuacyjny i warstwicowy, istniejące na terenie obiekty i urządzenia jak budynki, drogi, sieć instalacyjna,
 • warunki geologiczne jw. (przekroje geologiczne, kategorie gruntu),
 • warunki hydrologiczne jw., tj. poziomy wód gruntowych i warunki ich odprowadzenia,
 • istniejąca baza zaopatrzenia w rejonie budowy (źródła zaopatrzenia, odległości i sposoby dostaw),
 • siły robocze, maszyny budowlane i środki transportowe,
 • materiały budowlane masowe (żwir, cegła, drewno itp.),
 • materiały pomocnicze (drobnicowe),
 • półfabrykaty i prefabrykaty,
 • istniejące trasy komunikacyjne w rejonie budowy,
 • możliwości wyposażenia budowy w środki transportowe miejscowe (promocja 3 w 1),
 • źródła zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze, parę itp.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !