Metoda pracy równomiernej

Metoda pracy równomiernej

W końcu dodać należy, że ciągi organizacyjne cykliczne stosuje się wyłącznie tylko wtedy, gdy organizowanie określonej budowy za pomocą cyklicznych ciągów organizacyjnych jest niemożliwe.
Przeprowadzone w poprzednich punktach niniejszego rozdziału rozważania wykazują, że metoda pracy równomiernej (rytmicznej) może i powinna być szeroko stosowana w budownictwie i że stanowi ona łącznie z mechanizacją kompleksową najwyższą formę organizacji w budownictwie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dowiedziono, że metoda pracy równomiernej może i powinna być stosowana z reguły w budowlach jednorodnych oraz w budowlach jednokierunkowych i że istnieją znaczne możliwości stosowania tej metody także w budowlach niejednorodnych. Również i w tych przypadkach, gdy nie jest możliwe włączenie do jednolitego ciągu organizacyjnego wszystkich obiektów, istnieją pełne możliwości zastosowania tej metody do poszczególnych obiektów z osobna, poprzez odrębne ciągi organizacyjne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Na szczególną uwagę zasługuje metoda tzw. „stref czasowych”, która stanowi rozwiązanie w tych przypadkach, gdy przewidywane są wahania w wydajnościach pracy, tj. gdy na poszczególnych działkach tych samych procesów zmienne są czasy ich wykonania, jak również w przypadkach niekorzystnych wpływów atmosferycznych.

Zastosowanie metody pracy równomiernej wymaga w porównaniu z metodą improwizacji dokładnych obliczeń analitycznych i opartych na nich harmonogramów wykonania robót, starannego przygotowania brygad roboczych i środków produkcji oraz systematycznej kontroli przebiegu robót realizowanych tą metodą (uprawnienia budowlane).
Przygotowanie budowy realizowanej metodą pracy równomiernej musi być na tyle wszechstronnie przemyślane, aby żadne okoliczności nie mogły naruszać zaprojektowanego przebiegu budowy.
Innym podstawowym warunkiem niezbędnym przy stosowaniu metody pracy równomiernej jest dobrze zorganizowana codzienna operatywna kontrola przebiegu zaprojektowanego ciągu organizacyjnego (program egzamin ustny).

Metody operatywnego zarządzania dyspozytorskiego

Kontrola ta musi być starannie zaplanowana i systematycznie realizowana, aby nie dopuszczać do zahamowań w zaprojektowanym przebiegu robót, gdyż nawet nieznaczne opóźnienia mogą naruszyć (załamać) ciąg organizacyjny pracy równomiernej. Np. niezakończenie w przewidzianym terminie robót ziemnych na określonym obiekcie uniemożliwia przejścia na ten obiekt w przewidzianym czasie brygady wykonującej fundamenty i spowoduje przerwę, która wpływa nie tylko na opóźnienie robót fundamentowych, ale i na wszystkie roboty, które następują po wykonaniu fundamentów (opinie o programie).

Najlepsza forma kontroli przebiegu robót powstaje w przypadku zastosowania na budowie metody operatywnego zarządzania dyspozytorskiego. Dlatego też na budowach realizowanych metodą pracy równomiernej posługiwanie się tą metodą w oparciu o operatywne tygodniowo-dobowe harmonogramy stanowi warunek nieodzowny.
Niewątpliwie jedną z podstawowych przyczyn niedostatecznego stosowania w budownictwie metody pracy równomiernej w jej ścisłym znaczeniu (a nie np. wyrażającej się równomiernością list płacy na budowie), są trudności organizacyjne związane z wprowadzeniem tej metody w praktyce.

Trudności te są jednak rekompensowane przez rytmiczność produkcji i unikanie tym samym „szturmowszczyzny” (segregator aktów prawnych).
Realizowane obecnie intensywnie w skali krajowej koncentracje budownictwa oraz bilansowanie środków produkcji z planem inwestycyjnym zapobiegają nadmiernemu rozpraszaniu budownictwa oraz występowaniu ciągłych braków materiałowych, przyczyniają się w sposób zasadniczy do stworzenia warunków umożliwiających realizację inwestycji przy zastosowaniu metody pracy równomiernej (rytmicznej). Jest bowiem oczywiste, że bez szerszego uprowadzenia na budowach, a zatem i w przedsiębiorstwie, metody pracy równomiernej nie jest możliwe w ogóle osiągnięcie rytmiczności w skali całego budownictwa.

Szerokiemu wprowadzeniu metody pracy równomiernej (rytmicznej) na budowach, a zatem i w całym budownictwie sprzyja coraz większe stosowanie uprzemysłowienia budownictwa. Ten rodzaj budownictwa stwarza szczególnie korzystne warunki do zastosowania metody pracy równomiernej (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !