Metody mechaniczne przyspieszania dojrzewania betonu

Metody mechaniczne przyspieszania dojrzewania betonu

Do najprostszych i skutecznych sposobów przyspieszenia dojrzewania betonu należy użycie do mieszanki betonowej cementów szybkotwardniejących przy jednoczesnym zastosowaniu niskiego współczynnika wodocementowego w mieszance (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy zastosowaniu cementu szybkotwardniejącego w mieszance betonowej o wskaźniku wodocementowym 0,3 do 0,35 uzyskuje się po jednym dniu 40 -f- 50°/o, a po trzech dniach 50 -r- 70% wytrzymałości miarodajnej przy temperaturze twardnienia 15 -f- 20 °C. Rezultatów tych nie da się osiągnąć, jeżeli twardnienie przebiega w temperaturze poniżej 15 °C lub jeśli współczynnik wodocementowy jest wyższy od 0,35.

Można również przy zastosowaniu zwykłego cementu portlandzkiego marki 350 i 400 osiągnąć po jednym dniu wytrzymałość w granicach 0,45 -r- 0,60% wytrzymałości miarodajnej, jeśli zastosuje się współczynnik wodocementowy w granicach 0,26 do 0,32 przy równoczesnym bardzo dobrym zagęszczeniu betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zagęszczenie betonu o tak niskim współczynniku w/c jest możliwe w przypadku starannego dobrania składników mieszanki i zastosowania specjalnych metod mechanicznego zagęszczenia tego rodzaju betonu.

Najczęściej dla osiągnięcia urabialności umożliwiającej szczelne zagęszczenie betonu metodami mechanicznymi, konieczne będzie zastosowanie znacznie większej ilości cementu.
Do metod mechanicznych umożliwiających zagęszczenie betonu o bardzo niskim w/c należą:
I utrząsanie betonu (uprawnienia budowlane),
II prasowanie betonu z zastosowaniem wysokich ciśnień,
III wibroprasowanie,
IV wibrowanie o zmiennej częstotliwości.
Przy stosowaniu tych metod zagęszczania występuje wydzielanie i usuwanie z masy betonowej części wody zarobowej, w efekcie czego uzyskuje się znaczne obniżenie współczynnika wodocementowego. Ponieważ procesy uwai niania cementu w betonie o mniejszej zawartości wody przebiegają szybek zachodzi tu więc zjawisko przyspieszonego dojrzewania betonu (program egzamin ustny).
Metody chemiczne przyspieszonego dojrzewania
Charakterystyka metod chemicznych. Metody chemiczne prz: spieszania dojrzewania betonu polegają na uaktywnieniu procesów uwadniania i twardnienia cementu przez dodanie do mieszanki betonowej specjalnyc środków chemicznych lub przez działanie na beton dwutlenkiem węgla. W obydwu przypadkach następują reakcje chemiczne przyspieszające twardnienie betonu oraz zwiększające jego wytrzymałość (opinie o programie).

Do najczęściej stosowanych aktywizatorów betonu w postaci dodatków na leżą [21]:
a) chlorek wapniowy,
b) węglany sodowy i potasowy, siarczan potasowy, krzemiany sodowy i po tasowy itp.,
c) związki powierzchniowo czynne wykazujące zdolność obniżenia napięci powierzchniowego wody zarobowej (powoduje to zwiększenie zwilżalność ziarn cementu, a tym samym przyspiesza w pewnym stopniu wiązani i twardnienie cementu).
Z powyższych środków aktywizacji chemicznej w zastosowaniu do sztucz nego dojrzewania betonu praktyczne znaczenie mają dodatek chlorku wap niowego oraz karbonizacja betonu (segregator aktów prawnych).
Przyśpieszanie dojrzewania betonu przez dodatek chlorku wapniowego. Przyspieszenie dojrzewania betonu pod wpły wem chlorku wapniowego (CaCl2) wynika z szybszej rozpuszczalności wodo rotlenku wapniowego Ca(OH)2, jaki powstaje w czasie hydratacji cementu W mieszance betonowej bez domieszki CaCl2 rozpuszcza się w temperaturze 15-E-20°C około 0,0174 G/l wodorotlenku wapniowego, natomiast w mieszance z dodatkiem 2% CaCl2 (w stosunku do cementu) rozpuszcza się go okołc 0,067 G/l, a więc czterokrotnie więcej. Ponadto chlorek wapniowy zwiększ; proces koagulacji w pierwszych godzinach twardnienia.

Chlorek wprowadza się w postaci roztworu do wody zarobowej, przy czyn ilość roztworu uzależnia się od współczynnika wodocementowego. Dodatek chlorku wapniowego mieści się zwykle w granicach 1,5 do 3% ilości cementu wagowo, z tym że za optymalny uważa się najczęściej dodatek 2%. Efekt przyspieszania dojrzewania betonu pod wpływem chlorku wapniowego zależy w dużym stopniu od rodzaju cementu. Dlatego też przy stosowaniu tego środka należy używać cementu odpowiednio nań podatnego. W tym celu przeprowadza się uprzednio próbę aktywności cementu pod wpływem chlorku wapniowego (promocja 3 w 1).

Przy zastosowaniu chlorku wapniowego uzyskać można po jednym dniu około 30% wytrzymałości miarodajnej (R28) betonu, czyli dwa razy większą wytrzymałość od wytrzymałości, jaką beton osiąga dojrzewając normalnie, po dwóch dniach ponad 40°/o, a po trzech dniach - 50% wytrzymałości miarodajnej. Wytrzymałość 0,50 R28 beton dojrzewający w sposób naturalny osiąga dopiero po około siedmiu dniach. Szczególne korzyści daje chlorek wapniowy w produkcji wyrobów żużlo- betonowych. Pod wpływem chlorku zawarte w żużlach paleniskowych cząsteczki martwopalonego wapna (gaszące się normalnie bardzo wolno) łatwo i szybko uwadniają się, co zabezpiecza te wyroby przed destrukcją wskutek ewentualnego procesu gaszenia się w nich wapna.

Ogólnie biorąc, dodatek chlorku wapniowego do betonu wykazuje następujące

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !