Metodyka badania wytrzymałości

Metodyka badania wytrzymałości

W drewnie naprężenia ścinające występują w połączeniach elementów konstrukcyjnych
oraz w rozciąganych elementach drewnianych, ograniczając możliwości wykorzystania wysokiej wytrzymałości drewna na rozciąganie. Poza tym naprężenia ścinające występują w zginanych belkach, wzdłuż strefy obojętnej. Ścinanie odgrywa dużą rolę w sklejkach i w drewnie warstwowym, gdzie wytrzymałość folii drewna i spoin klejowych decyduje w dużym stopniu o technicznej wartości materiału (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metodyka badania wytrzymałości na ścinanie nie jest dotychczas ujednolicona i nasuwa szereg wątpliwości. Wyrazem tego jest duża różnorodność stosowanych w poszczególnych krajach próbek, które można podzielić na dwie grupy: próbki na ścinanie jednostronne i na ścinanie dwustronne.
Kształt i wymiary jednostronnej próbki stosowanej w Polsce i w ZSRR oraz dwustronnej próbki stosowanej w Niemczech (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyniki badania otrzymywane na próbkach jednostronnych i dwustronnych wykazują nieznaczne różnice. Próbki muszą być starannie obrobione, nie można w nich dopuszczać zacięć wzdłuż krawędzi ścinanego przekroju (działanie karbu). Próbki krzyżowe można badać na maszynie probierczej bez specjalnych urządzeń, natomiast próbki na ścinanie jednostronne wymagają dodatkowego urządzenia do zamocowania próbki w czasie badania. W chwili badania próbki powinny wykazywać wilgotność zbliżoną do 15%, a nie wykraczającą poza granice 10 i 20% wilgotności. Przed przystąpieniem do badania należy zmierzyć boki ścinanego przekroju z dokładnością 0,01 cm.

Wytrzymałość na ścinanie podłużne bada się w kierunku równoległym do przekroju stycznego lub promieniowego (uprawnienia budowlane).
Próbkę na ścinanie jednostronne umieszcza się celem przeprowadzenia próby w odpowiednio skonstruowanej podstawie stalowej, którą ustawia się w maszynie probierczej. Pod wpływem obciążenia wydłużonej części próbki siłą ściskającą, działającą prostopadle do przekroju czołowego oraz na skutek reakcji podpory, na której opiera się występ próbki, powstają naprężenia ścinające w ścinanym przekroju (promieniowym lub stycznym) (program egzamin ustny).

Wytrzymałość na skręcanie

Normy polskie przewidują, że przyrost obciążenia próbki powinien się zamykać w granicach 320-480 kG/min, co odpowiada wartościom (okrągło) 50-80 kG/cm2 i min. Normy radzieckie przewidują przyrost obciążenia 1250 ± 20% kG/min i próbkę (okrągło 170 do 250 kG/cm2 i min), normy niemieckie 60 kG/cm2 i min, normy czeskie 25 ± 25% kG/cm2 i min. Normy amerykańskie ustalają, że szybkość przesuwania się napory obciążającej próbkę ma wynosić 0,015″ ± 20% (0,38 cm ± 20%). Przytoczone zestawienie świadczy o braku uzgodnionych poglądów na istotę zagadnienia (opinie o programie).

Otrzymane wyniki należy przeliczyć na poziom 15% wilgotności, stosując współczynnik przeliczenia a = 0,035.
Wytrzymałość na ścinanie podłużne wzdłuż płaszczyzny promieniowej jest na ogół wyższa od wytrzymałości badanej wzdłuż płaszczyzny stycznej. Dlatego wyniki badania podaje się albo oddzielnie dla obydwóch. Przy skręcaniu próbek z materiałów jednorodnych, jak np. metale, zniszczenie występuje w postaci zerwania próbki w kierunku poprzecznym; w drewnie natomiast nie ma przełomu, a odkształcenie występuje w formie rozluźnienia i splecenia włókien, któremu towarzyszą podłużnie przebiegające pęknięcia (segregator aktów prawnych).

Drewno przy skręceniu o 180 wykazuje jeszcze dużą wytrzymałość.
Wytrzymałość na skręcanie rośnie wraz z ciężarem właściwym drewna i wzrostem udziału drewna późnego; natomiast związek między wytrzymałością na skręcanie a słoistością drewna jest słaby (promocja 3 w 1).
Wytrzymałość na skręcanie jest w przybliżeniu 1,5 raza większa od wytrzymałości na ścinanie podłużne, na podstawie której można orientacyjnie wnioskować o wytrzymałości na skręcanie. Granica proporcjonalności wynosi w przybliżeniu V2 wytrzymałości na skręcanie drewna iglastego i wytrzymałości drewna liściastego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !