Obowiązki związane z miejscem gromadzenia odpadów stałych

Spółdzielnie Mieszkaniowo Budowlane mają wobec użytkowników lokali szereg obowiązków, które powinny być ujęte w

Miejsce gromadzenia odpadów

regulaminie, dotyczącym porządku domowego oraz zasad współżycia społecznego (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana i jej obowiązki. Spółdzielnia, jako zarządca, powinna dbać o stan sanitarno-porządkowy budynków, ich otoczenia oraz pomieszczeń i urządzeń części wspólnej, czyli klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pralni i suszarni, portali, chodników, placów manewrowych i miejsc postojowych (program na komputer). Do niej należy również troska o tereny zielone, place zabaw oraz miejsca gromadzenia odpadów stałych (program na telefon).

Miejsce gromadzenia odpadów stałych - przepisy prawne

O miejscu gromadzenia odpadów stałych mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (opinie o programie).
Na działce należy więc wyznaczyć miejsce na pojemniki przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów stałych, uwzględniając możliwość ich segregacji (segregator aktów prawnych).

Na takie miejsca nadają się:
- zadaszone przestrzenie bądź pomieszczenia ze ścianami (pełnymi lub ażurowymi);
- pomieszczenia wyznaczone do tego celu w budynku, z posadzką znajdującą się powyżej poziomu powierzchni dojazdu dla pojazdów odbierających odpady (nie wyżej jednak niż 0,15 m), a także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzone w odpowiedni daszek, zmywalne ściany i podłogi, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną i sztuczne oświetlenie;
- utwardzone place przeznaczone do ustawianie kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Miejsce, pomiędzy wejściami do pomieszczeń a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek, musi być utwardzone, aby umożliwić przemieszczanie pojemników wyposażonych w kółka lub przewożenie ich na wózkach (promocja 3 w 1).
Ważna jest również odległość miejsc przeznaczonych na pojemniki i kontenery. Nie powinna być mniejsza niż 10 m od okien i drzwi budynków zamieszkałych (program egzamin ustny).

Na uwagę zasługuje też wprowadzona zmiana, dotycząca zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Dopuszcza ona w tych miejscach możliwość gromadzenia odpadów bez konieczności zachowania odpowiednich odległości.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !