Mieszaniny surowcowe

Mieszaniny surowcowe

Zawartość tlenku sodowego w krzemianach (przy mniej więcej jednakowej ogólnej jego zawartości w klinkierze) jest tym większa, im mniejszy jest moduł nasycenia. Pozostała ilość tlenku sodowego jest podzielona prawie w równej części między fazy glinianową i glinożelazianową (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rozmieszczenie tlenku magnezowego w fazach klinkierowych. Jak wspomniano wcześniej, klinkiery serii II mają zwiększoną zawartość tlenku magnezowego (4-6%), co może ujemnie wpłynąć na właściwości uzyskiwanych z nich cementów. Wiadomo, że w klinkierze wolny MgO krystalizuje jako peryklaz. Ten MgO nazywany jest pasywnym w odróżnieniu od MgO aktywnego, wchodzącego w skład innych faz klinkierowych.

Prowadzono badania możliwości wykorzystania bazajtu jako dodatku obniżającego temperaturę klinkieryzacji. W ramach tych badań bazalt ze złoża Janowa Dolina mieszano z marglem i kredą. Składy chemiczne składników wyjściowych (surowców) oraz mieszanin surowcowych (klinkierów).
wypalano w piecu sylitowym w temperaturze 1400°C w ciągu 1 godziny. Klinkiery z dodatkiem gipsu mielono w laboratoryjnym młynku kulowym do powierzchni właściwej 4000 cm2/g (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wyniki badań uzyskanych cementów wg GOST 310-60.

Klinkiery uzyskane ze stosowanych w przemyśle zestawów (bez dodatku bazaltu) zawierały znaczną ilość wolnego wapna, co świadczy o nie zakończonym procesie klinkieryzacji w badanej temperaturze. Marka cementów otrzymanych z tych klinkierów spadła do 30, podczas gdy w przemyśle wynosi ona 50. Cementy uzyskane z mieszanin surowcowych z dodatkiem bazaltu zawierały niewiele wolnego wapna i miały markę 50.

Przeprowadzone badania wykazały więc możliwość stosowania bazaltu jako dodatku korekcyjnego, obniżającego temperaturę wypalania.
Wytwarzanie klinkierów. W oparciu o ustalony w badaniach skład podjęto wytwarzanie klinkierów w doświadczalnym zakładzie Jużgiprocemientu (uprawnienia budowlane).

Temperatura wypalania

Surowce, a także klinkier rozdrabniano w młynie kulowym o pojemności 100 kg. Mieszaniny granulowano w laboratoryjnym granulatorze talerzowym. Granule wypalano w piecu obrotowym długości 7 m. Czas przetrzymywania mieszaniny w strefie spiekania wynosił 20 min. Chłodzenie - powietrzne. Uzyskane klinkiery mielono z dodatkiem gipsu do pozostałości 5-^6% na sicie nr 0081 (program egzamin ustny).
Ze zwiększeniem modułu nasycenia mieszaniny surowcowej zwiększa się temperatura wypalania, zapewniająca pełny przebieg klinkieryzacji. Podczas gdy klinkier o module nasycenia Mn = 0,9 wypalano w temperaturze 1380°C, to zmniejszenie wartości modułu Mn do 0,8 i 0,7 umożliwiło wypalanie klinkieru w temperaturze wynoszącej odpowiednio 1340 i 1300°C.

Pólprzemysłowe badania wykazały, że w przypadku klinkieru uzyskanego z mieszaniny wapienia i bazaltu temperatura wypalania obniżyła się o 70-H00°C w porównaniu z temperaturą wypalania klinkierów otrzymanych z tradycyjnych mieszanin surowcowych (opinie o programie).
Stopień klinkieryzacji oceniano na podstawie zawartości wolnego wapna w produkcie; we wszystkich przypadkach zawartość ta nie przewyższała 0,3%.
Gęstość cementów. Gęstość cementów oznaczano przy pomiarze powierzchni właściwej. Pomiary w przyrządzie Le Chateliera wykazały, że badane cementy prawie nie różnią się gęstością od zwykłego cementu portlandzkiego, chociaż zawierają znacznie więcej C4AF (segregator aktów prawnych).

Nieco większa gęstość w przypadku klinkieru z zestawu 1 wynika ze znacznej zawartości belitu, którego gęstość wynosi 3,28 Mg/m3.
Skład mineralny klinkierów. Na podstawie składu chemicznego, przytoczonego , w tabl. 2-25, obliczono metodą IV.A. Kinda mineralny skład klinkierów (tabl. 2-26). Wszystkie badane zestawy zawierają mniej więcej jednakową obliczeniową ilość glinianu trójwapniowego i 17-F22% glinożelazianu. Klinkiery różnią się zawartością krzemianów: klinkier z zestawu 1 jest belitowy, z zestawu 2 - alitowo-belitowy, a z zestawu 3 - alitowy (promocja 3 w 1). Znaczne wahania składu badanych klinkierów powinny znaleźć wyraz w dosyć szerokim zakresie ich właściwości.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami