Mieszaniny surowcowe

Mieszaniny surowcowe

Zawartość tlenku sodowego w krzemianach (przy mniej więcej jednakowej ogólnej jego zawartości w klinkierze) jest tym większa, im mniejszy jest moduł nasycenia. Pozostała ilość tlenku sodowego jest podzielona prawie w równej części między fazy glinianową i glinożelazianową (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rozmieszczenie tlenku magnezowego w fazach klinkierowych. Jak wspomniano wcześniej, klinkiery serii II mają zwiększoną zawartość tlenku magnezowego (4-6%), co może ujemnie wpłynąć na właściwości uzyskiwanych z nich cementów. Wiadomo, że w klinkierze wolny MgO krystalizuje jako peryklaz. Ten MgO nazywany jest pasywnym w odróżnieniu od MgO aktywnego, wchodzącego w skład innych faz klinkierowych.

Prowadzono badania możliwości wykorzystania bazajtu jako dodatku obniżającego temperaturę klinkieryzacji. W ramach tych badań bazalt ze złoża Janowa Dolina mieszano z marglem i kredą. Składy chemiczne składników wyjściowych (surowców) oraz mieszanin surowcowych (klinkierów).
wypalano w piecu sylitowym w temperaturze 1400°C w ciągu 1 godziny. Klinkiery z dodatkiem gipsu mielono w laboratoryjnym młynku kulowym do powierzchni właściwej 4000 cm2/g (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wyniki badań uzyskanych cementów wg GOST 310-60.

Klinkiery uzyskane ze stosowanych w przemyśle zestawów (bez dodatku bazaltu) zawierały znaczną ilość wolnego wapna, co świadczy o nie zakończonym procesie klinkieryzacji w badanej temperaturze. Marka cementów otrzymanych z tych klinkierów spadła do 30, podczas gdy w przemyśle wynosi ona 50. Cementy uzyskane z mieszanin surowcowych z dodatkiem bazaltu zawierały niewiele wolnego wapna i miały markę 50.

Przeprowadzone badania wykazały więc możliwość stosowania bazaltu jako dodatku korekcyjnego, obniżającego temperaturę wypalania.
Wytwarzanie klinkierów. W oparciu o ustalony w badaniach skład podjęto wytwarzanie klinkierów w doświadczalnym zakładzie Jużgiprocemientu (uprawnienia budowlane).

Temperatura wypalania

Surowce, a także klinkier rozdrabniano w młynie kulowym o pojemności 100 kg. Mieszaniny granulowano w laboratoryjnym granulatorze talerzowym. Granule wypalano w piecu obrotowym długości 7 m. Czas przetrzymywania mieszaniny w strefie spiekania wynosił 20 min. Chłodzenie - powietrzne. Uzyskane klinkiery mielono z dodatkiem gipsu do pozostałości 5-^6% na sicie nr 0081 (program egzamin ustny).
Ze zwiększeniem modułu nasycenia mieszaniny surowcowej zwiększa się temperatura wypalania, zapewniająca pełny przebieg klinkieryzacji. Podczas gdy klinkier o module nasycenia Mn = 0,9 wypalano w temperaturze 1380°C, to zmniejszenie wartości modułu Mn do 0,8 i 0,7 umożliwiło wypalanie klinkieru w temperaturze wynoszącej odpowiednio 1340 i 1300°C.

Pólprzemysłowe badania wykazały, że w przypadku klinkieru uzyskanego z mieszaniny wapienia i bazaltu temperatura wypalania obniżyła się o 70-H00°C w porównaniu z temperaturą wypalania klinkierów otrzymanych z tradycyjnych mieszanin surowcowych (opinie o programie).
Stopień klinkieryzacji oceniano na podstawie zawartości wolnego wapna w produkcie; we wszystkich przypadkach zawartość ta nie przewyższała 0,3%.
Gęstość cementów. Gęstość cementów oznaczano przy pomiarze powierzchni właściwej. Pomiary w przyrządzie Le Chateliera wykazały, że badane cementy prawie nie różnią się gęstością od zwykłego cementu portlandzkiego, chociaż zawierają znacznie więcej C4AF (segregator aktów prawnych).

Nieco większa gęstość w przypadku klinkieru z zestawu 1 wynika ze znacznej zawartości belitu, którego gęstość wynosi 3,28 Mg/m3.
Skład mineralny klinkierów. Na podstawie składu chemicznego, przytoczonego , w tabl. 2-25, obliczono metodą IV.A. Kinda mineralny skład klinkierów (tabl. 2-26). Wszystkie badane zestawy zawierają mniej więcej jednakową obliczeniową ilość glinianu trójwapniowego i 17-F22% glinożelazianu. Klinkiery różnią się zawartością krzemianów: klinkier z zestawu 1 jest belitowy, z zestawu 2 - alitowo-belitowy, a z zestawu 3 - alitowy (promocja 3 w 1). Znaczne wahania składu badanych klinkierów powinny znaleźć wyraz w dosyć szerokim zakresie ich właściwości.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !