Mieszaniny surowcowe

Mieszaniny surowcowe

Na podstawie przeprowadzonych badań można było wyciągnąć następujące wnioski (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zastosowanie czerwonego szlamu jako składnika surowcowego przy wytwarzaniu klinkieru portlandzkiego wywiera dodatni wpływ na właściwości szlamu surowcowego, obniżając zawartość wody o 4-6% w porównaniu z zawartością jej w przypadku surowców tradycyjnych. Zastosowanie ługu posiarczynowego jako upłynniacza (do 0,20% wag.) pozwala na otrzymanie szlamu o większej płynności przy mniejszej o 4-15% zawartości wody niż w szlamach spotykanych obecnie w przemyśle cementowym.

Mieszaniny surowcowe, zawierające czerwony szlam, wyróżniają się dobrą reaktywnością w procesie wypalania, szczególnie w zakresie temperatury odpowiadającym przebiegowi reakcji w stanic stałym. Reasumując, klinkiery o dobrym składzie fazowym uzyskano przy wypalaniu zestawów trój- i cztcroskładnikowych w niższej temperaturze niż przy wypalaniu zestawów porównawczych. Różnica temperatury wypalania osiąga 100°C. Obecność alkaliów nie wpływa ujemnie na skład fazowy klinkierów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Uzyskane cementy, odpowiadające wymaganiom norm, odznaczają się znaczną odpornością na działanie roztworów agresywnych i innymi zaletami.
Przeprowadzone badania wykazały, że czerwony szlam jest dobrym surowcem, pozwalającym na intensyfikację procesu produkcji klinkieru portlandzkiego i zapewniającym otrzymywanie materiału o z góry założonych właściwościach. Uzyskane wyniki zostały potwierdzone próbami w skali przemysłowej, przeprowadzonymi w zakładzie doświadczalnym. Wykorzystanie czerwonego szlamu jako dodatku korekcyjnego, zawierającego glin i żelazo, jest szczególnie korzystne dla zakładów, które stosują surowce o małej zawartości tlenku glinowego (uprawnienia budowlane).

Zmniejszenie zużycia paliwa

Zmniejszenie zużycia paliwa przy wypalaniu surowców i zużycia energii elektrycznej przy ich przemiale jest jednym z podstawowych kierunków poprawy ekonomiczności produkcji cementu. Ostatnio, w niektórych zakładach obserwuje się pogorszenie jakości podstawowych składników surowcowych, zwłaszcza glin. W szczególności, stosowanie zapiaszczonych glin doprowadza do obniżenia jakości klinkieru i nadmiernego zużycia energii przy jego przemiale. W większości zakładów pracujących metodą mokrą zawartość wody w szlamie surowcowym jest zbyt wysoka, co powoduje nadmierne zużycie paliwa i obniżenie wydajności pieców (program egzamin ustny).

Przejście wielu zakładów chemicznych na wykorzystywanie siarki do produkcji kwasu siarkowego prowadzi do zmniejszenia uzysku wypałów pirytowych, używanych jako dodatek korygujący w procesie wytwarzania klinkierów (opinie o programie).
W tej sytuacji bazalt może być stosowany do produkcji klinkierów jako reaktywny składnik surowcowy (glinokrzemianowy) i jednocześnie dodatek korygujący, który pozwala na zmniejszenie zużycia energii do przemiału surowców, skrócenie czasu przebywania klinkieru w piecu i obniżenie temperatury jego wypalania.

Bazalty pochodzące z różnych złóż na terenie Rosji wyróżniają się bowiem znaczną zawartością tlenków żelaza, stałym składem chemicznym i niską temperaturą topnienia. W wyniku procesu produkcyjnego otrzymuje się klinkiery ze znaczną zawartością glinożelazianów wapniowych, co zapewnia cementom dobre właściwości: mniejsze zużycie energii przy wypalaniu i przemiale, odporność na agresję siarczanową, ciepło twardnienia i większą wytrzymałość na zginanie (segregator aktów prawnych).

Bazalty są najbardziej rozpowszechnioną skalą wylewną. Ogólna powierzchnia Związku Radzieckiego pokryta lawą, w skład której wchodzą przeważnie bazalty i dia- bazy, wynosi ok. 3 min km2, a to znaczy, że praktycznie na całym terytorium znajduje się dostateczna ilość złóż tego surowca o wartości przemysłowej. Bazalty na diagramie układu CaO-Si02-A1203, jeśli Fe2Os sumuje się z AUOg, zajmują powierzchnię nakładającą się częściowo na powierzchnię zajmowaną przez kwaśne żużle i gliny, które są powszechnie stosowane w przemyśle cementowym. Dlatego też celowość wykorzystania bazaltów jako jednego ze składników do produkcji klinkierów cementowych - jest oczywista (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami