Minimalna ilość zbrojenia

Minimalna ilość zbrojenia

Jeżeli chcemy przy obliczeniu przekrojów statycznie niewyznaczalnych uzyskać równe momenty ekstremalne, musimy posługiwać się powyższymi krzywymi (program uprawnienia budowlane na komputer). Wówczas obliczenie ma przebieg następujący:

  • Wyznaczamy momenty układu podstawowego w założeniu, że wszystkie wielkości nadliczbowe n są równe zeru.
  • Ustalamy przebieg momentów dla każdego z n przypadków w założeniu, że jedna z wielkości nadliczbowych równa jest jedności, zaś pozostałe zeru.
  • Na rysunku 1.6.5-3 znajdujemy krzywą odpowiadającą rozpatrywanemu zadaniu, ustalając za jej pomocą przybliżone położenie n + 1 punktów ekstremalnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
  • Wyznaczamy wielkości statycznie niewyznaczalne w taki sposób, aby liczbowe wartości momentów w tych punktach były sobie równe. Ponieważ moment ekstremalny jest nieznany, otrzymujemy układ n + 1 równań zn+1 niewiadomymi.
  • Wreszcie nanosimy na wykres momenty wynikowe, aby upewnić się, czy punkty ekstremalne obrane były dostatecznie dokładnie. W razie, niedokładności należy skorygować wielkości nadliczbowe (uprawnienia budowlane).

Ponieważ w układzie statycznie niewyznaczalnym znak momentu kilkakrotnie się zmienia z plusa na minus i odwrotnie, w wielu przypadkach zaleca się wprowadzenie zbrojenia obwodowego w środku grubości powłoki. Wówczas powłoka może przyjąć równe sobie dodatnie i ujemne momenty w dowolnym punkcie (program egzamin ustny). Minimalną ilość zbrojenia otrzymamy wówczas, gdy pręty poprzeczne zostają odgięte na dół i do góry zgodnie z przebiegiem momentów. Jednak należy zbadać czy w poszczególnych punktach nie zmieniają się znaki momentów w wyniku nierównomierności obciążenia lub niedokładności w kształcie powłoki. Okoliczność ta jest bardziej istotna przy obliczaniu metodą nośności granicznej aniżeli teorii sprężystości, gdyż przyjęte w pierwszym przypadku założenie plastycznego zachowania się konstrukcji może znacznie wpłynąć na redukcję momentów (opinie o programie). W związku z tym najprostszą i najbardziej pewną konstrukcję otrzymamy wówczas, gdy zbrojenie umieścimy w środku grubości powłoki. W wezgłowiach jednak bezpieczniej jest przepuścić zbrojenie górą lub dołem, gdyż w tych miejscach znaki momentów rzadko się zmieniają.

Obciążenie jednostronne

Obliczenie sklepień usztywnionych ograniczamy do rozważania dwóch przypadków obciążenia: obciążenia jednostronnego i obciążenia wierzchołkowego. Przypadek ten przedstawiony, gdzie przedstawiono uproszczone obciążenie + 1/2 p po prawej stronie sklepienia i - 1/2 p po lewej (segregator aktów prawnych).

Jeżeli pominiemy podparcie w wezgłowiach, będziemy mieli do czynienia z konstrukcją powłoki anizotropowej, poddaną działaniu czystego skręcania. Dlatego też należy zastosować optymalny układ czterowzdłużnicowy. Zbrojenie odpowiadające sile we wzdłuż- nicy 4 powinno być umieszczone w belce krawędziowej. Do wzdłużnicy 2 należy wprowadzić możliwie największą ilość zbrojenia osiowego powłoki. W większości przypadków zajdzie potrzeba wprowadzenia do tej wzdłużnicy dodatkowego zbrojenia.

Po rozłożeniu sił we wzdłużnicach na odpowiednią powierzchnię wyznaczamy obwodowe momenty zginające. Są one dodatnie dla lewej połowy i ujemne dla prawej połowy powłoki. W pobliżu wzdłużnie wewnętrznych momenty osiągają znaczne wartości, lecz są one zredukowane przez oddziaływanie wezgłowi.

Jeżeli sklepienie składa się z łuków dwuprzegubowych ze ściągiem, opartych na słupach, które nie są w stanie przejąć sił poziomych, wówczas jedyną wielkością statycznie niewyznaczalną będzie para sił P, uwidoczniona na rysunku (promocja 3 w 1). Wielkość P może być tak dobrana, aby skrajne wartości momentów dla każdej z połówek powłoki były sobie równe. Jeżeli P będzie wzrastać, to można uzyskać pewną redukcję sił rozciągających kosztem znacznego zwiększenia momentów zginających. W powłokach długich o znacznej szerokości, wobec dużych momentów zginających nie można stosować przekrojów kołowych. Rozpatrując np. powłokę kołową o krawędziach swobodnych, stwierdzimy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami