Blog

11.03.2020

Górne krawędzie ław

Górne krawędzie ław

Górne krawędzie ław

Górne krawędzie ław ustawia się poziomo, a wysokość ich zależy od wysokości ścian fundamentowych lub piwnicznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Drut naciągnięty pomiędzy przeciwległymi ramami powinien znajdować się powyżej górnej powierzchni stropu nadpiwnicznego lub posadzki parteru. Roboty ziemne mają na celu albo połączenie budowli z gruntem, albo zmianę ukształtowania terenu. W pierwszym wypadku w wykopach umieszcza się fundamenty budowli lub całą budowlę, jak np. zbiornik podziemny, w drugim - wykonuje się stałe budowle ziemne, np. wykopy lub nasypy.
Roboty ziemne odgrywają w budownictwie znaczną rolę, ponieważ ich udział w stosunku do innych robót budowlanych osiąga niekiedy nawet 50% ogólnej pracochłonności.
Roboty ziemne nadają się szczególnie do zmechanizowania, ponieważ są masowe, wymagają prostych czynności i operują jednym materiałem - gruntem.
Grunty, na których wykonuje się prace ziemne, odznaczają się różnorodnymi właściwościami; wpływa to na pracochłonność robót, wybór maszyn i sposoby wykonania.
Budowle ziemne powstają przez wykonywanie wykopów i nasypów o różnych kształtach i wymiarach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Technologia robót ziemnych polega na odspojeniu i wydobyciu gruntu z wykopów, przemieszczeniu urobku oraz jego uformowaniu w zależności od potrzeb budowli.
Najczęściej wykonywane tymczasowe budowle ziemne obejmują:
- wykopy pod fundamenty budynków i budowli inżynierskich,
- rowy do ułożenia przewodów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych itp.
Do trwałych budowli ziemnych zaliczamy nasypy i wyko; dróg kołowych i żelaznych, tamy, kanały wodne itp.
Wykopy ze względu na swe gabaryty dzielą się na:
- szerokoprzestrzenne, o wymiarach dna w obu kierunkach przekraczających 1,5 m,
- wąskoprzestrzenne, tj. o szerokości dna mniejszej od 1,5
- jamiste, których długość i szerokość dna jest mniejsza 1,5 m.

Właściwe wykonanie robót ziemnych

Właściwe wykonanie robót ziemnych wymaga znajomo.1 podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów (uprawnienia budowlane). Do właściwości fizycznych gruntów wywierających wpływ pracochłonność robót ziemnych należą: gęstość pozorna (cięż objętościowy), spoistość i plastyczność. Do celów technologiczny przyjmuje się z wystarczającą dokładnością średnie gęstości p zorne gruntów w stanie rodzimym, tzn. przed odspojeniem.
Zawilgocenie gruntów ma duży wpływ na sposób ich odspajania i na ogół zwiększa związaną z tym pracochłonność. Wilgotne grunty gliniaste łatwiej odspaja się niż grunty suche (program egzamin ustny).
W czasie odspajania największe trudności sprawia woda gruntowa, szczególnie gdy znajduje się pod ciśnieniem w ruchu filtracyjnym, tzw. kurzawka.
Grunty spoiste w stanie mokrym są trudne do odspojenia, natomiast w stanie wilgotnym utrudniają przerzut i przewóz, gdy przywierają do narzędzi i środków przewozowych.
Grunty sypkie są łatwe do wydobycia, przerzutu i przewóz ale wymagają zabezpieczenia nawet niskich skarp wykopów, gdy się obsuwają (opinie o programie).
Plastyczność gruntów utrudnia samoczynne opróżnianie n czyń roboczych.
Z właściwości mechanicznych największe znaczenie podczas wykonywania robót ziemnych ma spulchnienie gruntu. Polega ono na zwiększaniu objętości gruntu na skutek odspojenia. Wielkość spulchnienia zależy od rodzaju gruntu i sposobu odspojenia. Spulchnienie powstałe bezpośrednio po wydobyciu gruntu nazywa się początkowym. Po pewnym czasie, pod wpływem warunków atmosferycznych obciążeń, działania maszyn ; urządzeń zagęszczających, spulchnienie gruntu zmniejsza się i osiąga spulchnienie końcowe.
Spulchniony grunt po ułożeniu w nasyp wymaga zagęszczenia w sposób naturalny lub sztuczny (segregator aktów prawnych). Ponieważ zagęszczeniu naturalnemu towarzyszy nierównomierne osiadanie gruntu, zaleca się stosować sposoby sztuczne.
Sztuczne zagęszczenie gruntów zależnie od rodzaju wilgotności i grubości warstwy dokonuje się przez:

a) wałowanie,

b) ubijanie,

c) wibrowanie.

Do wałowania służą walce gładkie lub okołkowane. Ubijanie wykonuje się ubijakami grawitacyjnymi lub silnikowymi (promocja 3 w 1). Do wibrowania stosuje się maszyny wibracyjne płyty, zagęszczarki kroczące, walce wibracyjne itp.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami