Minimalne grubości ścian

Minimalne grubości ścian

Minimalne grubości ścian, w zależności od marki betonu i sposobu podparcia krawędzi, dla budynków o wysokości kondygnacji hk 3,0 m (uprawnienia budowlane).
Drugą przesłankę dla określenia grubości ścian stanowią względy wyko W ścianach monolitycznych nadproża okienne i drzwiowe do rozpiętości 1,20 m można pozostawić nieuzbrojone, jeśli ich wysokość wynosi nie mniej niż 30 cm dla nadproży nieobciążonych stropami i 40 cm — dla nadproży obciążonych stropami.
Betonowanie nadproży należy wykonywać równocześnie z betonowaniem ścian (program na telefon).
Wysokość nadproża liczy się od górnej powierzchni stropu, w przypadku zaś stropów belkowych lub prefabrykowanych — tylko od dolnej powierzchni stropu (program na komputer).
Nadproża nad otworami o szerokości powyżej 1,50 m w ścianach z betonu jamistego należy wykonywać z betonu zwykłego marki co najmniej 110 ze zbrojeniem wkładkami stalowymi. Zbrojenie w betonach jamistych należy zabezpieczać przed korozją przez otulenie zaprawą cementową 1 :2 o grubości warstwy 2 cm (program egzamin ustny).

W konstrukcjach monolitycznych mogą powstawać naprężenia wewnętrzne wywołane zmianami temperatury, skurczem betonu w czasie oraz nierównomiernymi obciążeniami ścian i osiadaniem fundamentów. Wielkość naprężeń wewnętrznych, wywołanych wyżej przytoczonymi czynnikami, może przekraczać wytrzymałość betonów na rozciąganie (szczególnie w przypadku betonów lekkich). Aby zapobiec powstawaniu rys w ścianach, wprowadza się z jednej strony przerwy dylatacyjne, dzielące całą długość budynku na niezależnie odkształcające się części, a poza tym wszystkie ściany nośne i usztywniające powinny mieć ciągłe wieńce w poziomie stropów, zbrojone czterema prętami stalowymi (opinie o programie). Należy zapewnić ciągłość wieńców, nie przecinając ich otworami itp.

 

Naroża otworów okiennych

Miejscem szczególnie podatnym na powstawanie rys są dolne naroża otworów okiennych (miejsca koncentracji naprężeń) (segregator aktów prawnych). Dla zabezpieczenia naroży otworów przed rysami należy również stosować w tym poziome (pod podokiennikami) zbrojenie, w posuń dwu wkładek, średnicy 10 mm, występujących poza krawędź otworu : najmniej 0,5 m.
Zmiany temperatury, w zależności od usytuowania elementów i rodzą;. betonu, przyjmuje się jak niżej:
— dla elementów na wolnym powietrzu — ochłodzenie i ogrzana o 20°C,
— dla elementów w pomieszczeniach zamkniętych — ochłodzenie i ogrzanie o 10°C (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami