Momenty zginające

Momenty zginające

Ponieważ w większości typów kratownic sprężonych nie można pominąć sztywności jeśli nie wszystkich to wielu ich węzłów, powstają w prętach oprócz zmian w wartościach sił (w porównaniu do kratownic niesprężonych) również i momenty zginające (program uprawnienia budowlane na komputer). Wielkość tych sił i momentów zginających można obliczyć metodą zrównoważenia węzłów biorąc za podstawę, że dla każdego węzła kratownicy.

Ponieważ pręty kratownic nie są obciążone w kierunku normalnym do ich osi, na wielkości tych momentów mają wpływ tylko kąty obrotu węzłów rp i kąty obrotu prętów. Momenty te są więc równe gdzie kąty cpn i (p,n są niewiadomymi kątami obrotów węzłów odpowiednio podpory n i m, a kąt O jest znanym kątem obrotu pręta, określonym na podstawie deformacji kratownicy pod wpływem założonego obciążenia zewnętrznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Po ich obliczeniu określa się z równań szukane węzłowe momenty zginające, a następnie można wyznaczyć wielkości sil poprzecznych i podłużnych w prętach kratownicy.
Analogicznie określa się wpływ sprężenia na często spotykane dźwigary o górnym pasie łukowym i o pionowych słupkach łączących przegubowo pas górny z dolnym pasem w postaci poziomej belki.

Taki dźwigar oblicza się od obciążeń zewnętrznych, jak układ łukowy z belką usztywniającą (uprawnienia budowlane). Obliczenia te można uprościć (wg J. Szymczyka), rozkładając np. schemat podstawowy na dwa schematy, gdzie obciążenie p jest obciążeniem „bezmomentowym” równoważącym rozpór H od siły P działającej w pełnej wielkości na łuk o rozpiętości lQ
gdzie H jest obliczonym uprzednio rozporem łuku dwuprzegubowego od obciążenia zewnętrznego p.

W łuku obciążonym, nie powstałyby momenty zginające (przy pominięciu sił podłużnych i poprzecznych), a nierozciągliwe wieszaki nie przekazywałyby na belkę obciążeń + p, natomiast należałoby rozwiązać pracujący na zginanie układ W pierwszym etapie oblicza się momenty zginające w belce górnej od obciążenia -p jak dla belki ciągłej oraz określa się podporowe siły pionowe R/ (jako reakcje) (program egzamin ustny).

Ostateczne momenty zginające

Ponieważ przyłożone w miejscu słupków podpory w rzeczywistości nie istnieją, należy układ zewnętrznie zrównoważyć odwrotnie skierowanymi siłami (etap II), działającymi zarówno na belkę dolną jak i górną, ale rozłożonymi wg stosunków momentów bezwładności tych belek wg zależności. Wykres momentów od obciążenia -p będzie zatem: dla belki górnej - sumą momentów obliczonych dla obciążeń obu etapów (od - p i - Pfl), dla belki dolnej  dla obciążenia drugiego etapu (od -Pd) (opinie o programie).

Ostateczne momenty zginające otrzymuje się przez zsumowanie momentów od schematu obciążenia P i wpływu (dwuetapowego) obciążenia - p.
Wymiarowanie elementów kratownic sprężonych przeprowadza się - poza elementami sprężonymi. Odnosi się to tak do elementów osiowo i mimośrodowo ściskanych (słupki w kratownicach obciążonych u góry, ewent. krzyżulce) lub rozciąganych (słupki w kratownicach obciążonych u dołu, ewent. krzyżulce). Osiowe działanie sił wewnętrznych występuje oczywiście tylko w elementach przegubowo połączonych z pasem górnym i dolnym. Mimośrodowe działanie tych sił występuje w elementach, w których oprócz sił mamy także momenty zginające (segregator aktów prawnych).

Dotyczy to głównie zginanego pasa górnego ciężarem własnym oraz gdy obciążenie z przekrycia przekazuje się nie w węzłach kratownicy oraz dotyczy słupków i krzyżulców, gdy są zamocowane jedno- lub dwustronnie w pasie górnym i dolnym.
Elementy te wymiaruje się zwykle na największe siły podłużne i ewentualne przynależne schematycznie momenty zginające.

Wyjątek stanowią tu ściskane lub rozciągane pionowe słupki dźwigarów, które wymiaruje się na siłę wynikającą z obciążenia przypadającego na długości dźwigara między słupkami (ze względu na analizę pracy dźwigara w chwili zniszczenia) (promocja 3 w 1).
Wymiarowanie sprężonych elementów kratownic nie odbiega od zasad obowiązujących w zakresie konstrukcji sprężonych.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !