Na czym polega kwalifikacja wykształcenia do uprawnień budowlanych?

Kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej dokonuje właściwa dla miejsca zamieszkania kandydata okręgowa komisja kwalifikacyjna. Komisją kieruje przewodniczący, który wyznacza zespoły egzaminacyjne liczące 3-5 osób (program na komputer). Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. W przypadku wykształcenia sprawdzane jest m.in. to czy nazwa kierunku studiów zgadza się z określeniem zakresu, który wskazany jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Jeśli kandydat dostarczył suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, komisja sprawdza czy dokumentacja jest zgodna z wymaganiami i obejmuje odpowiednie umiejętności.

Zdobycie wykształcenia za granicą

Na czym polega kwalifikacja wykształcenia do uprawnień budowlanych?

Wymóg, który został określony w załączniku nr 2 do wspomnianego rozporządzenia, jest spełniony, jeśli nazwa specjalności odbytych studiów jest zgodna z zakresem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych(program na egzamin ustny), Wymóg spełniony jest również wtedy, gdy informacje znajdujące się w wypisie z przebiegu studiów lub suplemencie do dyplomu potwierdzą, iż program studiów obejmował zajęcia wymagane dla danej specjalności i zakresu uprawnień (promocja 3 w 1).
Oczywiście wykształcenie można także zdobyć za granicą kraju (segregator). Wówczas będzie ono uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli kierunek takiego wykształcenia odbiega od zapisów znajdujących się w rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to podlega ono rozpatrzeniu indywidualnemu. Izba dokonuje kwalifikacji na podstawie zaliczonego programu kształcenia, aby ocenić czy dane wykształcenie jest odpowiednie czy tylko pokrewne dla wybranej przez kandydata specjalności. Po kwalifikacji wykształcenia komisja dokonuje również kwalifikacji praktyki zawodowej, która jest wymagana w przypadku uprawnień budowlanych (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !