Blog

06.07.2019

Na czym polega samodzielna funkcja techniczna w budownictwie?

W artykule znajdziesz:

Na czym polega samodzielna funkcja techniczna w budownictwie?


Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie może być pełniona wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane (program na komputer). Za taką funkcję uważa się wszelką działalność, która związana jest z fachową oceną zjawisk technicznych, samodzielnym rozwiązywaniem zagadań architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych.

Na czym polega samodzielna funkcja techniczna w budownictwie?

W szczególności dotyczy to prac związanych z projektowaniem, sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowaniem nadzoru autorskiego, kierowaniem budową lub robotami budowlanymi, kierowaniem wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, sprawowaniem kontroli technicznej nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, wykonywaniem nadzoru inwestorskiego oraz sprawowaniem kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (program na telefon).
Zgodnie z przepisami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mają prawo wyłącznie osoby, które mają:
• odpowiednie wykształcenie techniczne,
• praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju, stopnia skomplikowania prowadzonej działalności i innych związanych z nią wymagań,
• decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, którą wydaje organ samorządu zawodowego (program egzamin ustny).

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne podlegają odpowiedzialności zawodowej. Oznacza to, że mają obowiązek wykonywać swoje funkcje zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, właściwą organizacją, bezpieczeństwem i jakością pracy (opinie o programie).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane


Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są także osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały określone na zasadach zawartych w przepisach odrębnych (segregator aktów prawnych). Odpowiedzialność zawodowa orzekana jest w przypadku osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, jeśli:
• dopuściły się wykroczeń określonych w ustawie,
• zostały ukarane w związku z wykonywaniem swoich obowiązków,
• niedbale wypełniają swoje obowiązki,
w wyniku rażących błędów bądź zaniedbań spowodowały zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska lub mienia, bądź znaczne szkody materialne (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami