Na czym polegają prace przygotowawcze na budowie?

 

Na czym polegają prace przygotowawcze na budowie?

Budowa rozpoczyna się z momentem podjęcia prac przygotowawczych na jej terenie (uprawnienia budowlane). Do tego typu prac zalicza się:
• wytyczenie obiektów w terenie przez geodetę,
• niwelację terenu,
• zagospodarowanie terenu, na którym odbywać się będzie budowa, oraz postawienie obiektów tymczasowych,
• wykonanie na potrzeby budowy przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym wszelkie prace przygotowawcze można wykonywać wyłącznie na terenie, który jest objęty zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, czyli:
• wszelkich obiektów gospodarczych, które związane są z produkcją rolną, lub uzupełniają zabudowę zagrodową na siedlisku, czyli parterowych budynków gospodarczych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 5mkw, a maksymalna rozpiętość konstrukcji to 4,80m,
• parterowych, wolno stojących budynków stacji kontenerowych transformatorowych i stacji transformatorowych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35mkw,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV.

 

Inwestor musi także zgłosić przebudowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jeśli nie powoduje to zwiększenia aktualnego obszaru oddziaływania budynków. Zgłoszenia dokonuje się do właściwego organu lub projektanta, który sprawuje nadzór nad tym, czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem.
Zgłoszenie powinno zawierać załączniki takie jak:
• oświadczenie kierownika robót, potwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi i sporządzenie planu bioz,
• informację z danymi znajdującymi się w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (program uprawnienia budowlane na komputer). Z obowiązku tego zwolnione są obiekty służące ochronności i bezpieczeństwu kraju oraz obiekty liniowe,
• przy ustanowieniu nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego i przyjęciu obowiązków.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !