Na czym polegają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 

Na czym polegają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (program na komputer). Wówczas mają one obowiązek samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych oraz fachowej oceny zjawisk technicznych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to przede wszystkim działalność, która polega na następujących zadaniach:
• projektowaniu bądź sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowaniu nadzoru autorskiego,
• kierowaniu budową bądź robotami budowlanymi,
• wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
• sprawowaniu kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (program na telefon).

Oczywiście, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, niezbędne są, jak już wspomniano, uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). O ich zdobycie mogą starać się osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową. Zarówno wykształcenie, jak i praktyka muszą być dostosowane do stopnia złożenia oraz rodzaju działalności, a także innych wymagań, jakie związane są z pełnioną funkcją. Wszystkie te predyspozycje są potwierdzane decyzją wydawaną przez organ samorządu zawodowego, nazywaną właśnie uprawnieniami budowlanymi. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego w teorii oraz w praktyce  (opinie o programie).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie


Osoby, które w Polsce pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej (segregator aktów prawnych). Muszą one wykonywać swoją pracę w zgodzie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, dbając o właściwą organizację, jakość oraz bezpieczeństwo prac. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wykonywać na podstawie wpisu w drodze decyzji do centralnego rejestru, o którym mowa w prawie budowlanym. Ponadto niezbędne jest członkostwo we właściwej miejscowo izbie samorządu zawodowego, potwierdzony wydanym przez izbę zaświadczeniem (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami