Na czym polega pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia to inaczej mający formę decyzji wpis do centralnego rejestru, który określony został w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. A Prawa budowlanego (program na komputer).

Na czym polegają samodzielne funkcje w budownictwie

Oprócz wpisu do centralnego rejestru do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane jest także wpisanie na listę członków miejscowo właściwej izby samorządu budowlanego (program na telefon). Izba jest uprawniona do wystawienia zaświadczenia, potwierdzającego wpis na taką listę. Uprawnienia budowlane można uzyskać dopiero po zdaniu państwowego egzaminu (opinie o programie). Egzamin ten sprawdza znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy technicznej (segregator aktów prawnych).

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić wyłącznie osoby, które mają określone przepisami wykształcenie techniczne. Ponadto wymagane jest zaliczenie praktyki zawodowej, która musi być zgodna z rodzajem oraz zakresem wybranych uprawnień budowlanych, a także dostosowana do stopnia złożoności oraz rodzaju działalności związanej z pełnioną funkcją (promocja 3 w 1).

Osoby, które mają uprawnienia budowlane, są uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to m.in. obowiązek profesjonalnej oceny zjawisk technicznych oraz samodzielne rozwiązywanie zagadnień architektonicznych, techniczno-organizacyjnych i technicznych.

Samodzielne funkcje w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne najczęściej polegają na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi. W zależności od posiadanych uprawnień inżynier może też projektować oraz sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane, a także sprawować nadzór autorski lub inwestorski (program egzamin ustny). Osoba taka może również kierować wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych budowlanych i sprawować kontrolę i nadzór nad ich wytwarzaniem. Kolejną ważną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie jest sprawowanie kontroli technicznej związanej z utrzymaniem obiektów budowlanych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami