Egzamin pisemny – zasady


Pytania testowe na egzamin pisemny są przygotowywane przez komisję kwalifikacyjną (program na komputer). Komisja przygotowuje listy zdających z podziałem na specjalności i rodzaje uprawnień oraz sporządza pytania odrębne dla tych specjalności i rodzajów uprawnień (program na telefon). W trakcie egzaminu pisemnego należy udzielić odpowiedzi na pytania znajdujące się w teście jednokrotnego wyboru. Pozytywna ocena z tej części egzaminu jest niezbędna, aby móc przystąpić do egzaminu ustnego (program egzamin ustny).

Egzamin pisemny – zasady

Egzamin przeprowadzany może być na uprawnienia budowlane:
• do projektowania w danej specjalności,
• do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
W trakcie egzaminu pisemnego przyjmuje się zasadę ilościowego doboru pytań testowych, która wygląda następująco:
• pytania z prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z wyjątkiem przepisów techniczno-budowlanych – od 30% do 35% pytań,
• pytania z przepisów techniczno-budowlanych – od 25% do 30% pytań,
• pytania z zakresu specjalności – od 20% do 30% pytań,
• pytania z zakresu przepisów związanych – od 5% do 10%,
• pytania z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego – od 5% do 10% (opinie o programie).

Czas trwania części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane zależy od ilości pytań i wynosi:
• 135 minut dla 90 pytań,
• 115 minut dla 75 pytań,
• 90 minut dla 60 pytań,
• 70 minut dla 45 pytań,
• 45 minut dla 30 pytań (segregator aktów prawnych).

Forma decyzji

Po rozwiązaniu testu kandydat oddaje go komisji. Wyniki części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane są ogłaszane bezpośrednio po jego zakończeniu, gdy tylko członkowie komisji sprawdzą wszystkie testy (promocja 3  w 1). Wówczas wyniki, z podziałem na specjalności i rodzaje, są wywieszane w postaci list na korytarzu. Co ważne, zaraz po ogłoszeniu wyników podawane są terminy egzaminów ustnych, do których kandydaci przystępują w kolejności alfabetycznej. Uprawnienia budowlane można otrzymać wyłącznie po zaliczeniu części pisemnej oraz części ustnej. Mają one formę decyzji, dzięki której można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami