Nadawanie uprawnień budowlanych – jak przebiega proces?


Zdobycie uprawnień budowlanych wymaga długoterminowego planu, składającego się z wielu etapów. Pierwszym z nich jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia (program na komputer). Realizowany program studiów ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wybrany kierunek kształcenia musi być odpowiedni lub pokrewny dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Kolejny etap to praktyka zawodowa. Musi ona odbywać się pod nadzorem osoby mającej uprawnienia bu, którego wzór można pobrać na stronie swojej okręgowej izby samorządu zawodowego (program na telefon).

Nadawanie uprawnień budowlanych – jak przebiega proces?

Dopiero po spełnieniu każdego z wymienionych warunków można złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Wniosek składa się do właściwej izby samorządu zawodowego (program egzamin ustny). Pod uwagę należy wziąć adres zamieszkanie, a nie zameldowania. Przynależność do izby zależy od tego, gdzie przebywa kandydat. Co roku izby organizują dwie sesje egzaminacyjne – wiosenną i jesienną. Część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane jest przeprowadzana w tym samym terminie i o tej samej godzinie w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Po egzaminach pisemnych przychodzi czas na egzaminy ustne, które mogą trwać nawet kilka tygodni (opinie o programie). Wnioski o przeprowadzenie egzaminu są przyjmowane w terminach, które każda okręgowa izba inżynierów budownictwa ustala indywidualnie.

Na pewno termin składania wniosków upływa przynajmniej 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Każda izba ma własny wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, który należy pobrać ze strony internetowej. Do wniosku należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, bądź dokument potwierdzający posiadanie tytułu mistrza lub technika. Oprócz tego konieczne może być dołączenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów (promocja 3  w 1).

Wykaz prac projektowych


Niezbędny jest również wykaz prac projektowych odbytych w ramach praktyki zawodowej oraz oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej i niezbędnym zaświadczeniami.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !