Podstawowe zasady składowania

Podstawowe zasady składowania

W przypadkach odbioru prefabrykatów z zakładów prefabrykacji atesty wystawiony przez te zakłady zawierają gwarancję dotyczącą:

a) właściwej jakości wykonania elementów.

b) załadowania na środek transportowy nie uszkodzonego prefabrykatu

c) właściwego załadowania i zabezpieczenia prefabrykatu na czas transportu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy przeprowadzaniu odbioru prefabrykatów na placu budowy atest dotyczy, proc wskazanego wyżej zakresu gwarancji, również obowiązku dostarczenia na plac budów nie uszkodzonego prefabrykatu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odbiór prefabrykatów polega na sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem (rodzaj, typ. liczba), przyjęciu i sprawdzeniu atestów oraz na przeprowadzeniu kontroli doraźnej elementów, polegającej na stwierdzeniu w nici braku pęknięć, obnażeń, zbrojenia, raków, uszkodzeń mechanicznych, wichrowatości powierzchni, wklęśnięć i wypukłości, odbić naroży i krawędzi. Należy równiej zwrócić uwagę na to, czy wykonanie faktury i gładkość powierzchni są zgodne z dokumentacją projektową odpowiednich elementów (uprawnienia budowlane).
W przypadkach wybrakowania całej partii lub części elementów odbieranych poza wytwórnią lub zakładem prefabrykacji odbiorca jest obowiązany w ciągu 24 godzin zawiadomić o tym dostawcę. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami i polega na zwołaniu komisji, której decyzje obowiązują obie strony.

Składowanie i transport prefabrykatów betonowych


Podstawowe zasady składowania gotowych elementów w wytwórniach i na placach przy montowanych obiektach są podobne.
Drobne różnice wynikające głównie ze względów organizacyjnych uwzględniono przy omówieniu tych zasad (program egzamin ustny).
Składowanie prefabrykatów w wytwórniach powinno odbywać się na placach położonych jak najbliżej miejsc ich formowania lub dojrzewania i w zasięgu pracy żurawia lub suwnicy obsługujących wytwórnię lub składowisko.
W wytwórniach, ze względu na niepełną i stosunkowo niską wytrzymałość betonu świeżo rozformowanych prefabrykatów, szczególnie wymaga się składowania wykluczającego możliwość powstawania odkształceń elementu.
Płyty ścienne i inne elementy ustawiane wymagają bezwzględnie pionowego składowania. Pochyłe ustawienie może doprowadzać do znacznych, trwałych uszkodzeń, a nawet zachwiania stateczności wielopłytowych partii składowanych prefabrykatów pod wpływem ich ciężaru własnego. Ponadto przy pochyłym składowaniu zniszczeniom ulegają krawędzie prefabrykatów (opinie o programie).
Przy składowaniu długich prefabrykatów należy stosować przekładki z miękkiego drewna i o dużej szerokości.
Przyobiektowe składowiska prefabrykatów organizuje się wówczas, gdy nie jest możliwy “montaż z kół”.

Zależnie od charakteru obiektu i sposobu jego montażu prefabrykaty składuje się albo w sposób skupiony, tj. na określonych placach wyznaczonych przy obiektach (np w przypadku wielokondygnacjowych budynków montowanych żurawiami wieżowymi szynowymi), albo w sposób rozproszony, tzn. rozłożone na całym placu montażu przy miejscach ich wbudowania (np. w przypadku hal parterowych niepodpiwniczonych, montowanych żurawiami kołowymi lub gąsienicowymi.
Na przyobiektowych placach budowy prefabrykaty powinny być składowane w zasięgu pracy maszyn montażowych (segregator aktów prawnych).

Jedynie ograniczone warunki terenowe i trudności w prawidłowości dostaw mogą usprawiedliwiać dowożenie elementów ze składowisk umiejscowionych poza zasięgiem pracy żurawi. Teren składowiska musi być wyrównany z lekkim spadkiem w celu szybkiego odwodnienia.

W przypadkach gruntów gliniastych składowiska powinny być pokrywane warstwą żwiru, żużlu lub płyt betonowych.

W obrębie terenów składowania i robót ładunkowych niedozwolona jest obecność napowietrznych przewodów elektrycznych, innego rodzaju napowietrznych instalacji czy też konstrukcji.
Rozmieszczenie prefabrykatów na placach składowych i placach montażu powinno być zgodne z projektem technologii i organizacji montażu (instrukcji montażu).

Składowanie prefabrykatów musi uwzględniać kolejność ich pobierania (wbudowywania). aby wyeliminować wybieranie potrzebnego w danej chwili prefabrykatu spośród innych, co jest niebezpieczne i nieekonomiczne (promocja 3 w 1).

Sposób składowania powinien wykluczać możliwości uszkodzeń lub zniszczeń prefabrykatów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !