Nadzór budowlany na placu budowy

Nadzór budowlany na placu budowy jest obowiązkiem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (program na komputer). Do jego podstawowych zajęć należy kontrolowane obiektów budowlanych, a także ich utrzymania. Inspektor może zlecić natychmiastowe usunięcie różnego rodzaju nieprawidłowości, łącznie z wykrytymi w obiekcie zagrożeniami (program na telefon). Przyjmuje on również zawiadomienia o zagrożeniach w danym obiekcie. Inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do wejścia na terenu budowy, a także do znajdującego się na nim obiektu budowlanego. Nie musi on informować o swoim zamierzeniu, ale zobowiązany jest do przedstawienia się oraz do okazania dokumentu, który uprawnia do przeprowadzenia kontroli (program na egzamin ustny).

Inspektor wchodzący na plac budowy

Nadzór budowlany na placu budowy

Inspektor wchodzący na plac budowy musi być wyposażony w kask ochronny – wynika to z przepisów BHP. Podczas kontroli ma on prawo nie tylko do sprawdzenia stanu budynku czy prowadzonych prac budowlanych, ale także dokumentów budowy oraz stosowanych materiałów budowlanych (promocja 3 w 1). Nadzór podejmuje działania kontrolne, które polegają m.in. na szczegółowym sprawdzeniu obiektu, dokładnych pomiarach, a także na porównaniu wykonywanych robót budowlanych z projektem, który był podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Kontrola kończy się spisaniem protokołu, który powinien być podpisany przez inwestora (segregator).
Nadzór budowlany na placu budowy może być sprawowany przez wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego lub powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Każda z tych instytucji ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem prawa budowlanego. Do podstawowych zadań inspektora nadzoru budowlanego zalicza się:
• realizowanie postępowań administracyjnych,
• przeprowadzanie kontroli,
• wykonywanie zadań, które zlecił Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego (opinie).
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma również obowiązek sporządzania corocznego planu kontroli oraz sprawozdania z tego, jak został on wykonany. Najniższym organem nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, a jego samodzielnym organem jest inspektor nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrole na budowach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami