Największa głębokość kopania

Największa głębokość kopania
Największa głębokość kopania

Największa głębokość kopania za pomocą koparki ET-251 wynosi 2,50 m. Przenośnik przejmujący odspajany czerpakami urobek odrzuca go na bok od osi koparki. Przenośnik może być ustawiany po jednej lub drugiej stronie koparki zależnie od warunków miejscowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

W koparkach wieloczerpakowych frezujących (rys. 4-150) czerpaki 2 osadzone są na obwodzie dwóch kół stalowych 1, które wprawiane są w ruch obrotowy za pośrednictwem skrzyni przekładniowej 5 i przekładni łańcuchowej. Rama podnoszona i opuszczana jest wraz z kołem frezującym za pomocą cylindra hydraulicznego 7; frezy boczne 3 służą do poszerzania i wyrównywania ścian rowu. Lemiesz 8 wyrównuje dno rowu. Gąsienice napędzane są za pośrednictwem skrzyni biegów 6. Urobek z czerpaków opadając na łopatki odrzutnika 4 odrzucany jest na pobocze rowu.

Ss - współczynnik spoistości gruntu, jako odwrotność współczynnika spulchnienia gruntu, Su> - współczynnik wykorzystania czasu roboczego, jako iloraz czasu pracy efektywnej do czasu zmiany roboczej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Współczynnik napełnienia Sn zależy nie tylko od rodzaju gruntu, lecz także od pochylenia noża czerpaka przy skrawaniu i w dużym stopniu od pochylenia ramy czerpakowej; kąty pochylenia większe od 45° nie są korzystne dla wydajności koparek wieloczerpakowych, ponieważ część gruntu zsypuje się po zboczu. Poza tym przy ocenie wielkości współczynnika napełnienia Sn należy brać pod uwagę, że przy ruchach łańcuchów czerpakowych podtrzymujących czerpaki, a w szczególności przy przechodzeniach łańcuchów przez koła gwiazdowe powstają wstrząsy, powodujące utratę części odspojonego urobku z czerpaków (uprawnienia budowlane). Współczynnik Sn dla piasków jest większy niż dla gruntów piaszczysto-gliniastych. Współczynnik wykorzystania czasu roboczego Sw przy koparkach wieloczerpakowych jest na ogół wziąwszy duży, jako maszynach działania ciągłego, a z reguły większy niż przy koparkach jednonaczyniowych i przy dobrej organizacji wynosi 0,80, a nawet 0,90.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane za pomocą maszyn odspajających i przesuwających grunt po terenie charakteryzują się tym, iż w tym przypadku środki transportowe są zbędne. Podstawowymi maszynami do tego rodzaju robót ziemnych są spycharki oraz zgarniarki (program egzamin ustny).

W czasie ostatniej wojny maszyny tego rodzaju odegrały dużą rolę w szybkiej budowie i rozbudowie lotnisk wojskowych, a w warunkach pokojowych, w szczególności spycharki, przyczyniły się do szybkiego przywrócenia do użytku dróg publicznych, przez usunięcie z nawierzchni drogowych wielkich ilości przeszkód i zasypanie lejów po pociskach i bombach; w pierwszym okresie odbudowy przy ich pomocy usuwano również gruzy w zniszczonych dzielnicach miast.

Maszyny do odspajania i przesuwania gruntu pracują ścinając i przemieszczając urobek, przy czym wyróżniają się spośród innych maszyn odspajających o tej samej mocy - dużą wydajnością (opinie o programie). Są one ekonomiczne w pracy, a ich zaletą (w szczególności spycharek) jest zwrotność, prosta konstrukcja (w porównaniu z koparkami) i łatwa obsługa. Również stosunkowa łatwość organizacyjna robót wykonywanych tymi maszynami oraz ciągłość czynności związanych z ich pracą stanowią o ich dalszych zaletach (segregator aktów prawnych).

Brakiem wszystkich tych maszyn jest niemożność stosowania ich w gruntach kamienistych, w gruntach zmarzniętych (bez uprzedniego spulchnienia), w gruntach lesistych z pozostawionymi pniami drzew i korzeniami oraz w terenach błotnistych. Zakres stosowania spycharek w budownictwie jest niemały, choć ciągle jeszcze duże możliwości robocze tej wydajnej i ekonomicznej maszyny nie są należycie wykorzystywane. Odgrywają one dużą rolę jako maszyny wyrównujące (na krótkich odległościach) tereny budowlane i zastępujące koparki w wykopach pod budynki o małych głębokościach (do 1,5 m), w szczególności jeśli urobek może być rozplanto- wany dookoła budynku (promocja 3 w 1). Spycharki znajdują duże zastosowanie również przy wykopach kanałów, w szczególności w górnych ich partiach (1,0-=-1,2 m) oraz przy wykopach pod płytkie zbiorniki.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !