Naprężenia główne

Naprężenia główne

Jeżeli naprężenia główne rozciągające przekraczają naprężenia dopuszczalne, to należy założyć w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu uzbrojenie pomocnicze w postaci strzemion, siatki lub w innej odpowiedniej formie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Uzbrojenie to należy założyć wr strefie, w której naprężenia główne rozciągające przekraczają naprężenia dopuszczalne i wymiarować je na całkowitą siłę rozciągającą bez uwzględnienia współpracy betonu.

Niezależnie od tego uzbrojenia należy założyć uzbrojenie konstrukcyjne (powierzchniowe, spiralne).
Normy określają z reguły sposób obliczania strat naprężeń doraźnych i Teologicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Belki sprężone mogą odkształcać się w różny sposób w zależności od kształtu przekroju, stopnia uzbrojenia itp. Sposób ich zachowania się po zarysowaniu jest w znacznym stopniu określony typem zniszczenia (uprawnienia budowlane). Można tu przeprowadzić klasyfikację według stopnia uzbrojenia, a także według stopnia sprężenia. Np. przepisy angielskie wyodrębniają następujące charakterystyczne przypadki:
1) zniszczenie w fazie sprężystej, kruche, charakterystyczne dla belek o nadmiernym stopniu sprężenia,
2) zniszczenie z 1) nieznacznym, 2) średnim i 3) znacznym uplastycznieniem,
3) zniszczenie z praktycznie pełnym uplastycznieniem betonu, w przypadku belek o niedostatecznym stopniu sprężenia.

Oprócz obliczenia na zarysowanie przeprowadza się obliczenie stanu granicznego zniszczenia. Określonemu momentowi niszczącemu mogą odpowiadać różne sposoby zachowania się belki, co nasuwa pytanie, czy obliczenie Mr i M„ daje wystarczającą charakterystykę wytrzymałościową ustroju. Pewną wskazówkę otrzymuje się określając miarodajny typ zniszczenia, co najmniej przez ustalenie czy chodzi o zniszczenie ze względu na beton, czy ze względu na stal. Nie jest to oczywiście charakterystyka wystarczająca i należałoby co najmniej określić rezerwę odkształceń (odkształcalności) ustroju. Idąc jeszcze dalej, należałoby określić zakresy:
a) odkształceń, przy których rysy zamykają się po odciążeniu z podaniem efektywnego sprężenia przekroju uprzednio zarysowanego (sprężenie to, o charakterze „wtórnym”, jest na ogół mniejsze wskutek lokalnych odkształceń stali i - w mniejszym stopniu - betonu),
b) odkształceń odwracalnych (zanikających po odciążeniu) (program egzamin ustny).

Mosty belkowe

Niekiedy pewne wskazówki dotyczące tych charakterystyk można uzyskać przez obliczenie rozwarcia rys i porównanie go z dopuszczalnym.
Na ogół zalecenia normatywne, a wśród nich norma polska, przewidują tylko sprawdzenie momentu rysującego i momentu niszczącego (opinie o programie).
Wstępne sprężenie konstrukcji znalazło zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach budownictwa inżynierskiego. Świadczą o tym liczne realizacje, obejmujące szeroki krąg różnorodnych obiektów. Spotykamy tu wielkie budowle, jak: mosty, zapory wodne, zbiorniki na ciecze, kesony, hale przemysłowe i budowle specjalne, jak: lotniskowe nawierzchnie startowe, obudowy tunelowe, oraz stosunkowo drobne, masowo produkowane elementy, jak: belki stropowe, podkłady kolejowe, maszty, rury, pale itp.

Bliższe omówienie tych konstrukcji podane jest we właściwych tomach ..Budownictwa Betonowego”, poświęconych odnośnemu rodzajowi konstrukcji. Tu ograniczymy się do omówienia jedynie pewnych charakterystycznych przykładów, jako ilustracji praktycznego zastosowania konstrukcji sprężonych (segregator aktów prawnych).
Pierwsze mosty sprężone - o ustroju swobodnie podpartym - wykonano w Niemczech w 1938 r., gdy nie znano jeszcze obecnie stosowanych, wypróbowanych metod zakotwienia i dlatego mosty te sprężano na zasadzie przyczepności. Uzbrojenie sprężające belek składało się z prętów o średnicy 10 do 14 mm. ułożonych w kilku warstwach.

Pręty, o zmiennej długości dostosowanej do przebiegu momentów, kotwione były w oparciu o silną belkę stalową za pomocą specjalnych stalowych oporników. Pręty te, ułożone poziomo, nie przyczyniały się do redukcji wartości sił poprzecznych, wobec czego w celu zmniejszenia naprężeń głównych sprężano belki również w kierunku poprzecznym za pomocą naciągu strzemion (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !