Nasiąkliwość i chłonność

Nasiąkliwość i chłonność

W wypadku cegieł z wgłębieniami wypełnia się je zaprawą gliniano- cementową o wytrzymałości zbliżonej do przewidzianej wytrzymałości samej cegły przed sklejeniem połówek. W ten sposób przygotowana próbka powinna tężeć co najmniej przez 7 dni. Po stężeniu próbkę poddaje się próbie na ściskanie w kierunku prostopadłym do spoiny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do obliczania wytrzymałości przyjmuje się zmierzone wymiary badanej próbki. Ze średniej arytmetycznej uzyskanej w wyniku badań 5 cegieł, podanej z dokładnością do 1 kG^m2, otrzymuje się wynik miarodajny dla danej partii, przy czym nie więcej niż 40% badanych cegieł może wykazać wytrzymałość w granicach 0,75 Rc min. do Rc min.. Wykonanie próbnej serii cegieł w zakładzie odbywa się w sposób następujący. Stosunek objętościowy masy cementowo-glinianej dobiera się tak, ażeby jej wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach była równa odpowiedniej wytrzymałości dla projektowanej klasy cegły (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Sposób przygotowania masy cementowo-glinianej powinien być zgodny z instrukcją ITB. Ilość sztuk próbnej serii nie powinna być mniejsza od 1000. W czasie produkcji należy pobrać próbki walcowe 0 8 cm po 5 sztuk dla każdej serii w celu określenia wytrzymałości walcowej na ściskanie po 7, 28 i 90 dniach. Dla określenia zaś wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu po 7 i 28 dniach należy pobrać 5 sztuk beleczek o wymiarach 4x4x16 cm (uprawnienia budowlane).

W czasie produkcji należy dokładnie sprawdzić sposób dozowania zaprawy i wyznaczyć ilość poszczególnych składników na 1 m3 gotowego wyrobu.
Badanie doraźne cegieł na uderzenie. W pewnych wypadkach można sprawdzić orientacyjnie wytrzymałość cegieł na uderzenie opuszczając ją na płask z wysokości 1,5 m na ułożoną warstwę cegieł. Jeżeli badana cegła nie rozpadnie się, a jedynie wyszczerbi się lub pęknie, tzn., że cegły nadają się na ściany zewnętrzne.

Przyrząd naciskowy

Badanie na zginanie (Rg) Badanie to wykonuje się głównie wtedy, gdy chodzi o szybkie (doraźne) zorientowanie się we własnościach wytrzymałościowych cegieł. Cegłę z wydrążeniami należy przed próbką wypełnić zaprawą gliniano- cementową o wytrzymałości zbliżonej do wytrzymałości samej cegły. Badaną cegłę układa się wydrążeniami do góry na dwóch pozie mych podporach w postaci wałków o średnicy 30 mm rozstawionych w odległości 20 cm między osiami (program egzamin ustny).

Siła łamiąca (P kG) w środku rozpiętości i jest przenoszona na cegłę za pomocą przyrządu naciskowego. Na podpory i pod przyrząd naciskowy kładzie się podkładki, np. z dykty, w celu wywołania możliwie najbardziej równomiernego rozkładu obciążenia wzdłuż podpór
i przyrządu naciskowego. Wskaźnik wytrzymałości na zginanie przekroju poprzecznego cegły (opinie o programie). Średnia arytmetyczna z wyniku badań 5 cegieł daje wynik miarodajny dla całej partii.
Nasiąkliwość wagowa cegły powinna wg norm wynosić najwyżej 15%. W celu zbadania nasiąkliwości należy co najmniej 3 próbne cegły wysuszyć do stałego ciężaru w temperaturze 105-:110°C i zanurzyć pionowo w wodzie na 1/4 ich wysokości. Po upływie pierwszej godziny dolewa się wody do połowy wysokości, a po upływie drugiej - do 3/4 wysokości (segregator aktów prawnych).

Po upływie 24 godzin licząc od początku zanurzenia cegieł zalewa się je całkowicie wodą, przy czym zwierciadło wody powinno być utrzymane o 5 cm ponad górnym brzegiem cegieł przez cały czas trwania próby. Cegły moczy, się w temperaturze pokojowej aż do osiągnięcia stałego ciężaru, po czym wyjmuje się je szybko, wyciera szmatką i waży (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami