Blog

16.12.2021

Niekorzystny stan rzeczy

W artykule znajdziesz:

Niekorzystny stan rzeczy

Niekorzystny stan rzeczy

Na przeciętnej budowie obiektu o konstrukcji monolitycznej powierzchnie przeznaczone na stanowiska produkcji półfabrykatów i prefabrykatów (pv) i na drogi wewnętrzne (pa) zajmują, jak wynika z doświadczenia, 0,5-1,0 powierzchni przeznaczonej na składy materiałów i konstrukcji, pp+pa = (0,5-1,0) w tych warunkach
W rzeczywistości jednak wielkość terenu budowy limitowana jest najczęściej warunkami miejscowymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

W skrajnie niekorzystnym przypadku, gdy powierzchnia placu budowy jest równa powierzchni zabudowy, zachodzi konieczność zorganizowania precyzyjnych dostaw materiałów i konstrukcji w oznaczonych dniach i godzinach.
Niekorzystny stan rzeczy występuje również wtedy, gdy plac budowy jest zbyt duży, następuje bowiem rozproszenie urządzeń placu budowy, nadmierne wydłużenie dróg, instalacji itp.
Najbardziej istotny wpływ na zmniejszenie potrzebnej powierzchni placu budowy ma uprzemysłowienie budowli, zwłaszcza gdy montaż odbywa się „z kół” i gdy odpada potrzeba instalowania pośrednich składów elementów wyprodukowanych poza placem budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rejon budowy jest to obszar przyległy bezpośrednio do placu budowy, na którym znajdują się zazwyczaj drogi dojazdowe łączące plac budowy z najbliższą stacją kolejową, kopalnie kamienia i żwiru lub innych surowców nadających się do wykorzystania na budowie, miejsca poboru wody, energii elektrycznej i innych źródeł energii oraz znaki sieci geodezyjnej, do których nawiązuje się budowle zlokalizowane na placu budowy.

Rejon budowy należy określać na mapie topograficznej w skali 1 : 25 000 lub 1 : 100 000 z warstwami co 5 m i z oznaczeniem wszystkich punktów istotnych dla zaplecza budowy (uprawnienia budowlane).
W wyniku przeprowadzonych studiów rejonu budowy sporządza się tzw. kartę rejonu budowy, obejmującą wszystkie dla budowy dane techniczno-ekonomiczne (topograficzne, geologiczne, hydrologiczne, warunki ekonomiczne rejonu budowy oraz istniejące zaplecze techniczne budowy).
W końcu zauważyć należy, iż zagospodarowanie placu budowy będąc elementem projektu organizacji i wykonania budowy stanowi równocześnie część planu generalnego zakładu przemysłowego lub planu urbanistycznego (gdy odnosi się do zabudowy typu mieszkaniowego) (program egzamin ustny).

Drogi kołowe i szynowe

Aby oprzeć projektowanie zagospodarowania placu budowy na ścisłych przesłankach, podobnie jak czyni się to w przypadku projektowania technicznego budowli, należy przede wszystkim ustalić systematykę projektu zagospodarowania placu budowy oraz w szczególności kolejność tego projektowania i jego metodykę.
Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu zagospodarowania placu budowy należy opracować roboty związane z przygotowaniem terenu do budowy, tj. oczyszczeniem go ze zbędnych budynków oraz co najważniejsze z zaprojektowaniem robót niwelacyjnych terenu budowy oraz jego odwodnieniem (opinie o programie).

Zawartość projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje w zasadzie następujące składniki:
- Drogi kołowe i szynowe (wąsko- i normalnotorowe) obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej stacji kolejowej lub trasy wodnej oraz wszelkie drogi transportu wewnętrznego na placu budowy.
- Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi (segregator aktów prawnych).
- Urządzenia do wytwarzania półfabrykatów (punkty produkcyjne i wytwórnie masy betonowej i zapraw, centralne zbrojarnie i ciesielnie itp.), urządzenia do wytwarzania prefabrykatów (betonowych i żelbetowych), urządzenia usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałów itp.).
- Budynki pomocnicze (prowizoryczne) na placu budowy zarówno dla obsługi budowy, jak i dla obsługi personelu zatrudnionego na budowie (zaplecze socjalno-bytowe).
- Urządzenia ogólne budowy obejmują zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze, parę itp., zaopatrzenie w urządzenia przeciwpożarowe na budowie oraz w urządzenia porozumiewawcze ogólne oraz typu dyspozytorskiego (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami