Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych

Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych

Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych są najczęściej najsłabszym miejscem zabezpieczeń chemoodpornych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólne zasady konstruowania izolacji szczelin dylatacyjnych są następujące:

  1. izolacja ciągła chemoodporna powinna przebiegać nieprzerwanie nad szczeliną dylatacyjną,
  2. izolacji nad szczeliną dylatacyjną należy zapewnić możliwość odkształceń w czasie wzajemnych ruchów zdylatowanych konstrukcji,
  3. izolacja powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  4. płytki wykładzinowe przykrywające szczelinę powinny być ułożone na kicie elastycznym, aby mogły wykonywać poślizg przy ruchach lub jeśli spoina między nimi będzie przebiegać wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, to spoinę tę należy wypełnić kitem elastycznym,
  5. spadki w posadzkach powinny być tak zaprojektowane, aby miejsca dylatacji były jak najmniej narażone na zatrzymywanie się wody lub ścieków będą to miejsca najwyższe na posadzce (działy spływu wody) (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  6. w miejscach dylatacji nie należy w żadnym przypadku projektować korytek ściekowych w posadzce.

Układ płytek posadzkowych wzdłuż szczeliny dylatacyjnej uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej. W konstrukcję stropu wbetonowuje się taśmę dylatacyjną z tworzywa sztucznego. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym do poziomu izolacji ciągłej. Izolację ciągłą, nie przerywając jej, przeprowadza się nad szczeliną dylatacyjną (uprawnienia budowlane). Izolację w obrębie szczeliny należy wzmocnić blachą ołowianą lub płytkami (grubą folią) igelitowymi. Wzmocnioną izolację nad szczelinami można wygiąć ku dołowi lub ku górze. Szczelinę nad izolacją należy wypełnić kitem elastycznym. Konstrukcję izolacji i wykładziny w obrębie szczeliny można też wykonać w inny sposób: szczelinę pokrywa się paskiem płyty igelitowej grubości ok. 3 mm i szerokości ok. 33 cm. Płytę tę przykleja się do stropu jak izolację z tego materiału. Płytę igelitową nad szczeliną należy nieco wygiąć w górę tworząc w niej fałdę; jeśli nie są przewidziane większe wzajemne ruchy zdylatowanych konstrukcji, fałdy można nie wykonywać (program egzamin ustny).

Kominy żelbetowe

W podobny sposób wykonuje się szczeliny dylatacyjne w ścianach. Zbiorniki żelbetowe i stalowe na ciecze agresywne należy rozpatrywać jak konstrukcje podlegające działaniu cieczy agresywnych, a więc zabezpiecza się je za pomocą powłok, laminatów, wykładzin odpowiednio dobranych do agresywności cieczy. Przed nakładaniem zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorniki należy sprawdzić na szczelność. W zbiornikach na ciecze gorące występują dodatkowe naprężenia termiczne zarówno w konstrukcji, jak i wykładzinie, które trzeba uwzględniać projektując zbiorniki i wykładziny (opinie o programie).

Kominy żelbetowe, murowane i stalowe na gazy spalinowe gorące i na gazy technologiczne (zimne) wymagają skomplikowanych zabezpieczeń przed korozją. Fundamenty i obiekty zagłębione w gruncie i w wodzie gruntowej agresywnej zabezpiecza się zwykle przed korozją izolacjami przeciwwilgociowymi i przeciw- wodnymi. Izolacje tego typu są zwykle równocześnie izolacjami chemoodpornymi na substancje agresywne występujące w wodzie gruntowej.

Fundamenty pod maszyny i aparaturę, znajdujące się w środowiskach agresywnych ciekłych (rozpryskiwanie się lub spływanie cieczy agresywnych), wykonuje się albo w całości z murów chemoodpornych, albo zabezpiecza się je wykładzinami chemoodpornymi, podobnie jak posadzki (segregator aktów prawnych).

Mosty podlegają korozji atmosferycznej i chemicznej, jeśli ich nawierzchnie w zimie są posypywane solami i wymagają wówczas specjalnych zabezpieczeń. Często funkcję tę spełniają izolacje przeciwwilgociowe.

Kanały i kolektory mogą podlegać agresji zarówno od strony zewnętrznej (woda gruntowa agresywna), jak i wewnętrznej (ścieki agresywne). Zabezpieczenia antykorozyjne mogą być różne, zależnie od rodzaju konstrukcji i stopnia agresywności środowisk gazowych i ciekłych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami