Niezwłoczne zakwalifikowanie działania

Niezwłoczne zakwalifikowanie działania

Zamiast zatem obserwacji ciągłych określonego stanowiska roboczego prowadzi się obserwacje w określonych losowo momentach czasowych opartych na rachunku prawdopodobieństwa, przy czym czas każdej obserwacji trwa 1-b2 sekund. W czasie tym następuje niezwłoczne zakwalifikowanie działania na tym stanowisku jako pracy lub bezczynności, z podziałem na założone z góry czynniki pracy lub bezczynności (frakcja badanego czasu pracy) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wobec krótkości trwania każdorazowej obserwacji stanowiska pracy (1-2 sekundy), unika się nienaturalnego zachowania się pracownika lub zespołu pracowników, charakterystycznego w przypadku stałej obecności obserwatora na badanym stanowisku roboczym, tym bardziej, że moment obserwacji wybrany losowo nie jest znany pracownikowi.
Metoda obserwacji migawkowych daje przy małym nakładzie kosztów najlepsze wyniki przy określaniu wykorzystania czasu pracy ręcznej i mechanicznej oraz strat czasu pochodzących z różnych przyczyn. Będąc jednak metodą polegającą na badaniach wyrywkowych (a nie ciągłych w czasie całego dnia roboczego) nie może służyć jako jedyna podstawa dla opracowywania obowiązujących norm technicznych, w szczególności norm nowych, dotychczas nie istniejących (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Metoda badania czasu na podstawie obserwacji migawkowych opiera się na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej, przy czym obserwacje te mogą dotyczyć albo tylko dwóch elementów czasu roboczego, a mianowicie pracy efektywnej i przestojów lub też wszystkich podstawowych elementów czasu roboczego. W przypadku pierwszym otrzymuje się podział czasu na pracę i nie pracę, co ma stosunkowo małe znaczenie praktyczne, natomiast w przypadku drugim otrzymuje się pełną analizę dnia roboczego (uprawnienia budowlane).

W metodzie obserwacji migawkowych wybór warunków obserwacji dokonywany bywa w różny sposób, np. przez losowanie kartek z oznaczonymi momentami obserwacji zawierającymi dni, godziny i minuty okresu przewidzianego do badania, za pomocą specjalnych tablic zawierających przypadkowe daty lub liczby, wreszcie za pomocą losowania kul w urnach. W praktyce budownictwa przyjęto sposób losowania poprzez dane z odpowiednich tablic liczb losowych (np. z tablic zawartych w „Instrukcji w sprawie badania czasu pracy metodą obserwacji migawkowych Resortowego Ośrodka Normowania Pracy Ministerstwa Budownictwa i PMB, wydanej przez Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie) (program egzamin ustny).

Zastosowanie techniki filmowej

W praktyce budowlanej przyjęto, że obserwacje metodą migawkową powinny być prowadzone w okresie nie krótszym niż tydzień (opinie o programie)..
Z praktyki wynika również, iż obserwacje migawkowe należy prowadzić równocześnie na kilku lub nawet kilkunastu stanowiskach roboczych na placu budowy bądź w zakładach produkcyjnych, np. w zakładzie prefabrykacji, gdyż prowadzenie ich na jednym stanowisku jest nieekonomiczne.
Zapisy z obserwacji migawkowych należy prowadzić na specjalnych kartach obserwacyjnych.
Zastosowanie techniki filmowej do badań czasu pracy zostało po raz pierwszy dokonane w r. 1951 przez F.B. Gilbretha oraz L.M. Gilbretha1). Metoda ta ma tę wielką zaletę, że umożliwia wielokrotne przeprowadzanie analizy czynności zarejestrowanych na taśmie filmowej specjalnego aparatu projekcyjnego (segregator aktów prawnych).

Metodę tę w budownictwie zastosował w kraju Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Budownictwa i PMB. Przeszkodą do szerszego stosowania tej metody w budownictwie są trudności wynikające ze znacznej ruchomości procesów produkcyjnych.
Tym niemniej metoda ta może i powinna znaleźć zastosowanie w budownictwie jako metoda spośród dotychczas stosowanych (chronometraż oraz fotografia dnia roboczego) najlepsza i najbardziej dokładna.

Na dokładność obserwacji wpływa możność analizowania sfilmowanych czynności roboczych w tempie zwolnionym, nie mówiąc już o możliwości wielokrotnego wyświetlania filmu oraz analizowania czynności roboczych również w pozycji zatrzymanej (nieruchomej) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !