Nowe pokrycie dachowe

Nowe pokrycie dachowe

Jako nowe pokrycie dachowe powłoki składają się z następujących warstw:

  1. gruntującej, wykonywanej jako natrysk asfaltowej emulsji kationowej typu NT (w przypadkach wyjątkowych WT) na uprzednio położony podkład z co najmniej jednej warstwy papy; grubość warstwy nie powinna być mniejsza niż 0,3 mm (program uprawnienia budowlane na komputer),
  2. uszczelniającej, którą stanowi równoczesny natrysk asfaltowej emulsji kationowej i lateksu butadicno-styrenowego typu LBS na uprzednio wykonaną warstwę gruntującą; minimalna grubość tej warstwy (po odparowaniu wody) powinna wynosić 1 mm,
  3. nośnej, wykonywanej jako równoczesny natrysk na warstwę uszczelniającą kationowej emulsji asfaltowej i piasku o uziarnieniu do 1 mm; całkowita grubość tej warstwy (po odparowaniu wody) nie powinna być mniejsza niż 1,5 mm,
  4. powłokowej, powstałej przez powleczenie warstwy nośnej emulsją kationową i naniesienie posypki chlorytowo-serycytowej; grubość warstwy powłokowej nie powinna być mniejsza niż 0,8 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Całkowita grubość nowej powłoki pokryciowej powinna wynosić co najmniej 3,5 mm. Powłoka wykonywana do celów konserwacyjnych składa się zazwyczaj z dwu warstw: nośnej i powłokowej. Powłoki renowacyjne o układzie warstw: gruntująca, uszczelniająca i powłokowa, stosuje się często także jako powłoki zabezpieczające na nowe pokrycia (uprawnienia budowlane).

Sprzęt do wykonywania powłok. Do nanoszenia emulsji i lateksu stosuje się rozpylacz iniektorowy, umożliwiający łączny lub oddzielny natrysk obu składników. Rozpylacz ma dwie sprzężone dysze o takim ustawieniu, które zapewnia mieszanie się w strumieniu rozpylonych cieczy w odległości ok. 1 m od wylotu dysz. Piasek i posypka chlorytowo-serycytowa podawane są za pomocą agregatu składającego się z pojemnika (poj. ok. 200 1), dyszy ssąco-wydmuchującej, grubościennego przewodu gumowego średnicy 50 mm, końcówki natryskowej oraz sita metalowego o oczkach 1 mm (program egzamin ustny).

Wykonywanie powłok

Powłoki najwygodniej jest wykonywać pasami szerokości 2 - 3 m i długości odpowiadającej wielkości połaci (optymalnie 20-30 m). Kierunek natrysku korzystnie jest ustalić zgodnie z kierunkiem wiatru lub przy bocznym wietrze. Przed wykonywaniem natrysku gruntującego należy starannie oczyścić podłoże. Średnie zużycie emulsji na warstwę gruntującą przyjmuje się ok. 0,2 kg/m2 (opinie o programie). Po zagruntowaniu pasa szerokości 2-3 m nanosi się warstwę uszczelniającą, natryskując równocześnie emulsję asfaltową i lateks butadieno-styrenowy w proporcjach odpowiednio: 70% emulsji i 30% lateksu. Kolejną warstwę (tzw. nośną) wykonuje się w ten sposób, że powierzchnię poprzednią (warstwę uszczelniającą) pokrywa się równomiernie cienką warstwą emulsji asfaltowej, a następnie nanosi emulsję i piasek w ilościach ok. 1,5 kg/m2 emulsji i 1,3 kg/m2 piasku.

Warstwę powłokową można narzucić bezpośrednio po wykonaniu warstwy nośnej lub w dowolnym czasie po jej wykonaniu. Powłoki bezspoinowe z anionowej emulsji asfaltowo-lateksowej można stosować do robót pokrywczych we wszystkich rodzajach budownictwa, gdy spadki technicznych (wg BN-79/6751-02) lub na osnowie z welonu szklanego (wg BN-80/ /6751-03),posypkę papową z łupku chlorytowo-serycytowego, włókno szklane rowing typu ER 2006/30 p lub typu ER 2008/30 p (wg ZB- -73/ISK-216 Huty Szkła w Krośnic), masę konserwacyjną Alubit, stosowaną zamiast posypki papowej (wg świadectwa dopuszczenia) (segregator aktów prawnych).

Nie należy stosować jako podkładu pod powłoki z anionowej emulsji asfalto- wo-lateksowcj papy asfaltowej bezosnowowej z wierzchnią warstwą folii lub taśmy aluminiowej (wg BN-79/6751 -01).

Papę należy przyklejać do podłoża lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy, stosowanym ,,na gorąco” (wg PN-58/C-96177); do podkładów drewnianych należy mocować ją gwoździami (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami