Nowo zatrudniony robotnik

Nowo zatrudniony robotnik

Regulamin powinien być wywieszony na każdej budowie w miejscach widocznych i utrzymany w stanie czytelnym. Przyjęcie do wiadomości i stosowania przepisów regulaminu pracownik powinien potwierdzić podpisem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po załatwieniu formalności przyjęcia do pracy na budowę każdy nowo zatrudniony robotnik powinien być odpowiednio wprowadzony do pracy. Wprowadzenie to polega na dostarczaniu pracownikowi niezbędnych informacji zarówno o przedsiębiorstwie i budowie, na której został zatrudniony, jak i o samej pracy oraz o całokształcie spraw z tym związanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W zakres tych informacji wchodzi ogólne zapoznanie nowego pracownika z zakładem pracy i jego działalnością, z organizacjami społecznymi i politycznymi, z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami oraz zwyczajami panującymi na budowie i w przedsiębiorstwie, z systemem szkolenia zawodowego, systemem oceny i awansowania, z świadczeniami socjalnymi i formami korzystania z nich, z działalnością kulturalno-oświatową i socjalną prowadzoną przez przedsiębiorstwo itp. Wszystko to ma na celu jak najszybsze przystosowanie nowo zatrudnionego do pracy (uprawnienia budowlane).

Informacje mogą być przekazywane nowo przyjętemu do pracy w trakcie przeprowadzanych rozmów i uzupełniane odpowiednimi plakatami znajdującymi się na ścianach pomieszczeń, jak również w postaci specjalnie opracowanego bogato i barwnie ilustrowanego informatora, który każdy kandydat powinien otrzymać w komórce załatwiającej jego przyjęcie do pracy (program egzamin ustny).

W okresie wprowadzania do pracy, który trwa zazwyczaj kilka tygodni, nowo zatrudniony robotnik powinien być otoczony specjalną opieką przede wszystkim ze strony majstra i brygadzisty.

Przeprowadzane równocześnie, chociażby kilkudniowy przeszkolenie, któremu w zasadzie powinien być poddawany każdy nowo zatrudniony robotnik niezależnie od posiadanych kwalifikacji, jest szczególnie pomocne zarówno w podnoszeniu wydajności pracy, jak i w zmniejszaniu liczby wypadków przy pracy, braków produkcyjnych itp. (opinie o programie).

Udzielanie urlopów

Obowiązkiem kierownika budowy jest możliwie równomierne rozłożenie urlopów w ciągu całego roku, biorąc pod uwagę większe zadania budownictwa w okresie letnim i zazwyczaj zwężający się front robót w miesiącach zimowych. Udzielanie urlopów większej liczbie pracowników w tym samym okresie powoduje często trudności przy wykonywaniu planów produkcyjnych i przyczynia się przeważnie do przekroczenia funduszu płac. W związku z tym konieczne jest, aby kierownik budowy sporządził na początku roku plan urlopów, w miarę możliwości uzgodniony z zainteresowanymi pracownikami. Plan urlopów powinien obejmować oddzielnie pracowników fizycznych i oddzielnie umysłowych (segregator aktów prawnych).

Plan zaleca się sporządzić w formie graficznej, gdyż wtedy łatwo zorientować się w równomierności rozkładu urlopów w ciągu całego roku. W planie tym. wywieszonym w biurze kierownictwa budowy, zaleca się systematycznie nanosić (czerwonym ołówkiem) faktyczne terminy wykorzystania urlopów przez pracowników. W miarę potrzeby należy plan urlopów aktualizować - również, w miarę możliwości, w uzgodnieniu z zainteresowanymi. W planie należy uwzględnić ewentualne 20-dniowe urlopy bezpłatne do robót rolnych, przysługujące robotnikom zamieszkałym na wsi, po przedłożeniu zaświadczenia Gromadzkiej Rady Narodowej, że w danym gospodarstwie nie jest zatrudniona siła najemna.

Urlopu ustawowego udziela robotnikowi kierownik budowy. Po sprawdzeniu czy postulowany termin jest zgodny z planem urlopów, dział zatrudnienia wypełnia i podpisuje kartę urlopową. Jeden egzemplarz karty urlopowej przekazuje się do rachuby przedsiębiorstwa wraz z zaświadczeniem o ilości przepracowanych przez danego robotnika godzin i wysokości zarobków (promocja 3 w 1).

Przeniesienie robotnika na inną budowę w ramach tego samego kierownictwa odbywa się na podstawie pisemnego polecenia kierownika budowy. Przeniesienie na budowę podległą innemu kierownictwu wymaga uzgodnienia z działem zatrudnienia, względnie odbywa się na polecenie tego działu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami