Obciążenia zewnętrzne

Obciążenia zewnętrzne

Niejednorodność ta wpływa z kolei na rozkład naprężeń i odkształceń w miarę rozwoju procesu obciążania. Wpływ ten uwidacznia się w podobny sposób na rozkładzie naprężeń i odkształceń jak w przypadku materiału anizotropowego. Stąd przy uproszczonej analizie można w pewnych przypadkach abstrahować od rzeczywistej niejednorodności własności mechanicznych grantu i zastąpić ją przez wprowadzenie określonego typu anizotropii (np. przy istnieniu symetrii warunków brzegowych oftotropii typu heksagonalnego.) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wiele problemów związanych z analizą zachowania się gruntów w warunkach szybkich obciążeń da się częściowo wyjaśnić jeżeli uwzględni się wielo- fazowość tego ośrodka. Pory gruntu są przecież zawsze wypełnione gazem, lub częściowo gazem i cieczą, lub wreszcie w skrajnym przypadku tylko cieczą (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obciążenia zewnętrzne muszą więc być równoważone zarówno przez naprężenia w szkielecie gruntowym, jak i przez ciśnienie w gazie i cieczy wypełniających pory, jeżeli nie ma możliwości usuwania się cieczy i gazu w miarę zmniejszania się objętości porów. Oczywiście z uwagi na dużą ściśliwość udział fazy gazowej w przenoszeniu obciążeń jest na ogół pomijalny. Udział cieczy ma natomiast zawsze istotne znaczenie w przypadku jej obecności w porach (uprawnienia budowlane).

Próby dynamiczne

Usuwanie się cieczy z porów gruntu jest zależne z kolei od współczynnika przepuszczalności. W przypadku gdy usuwanie się cieczy jest niemożliwe ciśnienie w porach będzie się utrzymywać niezależnie od współczynnika przepuszczalności. Natomiast, gdy istnieje możliwość filtracji cieczy do miejsc o niższych ciśnieniach, ciśnienie w porach po początkowym wzroście opadnie do wartości ciśnienia panującego w gruncie przed obciążeniem, lub wprost do wartości ciśnienia atmosferycznego. Proces dysypacji (rozproszenia się) nadwyżki ciśnienia w porach nazywa się konsolidacją. Jako pierwszy opisał i zanalizował to zjawisko K. Terzaghi (uprawnienia budowlane).

Wzór Skemptona nie rozwiązuje w pełni zagadnienia z uwagi na abstrawanie od parametru czasu, jak i na znaczne uproszczenie w opisie własności mechanicznych szkieletu (sprężystość). Podobnie ważnym i nądal otwartym zagadnieniem jest prędkość przyrostu ciśnienia w porach. Początkowo przyjmowano, że jest ona równą prędkości obciążenia. Badania R. L. Kondnera [13] oraz A. M. Richardsona Jr. i R. V. Whitmana [21] wykazują różnicę pomiędzy wartościami obu wielkości w procesie obciążania (opinie o programie). Badania Kondnera [13], Richardsona i Whitmana [21] wykazały, że prędkość odkształcenia wyraźnie wpływa na charakter zależności naprężenie-od- kształcenie w gruntach spoistych. Podobnie R. V. Whitman i K. A. Healy [33] obserwowali również wpływ prędkości odkształcenia na wzrost wytrzymałości gruntów piaszczystych zagęszczonych, w porównaniu z konwencjonalnymi badaniami statycznymi (segregator aktów prawnych).

Próby dynamiczne, charakteryzujące się dużymi prędkościami odkształceń mogą być oczywiście porównywane tylko z próbami statycznymi wykonanymi w warunkach uniemożliwionego odsączania się wody. Duże prędkości odkształceń i przemieszczeń praktycznie uniemożliwiają usuwanie się nadmiaru wody a także powietrza z porów z uwagi na skończone wartości prędkości filtracji (promocja 3 w 1). Powstaje pytanie, jak wytłumaczyć wzrost wytrzymałości gruntu w miarę wzrostu prędkości odkształcenia? Oczywiście rozważania należy przeprowadzić osobno dla gruntów spoistych i osobno dla sypkich. W gruncie spoistym proces odkształcania musi powodować oprócz zjawisk mechanicznych pewne procesy fizykochemiczne. Im wyższa długotrwałość obciążenia tym zmiany te muszą mieć głębszy i wyraźniejszy cha rak ter.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami