Obciążenia zewnętrzne

Obciążenia zewnętrzne

Jeśli obciążenia zewnętrzne, działające na płytę, układają się wzdłuż linii prostych, można zastosować przybliżony sposób obliczeń, polegający na wydzieleniu wzdłuż linii działania sił pasm, wzdłuż których skupia się zbrojenie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Za pomocą zbrojenia biegnącego prostopadle do kierunku pasm przenosi się reakcje podłoża z obszarów zawartych między pasmami, same zaś pasma oblicza się jako belki statycznie wyznaczalne, na które działa z góry obciążenie zewnętrzne, a z dołu odpór gruntu występujący na sąsiednich polach. Jeśli obciążenia te wzajemnie się nie równoważą, należy poprowadzić najlepiej wzdłuż krawędzi płyty dwa pasma poprzeczne, obciążone wynikającymi oddziaływaniami oraz obciążeniami działającymi na krawędziach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Możliwe jest również założenie krzyżujących się pasm i obliczenie ich jako rusztu o przyjętym obciążeniu z góry i z dołu.

Tego rodzaju stosunkowo proste obliczenie płyty fundamentowej o stałej grubości prowadzi w rezultacie do układu zbrojenia przypominającego płytę żebrową o żebrach ukrytych w płycie. Obliczenie takie charakteryzuje duża dowolność w ujmowaniu pracy płyty (uprawnienia budowlane). Przyjąwszy jednak pewien schemat należy konsekwentnie przeprowadzić obliczenie i wykonać konstrukcję płyty, biorąc pod uwagę fakt, że konstrukcja żelbetowa będzie w znacznej mierze pracować tak, jak ją się uzbroi. Ogólne sprawdzenie prawidłowości obliczeń można przeprowadzić obliczając, czy dla każdego przekroju pionowego, przechodzącego przez całą płytę, sumaryczny moment zginający działający na przekrój odpowiada zaprojektowanej ilości zbrojenia w tym przekroju (program egzamin ustny).

Fundament płytowy w postaci odwróconego stropu grzybkowego. W przypadku obciążenia płyty fundamentowej układem słupów tworzących siatkę o bokach zbliżonych do kwadratu i przy równych siłach w słupach, stosowane jest czasem rozwiązanie konstrukcyjne płyty fundamentowej w postaci odwróconego stropu grzybkowego.

Tradycyjne obliczenie

Tradycyjne obliczenie takiej konstrukcji polega na przyjęciu równomiernego rozkładu reakcji podłoża pod płytą i przeprowadzeniu obliczeń statycznych jedną z metod (np. podaną w normie) opracowanych dla stropów grzybkowych (opinie o programie).
Obliczenie takie nie uwzględnia jednak miejscowych zmian naprężeń w gruncie związanych z odkształceniami płyty między grzybkami. Prowadzą one do koncentracji tych naprężeń pod grzybkami. W rzeczywistości więc momenty podporowe pod grzybkami są większe, zaś momenty przęsłowe mniejsze od obliczonych przy założeniu równomiernego rozkładu naprężeń w gruncie.

Fakt ten należy uwzględnić obliczając płytę grzybkową i przynajmniej przy wymiarowaniu zwiększyć odpowiednio ilość zbrojenia w sąsiedztwie słupów.
Płyta żebrowa jako ruszt na podłożu sprężystym. W przypadku układu konstrukcyjnego fundamentu złożonego z płyty fundamentowej, związanej monolitycznie z systemem belek, uwzględnić można wzajemną zależność odkształceń konstrukcji fundamentu i rozkładu reakcji podłoża wprowadzając schemat obliczeniowy rusztu na podłożu sprężystym. Konstrukcję dzieli się na pasma belkowe, mające przekrój poprzeczny teowy, i pasma płytowe o przekroju poprzecznym prostokątnym, leżące między belkami (segregator aktów prawnych).

Dzieląc płytę na pasma przyjąć można, że szerokość pasma belkowego wynosi b-7 t, gdzie b oznacza szerokość belki, a t - grubość płyty, która wynosi zwykle ok. V20 rozpiętości między belkami. Zależnie od rozstawu belek i od żądanej dokładności obliczeń płytę zawartą między pasmami belkowymi traktuje się jako jedno pasmo lub dzieli na dwa. Wydzielone w ten sposób pasma traktuje się jako biegnące równolegle do osi pasm belek. Otrzymany w ten sposób ruszt belek oblicza się według zasad. W przypadku rusztu symetrycznego z obciążeniem symetrycznym można stosować schemat przegubowy rusztu. Wynikające z obliczeń wartości statyczne odnoszą się oczywiście do przyjętej szerokości pasma.

Taki sposób obliczania zalecić można w przypadku, gdy konstrukcja oparta na fundamencie nie ma większej sztywności na przesunięcie pionowe, grunt jest średni lub dobry, a rozstawy belek fundamentu znaczne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !