Blog

28.12.2021

Obciążenie dopuszczalne

Obciążenie dopuszczalne
Obciążenie dopuszczalne

Bezpieczniej jest uważać, że jest możliwy swobodny obrót jednej rury względem osi drugiej. Z tego wniosek, że złącze krzyżowe - w każdej z dwóch płaszczyzn prostopadłych do jednej z rur - powinno być uważane za przegub (program uprawnienia budowlane na komputer). Na przykład możliwy jest obrót rury I wokół osi rury II (ruch ten może odbywać się w płaszczyźnie rysunku). Natomiast w płaszczyźnie równoległej do obu rur połączonych złącze uniemożliwia zmianę kąta prostego między rurami. Na tym właśnie polega zasadnicza rola tego złącza.

W złączu powstaje moment o zwrocie przeciwnym do zwrotu wzajemnego obrotu obu rur. Można przyjąć, że moment ten jest w przybliżeniu proporcjonalny do wartości zmiany kąta prostego między rurami. Złącze stanowi więc dla rur zamocowanie sprężyste, czyli pracuje jako węzeł sprężysty w płaszczyźnie równoległej do połączonych rur (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy obliczaniu wytrzymałości i stateczności rusztowania rurowego należy przede wszystkim uwzględnić następujące charakterystyki złącza:

  • obciążenie dopuszczalne,
  • odległość ó między osiami rur połączonych złączem krzyżowym,
  • współczynnik <p zginania i wartość normalnego zacisku złącza,
  • współczynnik e sprężystego skręcania złącza (uprawnienia budowlane).

W przypadku gdy złącze jest umieszczone w połowie wysokości rury, w rurze na i pod złączem będą miały tę samą wartość bezwzględną Pój2 : znaki przeciwne.

Należy zwrócić uwagę, że obliczanie naprężeń powstających w rurze pionowej wpływem momentu zewnętrznego Pd nic może być uważane za dokładne złączu i jego najbliższym otoczeniu, gdyż jest tu przyłożone obciążenie skupione i nie jest spełniona zasada Saint-Venanta (program egzamin ustny). Przedstawioną metodę obliczeń można bez zastrzeżeń stosować w celu wyznaczenia naprężeń w obszarach, w których spełniona jest zasada Saint-Venanta, nn. w obszarach, których odległość od złącza jest większa od dwu- trzykrotnej średnicy rury.

Obniżenie poziomej rury

W celu obliczenia rozkładu naprężeń w otoczeniu miejsca, w którym działa na belkę siła skupiona lub moment zginający można - w przypadkach bardzo prostych - odwołać się do teorii sprężystości, lecz w przypadkach złożonych na ogół trzeba stosować metody doświadczalne. W przypadku rusztowań rurowych jest niemożliwe obliczenie wartości obciążenia P„. W tym właśnie celu trzeba opierać się na wynikach badań. Współczynnik zginania rp złącza krzyżowego i pojęcie normalnego zacisku (opinie o programie). Złącze krzyżowe poddane, zgodnie z warunkami, działaniu siły pionowej P jest zginane. W wyniku zginania rura pozioma obniża się o pewną wielkość / nazywaną strzałką ugięcia złącza krzyżowego pod obciążeniem P.

Obniżenie poziomej rury pod działaniem siły P oraz moment zginający powstający w stojaku są rezultatem braku zbieżności rur w złączu.

Strzałka ugięcia powstaje z następujących powodów:

  • odkształcenia rur, głównie rury pionowej w okolicy złącza,
  • sprężystego odkształcenia złącza,
  • przesunięcia powstałego podczas usuwania luzu i dopasowywania się złącza na rurze. Ten rodzaj odkształcenia nie znika (wartość trwała) podczas zmniejszania obciążenia P do zera i krzywa f(P) (strzałka ugięcia / w funkcji podczas wzrostu i spadku siły P jest na ogół nie zamkniętą pętlą histerezy. Dla obciążeń wzrastających z przedziału 0<P0<Pu, strzałka wzrasta szybciej niż wzrastałaby, gdyby była proporcjonalna do obciążenia. Krzywa jest skierowana wklęsłością ku górze (segregator aktów prawnych). Natomiast dla obciążeń malejących od P0 do zera strzałka maleje, a krzywa jest skierowana wklęsłością ku dołowi.

Dla P = 0 strzałka nie osiąga zera, lecz wartość stałą (trwałą). Stopień zacisku złącza wpływa na kształt krzywej - w zasadzie na jej część wznoszącą się - w ten sposób, że w miarę wzrostu zacisku krzywa zbliża się do prostej, ale tylko w pobliżu jej początku, tzn. przy niewielkich siłach P (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami