Obciążenie mostów - przykładowe pytania z norm


Omówić obciążenia działające na przyczółki i zasady obliczania przyczółków.


Na przyczółek działają obciążenia stałe jak: ciężar własny przyczółka i gruntu zalegającego na odsadzkach, reakcja od ciężaru własnego przęsła, parcie gruntu oraz działają obciążenia zamienne jak: reakcja pionowa od obciążenia użytkowego w przęśle, obciążenie użytkowe na klinie odłamu, parcie poziome na ścianę wywołane obciążeniem użytkowym na klinie odłamu, siły hamowania od obciążeń użytkowych w przęśle i na klinie odłamu, reakcje poziome wywołane tarciem w łożyskach, reakcje od parcia wiatru działającego wzdłuż mostu na elementy wyniesione ponad pomost. W obliczeniach należy wykazać, że jest zachowana stateczność przyczółka na obrót i na przesuw traktując przyczółek jak sztywną bryłę oraz należy sprawdzić nośność na docisk ciosy i ławy podłożyskowe oraz nośność poszczególnych części składowych ścian, fundamentów, skrzydeł w miejscu zmiany przekroju oraz w połączeniach z innymi elementami.


Podać założenia i zakres obliczeń w stanie granicznym nośności konstrukcji mostowych.


Stalowe konstrukcje mostowe oblicza się zgodnie z założeniami teorii sprężystości. W obliczeniach należy wykazać, że w dowolnej fazie budowie i w całym okresie przewidywanej eksploatacji zapewniony będzie stan graniczny bezpieczeństwa ze względu na: wytrzymałość doraźną, stateczność kształtu (wyboczenie, zwichnienie, wybrzuszenie), wytrzymałość zmęczeniową, stateczność położenia przęseł (wywrócenie, przesunięcie).


Podać cel i zakres obliczeń w stanie granicznym użytkowalności mostów stalowych.


Celem obliczeń w stanach granicznych użytkowalności jest wykazanie, że odkształcenia i drgania konstrukcji nie ograniczają możliwości eksploatacji obiektu z uwagi na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów, z uwagi na komfort pasażerów i ze względu na trwałość elementów wyposażenia. Należy wykazać, że obciążenia charakterystyczne nie spowodują w przęśle przekroczenia granicznej wartości: ugięć, kątów obrotu, drgań własnych.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami