Obciążenie równomiernie rozłożone

Obciążenie równomiernie rozłożone

Obciążenie równomiernie rozłożone na stropie krzyżowo zbrojonym przekazuje się na ściany nośne z przylegających trójkątnych lub trapezowych fragmentów płyty. Jeżeli warur.ki pracy na obydwu krawędziach są podobne, to kąty podziału naroża są równe. Jeżeli natomiast warur.ki podparcia prostopadłych krawędzi płyty są różne, to kąt przyległy do krawędzi wolno podpartej określony jest również tangensem równym 2/3 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozdział na podpory obciążenia skupionego na stropie przeprowadza się wg analogicznych zasad. W stropach zbrojonych dwukierunkowo obciążenie skupione rozdziela się na obydwa kierunki, przy czym każda z zastępczych belek obciążona jest połową siły całkowitej P. Tym samym schematem statycznym można posłużyć się również przy obliczaniu momentu zginającego w płycie, wywołanego obciążeniem skupionym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nośność ściany sprawdza się na łączne oddziaływanie sił Nv od obciążenia pionowego i Nh od obciążenia poziomego, z uwzględnieniem wielkości mimośrodu ich działania. W przypadku pasm ściennych o większej szerokości (orientacyjnie gdy bv > 0,5 /„) można pominąć mimośród działania siły Nh i przyjąć, że obie siły NVĄ-Nh działają na mimośrodzie siły Nv (uprawnienia budowlane).

Silę Nv od obciążenia picnowego oblicza się zakładając równomierny spływ obciążenia w wydzielonym paśmie i ściany zwykle z pominięciem współpracy’ pasm sąsiednich. Szerokość b, pasma wyznaczają krawędzie ściany względnie krawędzie otworów drzwiowych lub okiennych.

Gdy obciążenie ściany stanowią siły skupione P, oddziaływanie ich rczkłada się w postaci równomiernego obciążenia pP (ti. równomiernie rozłożonych sił wewnętrznych) pod kątem 1:1,25 na odcinek bP, do osiągnięcia szerokości pasma bt (program egzamin ustny).

Obciążenie z nadproża

Obciążenie z nadproża oblicza się jako reakcję belki wolno podpartej. Reakcja ta stanowi również siłę skupioną. Wobec tego jednało, że stosunek wysokości pasma do jego szerokości jest z reguły większy od 2, można przyjąć, że suma reakcji w rozpatrywanym przekroju ściany rozdziela się równomiernie (opinie o programie).

Przy ściślejszym podejściu siły pionowe w paśmie szczególnie wytężonym oblicza się z uwzględnieniem współpracy sąsiednich pasm mniej wytężonych, w wyniku czego następuje redystrybucja obciążenia. Źródłem redystrybucji jest siła styczna T występująca w miejscu połączenia pasm, tj. w narożu zespołu ściennego lub wnadprożach (rys. 7-5a). Obecność siły T trzeba mieć też na uwadze przy uproszczonym obliczaniu sil wr pasmach i odpowiednio konstruować złącza i nadproża (segregator aktów prawnych).

Jeżeli w obliczeniach sił wewnętrznych w ścianie od obciążenia poziomego posłużono się rozbudowanymi zespołami ścian lub uwzględniono współpracę ścian (przekroje teowe), siły od obciążenia pionowego należy obliczać w zasadzie dla analogicznego zespołu pasm pionowych, z uwzględnieniem współpracy pasm różnie wytężonych. Nie zawsze jest to jednak konieczne. Gdy z porównania wielkości sił A7,, obliczonych dla zespołu pasm i siły Nv dla pasm pracujących niezależnie widać, że wymagany zapas bezpieczeństwa jest zachowany, a suma sił stycznych w złączach i nadprożach od sił poziomych (obliczonych) i pionowych (oszacowanych) jest również mniejsza cd nośności złącza można poprzestać na uproszczonym obliczeniu sił od obciążeń pionowych.

Jak powiedziano wyżej, sity wewnętrzne pP wywołane w ścianie obciążeniem skupionym. aproksymuj emy obciążeniem równomiernie rozłożonym na odcinku bP wyznaczonym przez proste wychodzące z punktu przyłożenia obciążenia skupionego, nachylone w stosunku 1:1,25. Gdy obciążenie działa przez przekładkę o szerokości a, punkt, z którego wychodzą proste rozdziału, podnosi się na wysokość a od miejsca przyłożenia obciążenia (promocja 3 w 1).

Efekt momentu zginającego ścianę w jej płaszczyźnie, występującego na skutek mimośrodowego przyłożenia obciążeń 5 kupionych w stosunku do osi geometrycznej ściany, można z reguły pomijać (z wyjątkiem wąskich pasm ściennych o szerokości bv < 0,4 /,.) z uwagi na przekazywanie się tego momentu na wszystkie ściany nośne współpracujące z rozpatrywaną ścianą przez sztywne tarcze stropowe.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !