Obecność skrobi w drewnie

Obecność skrobi w drewnie

Obecność skrobi w drewnie jest konieczna dla rozwoju niektórych owadów, których larwy żywią się skrobią, a nie drewnem. Jako przykład można wymienić niektóre gatunki rodzaju Lyctus, które składają jaja w bielu, w świetle naczyń; larwy ich żywią się skrobią i dlatego mogą rozwijać się tylko w drewnie zawierającym dostateczną ilość skrobi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wpływ czynników zewnętrznych na trwałość drewna.

Obok czynników związanych z drewnem istotną rolę w zagadnieniach trwałości drewna odgrywają warunki, w jakich się drewno znajduje (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Drewno znajdujące się stale pod dachem, w ogrzewanych pomieszczeniach i przy niezbyt dużych wahaniach względnej wilgotności powietrza posiada niemal nieograniczoną trwałość, jeśli nie zostanie opadnięte przez owady (np. kołatki). Dowodem tego są przedmioty drewniane liczące kilka tysięcy lat, pochodzące z egipskich grobowców i z innych terenów wykopaliskowych.
W podobny sposób zachowuje się drewno znajdujące się stale pod wodą lub w ziemi, o czym świadczą dobrze zachowane budowle drewniane z wykopalisk w Biskupinie, liczące około 2500 lat, drewniane piloty, na których zbudowano Wenecję lub wydobywana z rzek i z ziemi czarna dębina (uprawnienia budowlane).

Drewno przykryte ziemią najlepiej konserwuje się w glebie gliniastej lub w wilgotnym piasku, ulega natomiast zniszczeniu w glebach o dużych wahaniach temperatury i wilgotności. Drewno wykopaliskowe może mimo swej długowieczności wykazywać wysokie cechy mechaniczne.
Z drewnem kopalnym, wydobytym z wody lub z głębi ziemi trzeba się obchodzić bardzo ostrożnie (program egzamin ustny). Drewno takie wystawione na działanie słońca i powietrza ulega prędko korozji, spękaniu i zniszczeniu. Wskutek nieumiejętnego obchodzenia się i niewłaściwej konserwacji znaczne ilości czarnej dębiny tracą poważnie na technicznej wartości lub ulegają całkowitemu zniszczeniu. Odporność drewna na działanie czynników chemicznych.

Działanie kwasów

Drewno stosowane w przemyśle chemicznym na zbiorniki, przewody i inne urządzenia narażone jest na działanie kwasów i zasad o różnym stężeniu (opinie o programie). Drewno wykazuje w tego rodzaju warunkach dużo większą odporność niż metale nieszlachetne lub beton. Stopień zniszczenia oraz czas potrzebny na zniszczenie drewna zależy od stężenia oraz od rodzaju chemikaliów. Przy wyższych stężeniach roztworu rozkład drewna przebiega szybciej. Intensywność i szybkość przebiegu procesu niszczenia zależą od zawartości w roztworze wolnych jonów wodorowych i wodorotlenowych, czyli od stopnia dysocjacji działających chemikaliów. Słabo zdysocjowane kwasy, jak np. kwas octowy, powodują nawet przy dużym stężeniu nieznaczne uszkodzenia drewna (segregator aktów prawnych).

W środowisku kwaśnym rozkład drewna zaczyna się dopiero przy pH < 2, podczas gdy korozja żelaza lub betonu zaczyna się już przy pH < 5.
W środowisku słabozasadowym, np. w przemyśle włókienniczym lub w pralniach, zniszczenie drewna przebiega powoli i w nieznacznym stopniu; w zastosowaniu praktycznym można go nie brać pod uwagę.

Przy badaniu odporności drewna na działanie kwasów i zasad należy uwzględnić:
- głębokość i szybkość wnikania odczynnika w drewno wzdłuż i w poprzek włókien;
- ilość roztworu wchłanianego przez drewno w jednostce czasu;
- pęcznienie i paczenie się drewna względnie badanych próbek;
- zmiany najważniejszych mechanicznych własności, jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, udarność i twardość.

Badania Wanina nad odpornością drewna sosnowego, świerkowego, modrzewiowego i bukowego na działanie kwasu siarkowego, azotowego solnego i octowego przy koncentracji 1%, 10%, 50% oraz sody żrącej o stężeniu 1-37%, w temperaturze 15-20 C doprowadziły do następujących wniosków:
a) w warunkach przeprowadzonych badań drewno drzew iglastych wykazało większą odporność niż drewno liściaste,
b) spośród badanych gatunków największą odporność wykazało drewno modrzewiowe, drewno zabarwionej i nie zabarwionej twardzieli posiada większą trwałość niż drewno bielu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami