Obecność soli

Obecność soli

W zależności Od prędkości ruchu wody przez warstwę betonu, to znaczy w zależności od czasu, w ciągu którego cząsteczka wody przechodząc przez określoną warstwę betonu, styka się z cementowym zaczynem i rozpuszcza jego składowe części, można zanotować dwa charakterystyczne przypadki. W pierwszym przypadku przy niewielkiej prędkości filtracji w kapilarach szybko ustalają się wysokie stężenia CaO, wpływające na stałość składników cementu. W drugim przypadku przy dużej prędkości filtracji stężenie CaO •będzie niewielkie i nastąpi rozpad wodzianów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla przykładu można zanotować, że spadek wytrzymałości wywołany stopniowym usuwaniem CaO jest z początku powolny, a następnie tempo niszczenia szybko wzrasta. Tak np., jeżeli wypłukanie pierwszych 5°/o CaO spowodowało spadek wytrzymałości o 7%, to przy dalszym ubytku CaO (powyżej 20%) obniżenie wytrzymałości wzrośnie ponad 4-krotnie.
Na omawiany rodzaj korozji wpływa zawartość rozpuszczonych w wodzie soli obojętnych. Obecność niektórych soli w wodzie wywołuje wzrost rozpuszczalności niektórych składników wiążących w betonie. Niektóre sole wpływają znacznie na rozpuszczalność wodorotlenku wapniowego; np. obecność jonów Cl-, Na 1 i K+.

Obecność zatem soli nawet nie wchodzących w reakcje ze składnikami betonu wobec podwyższenia stężenia jonów w roztworze powoduje powiększenie wyługowania składników i obniżenie wytrzymałości betonu. Obecność natomiast węglanów wapnia obniża korodujące działanie wody.
Im większa jest twardość wody, tym mniejszą wywoła ona korozję, polegającą na filtracji wody i rozpuszczeniu składników betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na zakończenie należy omówić karbonizację betonu. Węglan wapniowy jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Z tego powodu karbonizacja podnosi wytrzymałość betonu. Głębokość karbonizacji betonu na powietrzu jest niewielka. Karbonizacja wolnego wodorotlenku wapniowego, a także częściowo związanego CaO na powierzchni betonu (bezpośrednio stykającego się z powietrzem atmosferycznym, zawierającym dwutlenek węgla i parę wodną) postępuje bardzo szybko, ale w miarę zagłębiania się w beton - zanika (uprawnienia budowlane).

Wytrzymałość

Dlatego też, aby uzyskać karbonizację na głębokości kilku milimetrów trzeba poddawać beton działaniu powietrza przez dłuższy czas. Po roku beton o zawartości cementu około 250 kg i wskaźniku WiC = 0,60 ulega karbonizacji na grubość 5-^-6 mm. Stosując natomiast sztuczną karbonizację można w krótkim czasie uzyskać warstwę karbonizowanego betonu znacznie grubszą. Ogólnie należy stwierdzić, że karbonizacja wpływa uodporniająco na działanie korozji ługującej (program egzamin ustny).

Korozja wskutek filtracji wody przez beton i rozpuszczania składników betonu pozostawia często ślady na konstrukcjach betonowych, świadczące o rozpoczętym procesie korozji. Rozpuszczone w wodzie sole, a w tym również wodorotlenek wapniowy i węglan wapniowy, wydzielają się z roztworu, tworzą na powierzchni betonu biały nalot. Pod działaniem dwutlenku węgla wodorotlenek wapniowy stopniowo zamienia się w węglan i następuje utrwalenie nalotów. Naloty te osiągają duże rozmiary w miejscach długotrwałej filtracji wody przez grube warstwy betonu; powstają wtedy stalaktyty i stalagmity sporych rozmiarów (opinie o programie). Nacieki soli wapniowych bywają nieraz tak duże, że trzeba je usuwać kilofami i łopatami.

Często wskutek wypłukania składników konstrukcja betonowa traci wewnątrz wytrzymałość, a pewne pozory trwałości mogą powstać z powodu dobrego stanu zewnętrznych powierzchni betonu, utrwalonych dzięki karbonizacji (segregator aktów prawnych).
Jednak w niektórych przypadkach zjawisko tworzenia się nalotów (związane z przechodzeniem wodorotlenku wapniowego i węglanu wapniowego z głębi betonu ku powierzchni) może przynieść pożytek. Może to mieć miejsce w tym przypadku, kiedy odłożenie soli wapnia zachodzi nie na zewnętrznej powierzchni, a wewnątrz betonu.

Koniecznym warunkiem do tego jest na tyle mały przepływ wody nasyconej wodorotlenkiem wapniowym przez beton, ażeby wyparowała ona z betonu, nie ściekając po jego powierzchni.
Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że filtracja wody przez beton nie jest stała, a może zmniejszać się lub zwiększać (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !