Obecność soli

Obecność soli

W zależności Od prędkości ruchu wody przez warstwę betonu, to znaczy w zależności od czasu, w ciągu którego cząsteczka wody przechodząc przez określoną warstwę betonu, styka się z cementowym zaczynem i rozpuszcza jego składowe części, można zanotować dwa charakterystyczne przypadki. W pierwszym przypadku przy niewielkiej prędkości filtracji w kapilarach szybko ustalają się wysokie stężenia CaO, wpływające na stałość składników cementu. W drugim przypadku przy dużej prędkości filtracji stężenie CaO •będzie niewielkie i nastąpi rozpad wodzianów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla przykładu można zanotować, że spadek wytrzymałości wywołany stopniowym usuwaniem CaO jest z początku powolny, a następnie tempo niszczenia szybko wzrasta. Tak np., jeżeli wypłukanie pierwszych 5°/o CaO spowodowało spadek wytrzymałości o 7%, to przy dalszym ubytku CaO (powyżej 20%) obniżenie wytrzymałości wzrośnie ponad 4-krotnie.
Na omawiany rodzaj korozji wpływa zawartość rozpuszczonych w wodzie soli obojętnych. Obecność niektórych soli w wodzie wywołuje wzrost rozpuszczalności niektórych składników wiążących w betonie. Niektóre sole wpływają znacznie na rozpuszczalność wodorotlenku wapniowego; np. obecność jonów Cl-, Na 1 i K+.

Obecność zatem soli nawet nie wchodzących w reakcje ze składnikami betonu wobec podwyższenia stężenia jonów w roztworze powoduje powiększenie wyługowania składników i obniżenie wytrzymałości betonu. Obecność natomiast węglanów wapnia obniża korodujące działanie wody.
Im większa jest twardość wody, tym mniejszą wywoła ona korozję, polegającą na filtracji wody i rozpuszczeniu składników betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na zakończenie należy omówić karbonizację betonu. Węglan wapniowy jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Z tego powodu karbonizacja podnosi wytrzymałość betonu. Głębokość karbonizacji betonu na powietrzu jest niewielka. Karbonizacja wolnego wodorotlenku wapniowego, a także częściowo związanego CaO na powierzchni betonu (bezpośrednio stykającego się z powietrzem atmosferycznym, zawierającym dwutlenek węgla i parę wodną) postępuje bardzo szybko, ale w miarę zagłębiania się w beton - zanika (uprawnienia budowlane).

Wytrzymałość

Dlatego też, aby uzyskać karbonizację na głębokości kilku milimetrów trzeba poddawać beton działaniu powietrza przez dłuższy czas. Po roku beton o zawartości cementu około 250 kg i wskaźniku WiC = 0,60 ulega karbonizacji na grubość 5-^-6 mm. Stosując natomiast sztuczną karbonizację można w krótkim czasie uzyskać warstwę karbonizowanego betonu znacznie grubszą. Ogólnie należy stwierdzić, że karbonizacja wpływa uodporniająco na działanie korozji ługującej (program egzamin ustny).

Korozja wskutek filtracji wody przez beton i rozpuszczania składników betonu pozostawia często ślady na konstrukcjach betonowych, świadczące o rozpoczętym procesie korozji. Rozpuszczone w wodzie sole, a w tym również wodorotlenek wapniowy i węglan wapniowy, wydzielają się z roztworu, tworzą na powierzchni betonu biały nalot. Pod działaniem dwutlenku węgla wodorotlenek wapniowy stopniowo zamienia się w węglan i następuje utrwalenie nalotów. Naloty te osiągają duże rozmiary w miejscach długotrwałej filtracji wody przez grube warstwy betonu; powstają wtedy stalaktyty i stalagmity sporych rozmiarów (opinie o programie). Nacieki soli wapniowych bywają nieraz tak duże, że trzeba je usuwać kilofami i łopatami.

Często wskutek wypłukania składników konstrukcja betonowa traci wewnątrz wytrzymałość, a pewne pozory trwałości mogą powstać z powodu dobrego stanu zewnętrznych powierzchni betonu, utrwalonych dzięki karbonizacji (segregator aktów prawnych).
Jednak w niektórych przypadkach zjawisko tworzenia się nalotów (związane z przechodzeniem wodorotlenku wapniowego i węglanu wapniowego z głębi betonu ku powierzchni) może przynieść pożytek. Może to mieć miejsce w tym przypadku, kiedy odłożenie soli wapnia zachodzi nie na zewnętrznej powierzchni, a wewnątrz betonu.

Koniecznym warunkiem do tego jest na tyle mały przepływ wody nasyconej wodorotlenkiem wapniowym przez beton, ażeby wyparowała ona z betonu, nie ściekając po jego powierzchni.
Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że filtracja wody przez beton nie jest stała, a może zmniejszać się lub zwiększać (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami