Obecność żelu

Obecność żelu

Obecność żelu potwierdzają przegięcia na krzywych DTA w punktach odpowiadających maksimum egzotermicznych procesów przemian polimorficznych tlenku żelazowego przy ogrzewaniu wodorotlenku (w temperaturze 450, 560 i 817°C), charakterystycznych dla wodorotlenku glinowego (540-^580°C). Wzajemne oddziaływanie składników klinkieru z gipsem prowadzi do powstawania nieznacznych ilości obu odmian hydrosiarczanoglinianu (lub hydrosiarczanożelazianu bądź stałych roztworów tych związków). Obecność niskosiarczanowej odmiany potwierdzają dane DTA, a wysokosiarczanowej odmiany - charakterystyczna linia (3,92 A) na rentgenogramie, jak również wystąpienie nieznacznej wielkości efektu endotermicznego, zaznaczonego przegięciami na krzywych DTA z maksimum w temperaturze 330-350°C (program uprawnienia budowlane na komputer).

Nagrzewanie próbki do temperatury 270°C powoduje usunięcie wody z uwodnionego glinianu o składzie QAH,,1). Obecność tego związku potwierdzają dane rentgenowskie, a mianowicie linia 5,13 (5,20) A. Przegięcie w temperaturze 320°C może wiązać się z rozkładem hydrogranatów o zmiennym składzie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Na krzywych nagrzewania próbek 1- i 3-dniowych można zaobserwować niewielki efekt endotermiczny w temperaturze 310-i-340oC (zestawy serii I) i w temperaturze 370-M00°C (zestawy serii II). Na krzywych nagrzewania próbek 7- i 28-dniowych efekt ten zmniejsza się, przechodząc w przegięcia krzywych.

Autorzy pracy [23] uważają, że efekt ten może powstawać w wyniku przemiany żelowych produktów twardnienia cementu w produkty krystaliczne.
Efekt endotermiczny z maksimum w temperaturze 520-i-550°C odpowiada rozkładowi wodorotlenku wapniowego, powstającemu w wyniku hydrolizy minerałów klinkierowych. W tym samym zakresie temperatury następuje dehydroksylacja hydroglinianów lub uwodnionych glinożelazianów (uprawnienia budowlane).
Pik endotermiczny z maksimum w temperaturze 690-760oC odpowiada usunięciu wody krystalizacyjnej z uwodnionych krzemianów.

Niewielki pik egzotermiczny

Niewielki pik egzotermiczny w zakresie temperatury 740-780°C świadczy o obecności w badanym materiale fazy szklistej, utworzonej w okresie wypalania klinkieru. Efekt endotermiczny w temperaturze od 880 do 920°C związany jest z rozkładem węglanu wapniowego, powstałego w wyniku karbonizacji produktów hydratacji cementów pod wpływem C02 z atmosfery. Znaczny efekt związany jest, prawdopodobnie, ze stosunkowo dużym ciepłem rozkładu CaC03 (program egzamin ustny).

Tak więc, zbadanie danych analizy termicznej i rentgenowskiej próbek twardniejących w różnym czasie wykazało, że procesy hydratacji cementów uzyskanych z mieszanin zawierających czerwony szlam nie różnią się pod względem jakościowym
od procesów twardnienia cementów wyprodukowanych ze zwykłych surowców (opinie o programie). Różnica polega jedynie na pewnym opóźnieniu procesu twardnienia.
Przyczyną opóźnienia procesu twardnienia cementów serii I może być zwiększona zawartość alkaliów, warunkująca hamow’anie hydratacji minerałów klinkierowych; alkalia, obecne w krzemianach, dobrze rozpuszczając się w wodzie, wywierają koagulujący wpływ na układy koloidowe, a mianowicie przekształcają je w żel [21].

Galaretowate otoczki utworzone na powierzchni ziarn krzemianów wapnia przeszkadzają przenikaniu wody do niezhydratyzowanych jeszcze części tych ziarn we wczesnych okresach twardnienia (segregator aktów prawnych).
Z drugiej strony, powstawanie większej ilości uwodnionych krzemianów w badanych cementach w porównaniu z cementami kontrolnymi (na co wskazuje duży ubytek masy w zakresie temperatury 100-550°C) zapewnia większą wytrzymałość próbek po dłuższym okresie twardnienia. Zgadza się to z przypuszczeniem, że szkielet z uwodnionych krzemianów ma większą wytrzymałość mechaniczną niż szkielet z cementu portlandzkiego.

Odporność cementów na działanie siarczanów. Pod względem składu mineralnego i wartości modułu glinowego cementy z zestawów 3 i 4 odpowiadają wymaganiom GOST 10178-62, określonym dla cementu odpornego na działanie siarczanów (promocja 3 w 1). Cement z zestawu 4 zawiera nieco większą ilość glinianu trójwapniowego, niż przewiduje to norma. Tym niemniej badania odporności na działanie siarczanów autorzy prowadzili dla obu zestawów. Dla porównania pobrano do badań cement z Cementowni Podolskiej. Uzyskane wyniki badań.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !