Blog

25.06.2021

Obiekty stacji uzdatniania wody

Obiekty stacji uzdatniania wody

Obiekty stacji uzdatniania wody

Powierzchnie ścian do wysokości min. 2,0 m oraz posadzki we wszystkich pomieszczeniach często użytkowanych powinny być łatwe do dezynfekowania. Posadzki, zwłaszcza w miejscach, gdzie chodzi się boso, powinny być szorstkie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podłogi powinny być ciepłe, co można uzyskać przez ich ogrzewanie rurociągami powrotnymi c.o.
Pojedyncze kabiny do przebierania zwykle mają wymiary 95 x 105 x 220 cm. Ustawianie przegród na szczudłach oraz nie sięgających do sufitu umożliwia przepływ powietrza.
Szatnie mogą być urządzone jako zbiorcze (z obsługą lub bez) oraz szafkowe. Umywalnie i ustępy podlegają przepisom ogólnym. Należy instalować krany umożliwiające zmywanie posadzek.
Stacja taka jest zespołem obiektów wyposażonych w urządzenia do uzdatniania dostarczonej z ujęcia wody surowej, tak aby odpowiadała warunkom wody pitnej lub innym wymaganiom odbiorcy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poszczególne procesy technologiczne uzdatniania wody odbywają się w obiektach służących do:
- osadzania, tj. mechanicznego usuwania z wody zanieczyszczeń przez działanie siły ciężkości, wynikającej z ich ciężarów właściwych,
- koagulacji, tj. fizykochemicznego osadzania przy dodaniu związków chemicznych (koagulantów),
- klarowania, tj. koagulacji pionowej w zawieszonej warstwie osadu; dla obiektu o wydajności do 90 m3/h projektuje się osadniki stożkowe o kącie stożka nie przekraczającym 45°, a dla większej wydajność - korytarzowe,
- filtracji, tj. mechanicznego i absorpcyjnego zatrzymywania zanieczyszczeń podczas przepływu wody przez złoże filtracyjne,
- odżelazianią i odmanganiania, tj. doprowadzenia rozpuszczonych i koloidalnych form żelaza i manganu do postaci związków łatwo wytrącalnych i usunięcia ich podczas osadzania i filtracji. Do tego celu służą zwykle zbiorniki zamknięte pracujące pod ciśnieniem wywołanym przez pompy (uprawnienia budowlane). Woda w tych zbiornikach po napowietrzeniu dyszą podlega filtrowaniu połączonemu z dawkowaniem środków chemicznych, a następnie przepływa na dalsze urządzenia uzdatniające i do zbiornika wody czystej lub sieci wodociągowej,
- odkwaszania, tj. usuwania z wody dwutlenku węgla; stosowane jest odkwaszanie mechaniczne przez napowietrzanie lub chemiczne (filtracja przez urządzenie wypełnione złożem marmurowym albo przez filtry piaskowe przy jednoczesnym alkalizowaniu wody wapnem),
- dezynfekcji, tj. niszczenia bakterii znajdujących się w wodzie przez chlorowanie,
- stabilizacji, tj. zabezpieczenia równowagi kwasowo-węglanowej,
- poprawy smaku i zapachu,
- zmiękczania wody (program egzamin ustny).

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody nie może być położona na terenie zalewowym, w pobliżu obiektów uciążliwych dla otoczenia, będących źródłem hałasu, zadymiania, wyziewów itp. oraz niebezpiecznych pod względem pożarowym. Usytuowanie obiektów stacji należy projektować uwzględniając możliwość jej przyszłej rozbudowy (opinie o programie).

Pod względem wysokościowym teren stacji powinien umożliwiać grawitacyjne przepływy wody i ścieków:
- przepływ wody przez obiekty stacji,
- dopływ wody z ujęcia na teren stacji,
- odprowadzenie wód po płukaniu urządzeń technologicznych,
- odprowadzenie oczyszczonych ścieków z kanalizacji sanitarnej (segregator aktów prawnych).

Wielkość poszczególnych obiektów budowlanych wynika z gabarytów maszyn i urządzeń przewidzianych do zainstalowania z uwzględnieniem niezbędnych odstępów i przejść Wysokość pomieszczeń pracy powinna wynosić co najmniej 3,2 m w świetle, pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi - 2,4 m, a galerii pomostów, tuneli i przejść pod biegami schodów i pochylni oraz pod spocznikami - 2,0 m.

We wszystkich pomieszczeniach, w których woda jest magazynowana lub uzdatniana i wilgotność względna przekracza 60%, podłogi i ściany oraz ew. sufity powinny być pokryte materiałem nieprzepuszczalnym, odpornym na działanie wilgoci, nienasiąkliwym, gładkim i łatwo zmywalnym. Inne wymagania budowlane dla obiektów stacji uzdatniania wody są analogiczne, jak np. dla pompowni wody i przepompowni ścieków (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami