Obliczanie kominów

Obliczanie kominów

Dodatkowe instalacje na trzonie komina. Trzon komina może być wykorzystany również do umieszczenia innych instalacji. Najczęściej są to zbiorniki wodne lub instalacje reklamowe (program uprawnienia budowlane na komputer). Umieszczenie zbiornika wodnego (zwykle stalowego) na trzonie komina wymaga dodatkowego zamocowania w trzonie. Małe zbiorniki można opierać na pierścieniach stalowych, większe zbiorniki natomiast - za pośrednictwem osobnej konstrukcji wspornikowej, opartej na trzonie komina, albo na osobnych pilastrach sięgających aż do fundamentu.

Znaki fabryczne lub reklamy można umieszczać na trzonie komina albo za pośrednictwem osobnej konstrukcji stalowej, przymocowanej do trzonu poprzez zabetonowane uprzednio trzpienie (cięższe reklamy świetlne), albo na pierścieniach opasujących trzon (lżejsze reklamy lub napisy). Obsługa oświetlenia i konserwacja następuje bezpośrednio z galerii lub specjalnej drabiny doprowadzanej do najbliższej, niżej położonej galerii (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obliczenia, które wykonuje się przy projektowaniu kominów można podzielić następująco:
- obliczenia technologiczne, w ramach których ustala się wymiary ogólne komina (wysokość i średnicę wylotową) oraz temperaturę gazów w kominie i urządzenia do wytworzenia ciągu; na podstawie tych danych przyjmuje się konstrukcyjne wymiary komina,
- obliczenia statyczne, w ramach których ustala się obciążenie działające na komin, wartości momentów zginających i sprawdza stateczność budowli,
- obliczenia dynamiczne, w których sprawdza się możliwość wystąpienia drgań komina i ewentualnie zwiększenia występujących obciążeń statycznych,
- obliczenia termiczne, w których ustala się przebieg przenikania ciepła przez trzon komina, różnice temperatur przypadające na poszczególne części przegrody (trzon, wykładzina, izolacja) i wywołane nimi momenty zginające,
- obliczenie naprężeń występujących w trzonie lub dobór wymiarów dla zadanych naprężeń dopuszczalnych, które odbywa się na podstawie obliczonych poprzednio wg punktów b), c) i d) sił i momentów zginających.

Obciążenia działające na komin

Obliczenia statyczne, dynamiczne, termiczne oraz wymiarowanie omówimy szczegółowo poniżej (uprawnienia budowlane).
Obciążeniami działającymi na komin są: ciężar własny trzonu komina, ciężar wykładziny, urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz parcie wiatru. W obliczeniach uwzględnia się ponadto jako wpływy dodatkowe takie zjawiska, jak: odkształcenie sprężyste trzonu, przechył komina wskutek osiadania podłoża czy szkód górniczych, wstrząsy wywołane trzęsieniem ziemi lub tąpnięciami górniczymi itp. Obciążenia te ustala się na podstawie wymiarów komina oraz danych zawartych w normach (program egzamin ustny).

Ciężar własny komina i inne obciążenia pionowe. Ciężar własny poszczególnych segmentów komina oblicza się mnożąc ich rzeczywistą objętość przez ciężar objętościowy danego materiału.
Z innych obciążeń pionowych należy wspomnieć o obciążeniach stropów odpopielających (ciężar popiołu w lejach zsypowych) oraz o obciążeniach użytkowych galerii oświetleniowych, które przyjmuje się w wysokości 100 kG/m2 (opinie o programie).
Działanie wiatru jest podstawowym obciążeniem kominów tak jak i innych budowli typu wieżowego. Wyznaczeniu jego wielkości poświęcono wiele badań.

Badania te można podzielić na dwie grupy:
- ustalenie przebiegu rzeczywistego działania wiatru o określonej prędkości v na komin (pręt pionowy o przekroju kołowym),
- ustalenie wielkości prędkości v w różnych warunkach geograficznych oraz ustalenie zależności wzrostu prędkości wiatru od wysokości ponad terenem.

Działania dynamiczne na komin mogą być wynikiem obciążenia wiatrem, trzęsień ziemi lub tąpnięć górniczych (segregator aktów prawnych).
Uwzględnienie tych obciążeń wymaga sprecyzowania szeregu parametrów fizykalnych, popartego badaniami lub pomiarami. Badaniami tymi dysponuje się na ogół rzadko, dlatego też działania dynamiczne określa się w sposób przybliżony (współczynnik dynamiczny). Należy jednak zdawać sobie sprawę na czym polega przybliżenie w ujęciu zjawiska i w sposobie obliczania (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !